Ve jménu Boha Milostivého, Slitovného
Vážený pane prof. Halíku
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši podporu českým spoluobčanům muslimského vyznání, která následovala po nešťastném zákroku ÚOOZ PČR v budovách Muslimské obce a Islámské nadace v Praze.
Obdrželi jsme Vaši výzvu ohledně případu křesťanky Meriam Ishag, kterou jsme si se zájmem přečetli a ke které se připojujeme také. Děkujeme za Vaši snahu a ochotu o dialog a porozumění, pro nás nesmírně cenné. Vážíme si také důvěry, kterou jste do nás vložil, když jste nás oslovil.
Plně s vaším apelem souhlasíme a připojujeme se k Vašemu nesouhlasu s tímto znepokojujícím případem.
V době, která následovala mezi obdržením Vaší výzvy a vydáním tohoto oficiálního stanoviska jsme se snažili zjistit o tomto případu ženy, které v Súdánu hrozí za údajné odpadlictví poprava, co nejvíce informací z arabských i jinojazyčných zdrojů. Proto vycházíme jen z toho, co se k nám takto doneslo a neneseme žádnou zodpovědnost v případě, že by se nám sdělené informace prokázaly jako nepravdivé.
Na celém případu nám vadí především následující zjištěné okolnosti:
1. Je nedostatek informací o celém případu, vyskytly se různé pochybnosti a neověřené informace a soud, pokud je nám známo, neučinil zatim vše proto, aby je rozptýlil.
2. Obviněná žena muslimkou údajně nikdy nebyla a proto ani nemohla od víry odpadnout.
3. Není pravdou, že poprava je nutným a zákonitým trestem za odpadlictví. Značná část klasických právních autorit i z doby prvních tří směrodatných generací muslimů se pro něj nevyslovuje vůbec. Další nezanedbatelná skupina učenců z řad těch, kteří tento trest za určitých okolností připouštějí, smýšlí, že za odpadlictví nelze popravovat ženy. Mezi nimi byli i společníci Proroka, mír a požehnání s ním a zakladatel nejrozšířenější právní školy.
Ústředí muslimských obcí v České republice (ÚMO) se v rámci existující plurality islámsko-právních interpretací jednoznačně staví za tu, která trest za odpadlictví nepřipouští. Podle našeho názoru nejsou výroky Proroka, mír a požehnání s ním, které o tomto trestu hovoří, pochopeny ve správném kontextu, neboť samotný prorok Mohammed mír s ním nikoho za odpadlictví nepotrestal a existují koránské verše, které myšlence trestu za odpadlictví odporují, např. ‚Nebudiž žádného donucování v náboženství‘ (Korán 2:256).
Jako věřící lidé považujeme za svou povinnost doručit lidem Boží poselství a nikoli je k víře nutit. Přejeme si, aby lidé také uvěřili, a nepřejeme si aby se z nich stávali pokrytci, kteří budou víru předstírat ze strachu před trestem.
Zároveň vyjadřujeme náš nesouhlasný postoj k jakýmkoliv formám náboženské intolerance a násilí kdekoli na světě.
Ujišťujeme Vás, že náš nesouhlas nezůstane jen na slovní úrovni a že jako zodpovědná instituce muslimů v ČR podnikneme vůči súdánským zastupitelským úřadům konkrétní kroky:
1. Budeme žádat o poskytnutí co nejvíce informací k celému případu a ohradíme se jak proti trestu bičováním, tak proti popravě, která obviněné ženě hrozí. Ani jedno, ani druhé totiž není v jejím případě vůbec namístě.
2. Jménem islámských organizací v ČR budeme kontaktovat zastupitelské úřady Súdánu a apelovat na ně, aby zrušili nespravedlivý trest a dotyčnou propustili.
Jsme sice jen malá komunita a možná náš hlas nebude slyšet. Nicméně věříme, že odsoudit jakoukoli nespravedlivost, aspoň slovem, je naší povinností, vycházející z učení islámu. Tím spíše, když jde o čin muslimů.
Vyjadřujeme naději, že naše úsilí v pravdě a bohabojnosti a společná výzva k lidskosti a spolupráci neskončí jen tímto případem a bude pokračovat i nadále, v co nejširším rozsahu a nikoli pouze při odsuzování selhání a nelidského počínání jedné nebo druhé strany.
Můžete počítat s naší podporou v každé dobré věci. Prosíme Všemohoucího Stvořitele, aby nás všechny odměnil za každý dobrý skutek. Ámín.
S pozdravem míru
V Brně dne 23.05.2014
Muneeb Alrawi
předseda
Ústředí muslimských obcí v ČR