Páteční kázání 28. 2. 2014 (28. rabí‘ ath-thání 1435)                                     šejch Ahmad Ragab

 Mešita v Praze

Přednosti pátku

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 Alláh říká ve významu: „Vy, kteří jste uvěřili, když je svoláváno k modlitbě v den pátku, tak pospíchejte k připomenutí Alláha a zanechte prodeje. To je pro vás lepší, pokud to víte.“ (súra Pátek, verš 9). Alláh upřednostnil tuto ummu velkolepými věcmi. Abú Hurajra vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Alláh odvrátil od pátku ty, kteří byli před námi, židé mají sobotu a křesťané neděli, a pak Alláh přivedl nás a uvedl nás k pátku, a tak učinil pátek, sobotu a neděli, a stejně tak budou až po nás v Den zmrtvýchvstání. My jsme poslední v pozemském světě, první v Den zmrtvýchvstání, mezi kterými budou rozsouzeno.“

K přednostem pátku též patří:

  • Pátek je nejlepší den. Abú Hurajra vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Nejlepší den, ve kterém kdy vyšlo Slunce, je pátek. V něm byl stvořen Adam, mír s ním, v něm mu bylo povoleno vstoupit do ráje, v něm byl z ráje vyhoštěn a Soudný den nenastane jindy než v pátek.“
  • V pátek je chvíle, kdy je prosba vyslyšená více než jindy. Abú Hurajra vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „V pátek je hodina, ve které pokud se věřící modlí a prosí Alláha o něco, bude mu to dáno.“
  • Pátek je svátkem pro muslimy, který se opakuje každý týden. Ibn Abbás vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Tento den učinil Alláh svátkem pro muslimy, a proto nechť se každý před příchodem na páteční kázání umyje.“ Vznešeným cílem pátečního shromáždění je, aby se muslimové sešli a pomáhali si k dobru a bohabojnosti a aby byla v jejich srdcích zasazena láska a věrnost, a právě proto byl pátek nazván arabsky „džum’a,“ což je od slova shromažďovat. Páteční modlitba má být proto ve velké mešitě, ve které se shromáždí mnoho lidí, a proto, bratře v islámu, dbej na to, abys na páteční kázání a modlitbu byl ve velké mešitě, kde se sejde mnoho muslimů.
  • Tento velkolepý den je jednou z příčin odpuštění hříchů. Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Co je mezi pěti modlitbami, mezi jedním a druhým pátkem a mezi jedním a druhým ramadánem se člověku odpouští, když se vyhne velkým hříchům.“
  • Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) varoval před zanedbáváním účasti na pátečním kázání a modlitbě. Abú Hurajra a Ibn Omar vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl, když byl na kazatelně: „Buď přestanou někteří zanedbávat pátky (tj. páteční kázání a modlitby), nebo jim Alláh zapečetí srdce, a oni se pak stanou nevědomými (kterým je pravda lhostejná).“ Je tedy povinností každého muslima (muže), aby dbal na pravidelnou docházku na páteční kázání a páteční modlitbu, jedině, když má v islámu přijatelnou omluvu.

Vzhledem k tomu, že pátek je v islámu tak významný, byla v souvislosti s ním určena výjimečná pravidla, jejichž dodržení je v pátek velice doporučené nebo i povinné. K těmto věcem patří:

  • Před příchodem na páteční kázání se umýt, použít siwák, navonět se (pouze muži) a obléknout si nejlepší šaty. Abú Sa’íd a Abú Hurajra vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Když se muž v pátek umyje, použije siwák (ústní hygienu) a navoní se, pokud má nějakou voňavku, a oblékne si pěkné šaty, a pak vyrazí do mešity (na páteční kázání) a nebude překračovat krky lidí (řady), pak se pomodlí, kolik chce, a poté bude naslouchat imámovi, když se dostaví, a nebude mluvit, dokud neskončí svou modlitbu, bude mu jeho účast příčinou odpuštění pro to, co bylo mezi tímto a předchozím pátkem.“ Abú Hurajra k tomu dodával: „A další tři dny (odpuštění ) k tomu, protože Alláh znásobuje dobrý skutek desetkrát.“ V tomto výroku je mnoho užitečných věcí, které teď není čas rozebírat. Muslim by ale měl na ně dbát. Někteří učenci dokonce zastávají ten názor, že umytí před pátečním kázáním je povinné, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Páteční umytí je povinnost pro každého muslima.“ A říká se též, že je doporučené, ale ne povinné.
  • K doporučeným věcem v pátek patří také brzký příchod do mešity. U Buchárího a dalších vypráví Abu Hurajra o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: „Kdo se v pátek umyje tak, jako se myje při velké očistě, a pak vyrazí do mešity (tj. brzy ráno), tak má takovou odměnu, jako by obětoval pro Alláha velblouda. Ten, kdo vyrazí ve druhou hodinu, má odměnu, jako by obětoval krávu. Ten, kdo vyrazí ve třetí, má odměnu, jako by obětovat berana s rohy. Ten, kdo vyrazí ve čtvrtou hodinu, má odměnu, jako by obětoval slepici. Ten, kdo vyrazí v pátou hodinu má odměnu, jako by obětoval vejce. Jakmile pak přijde imám, dostaví se andělé a poslouchají připomenutí.“
  • Aus bin Aus Athaqafí vypráví, že slyšel Alláhova posla (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říkat: „Kdo se v pátek celý umyje, vyrazí (na páteční kázání) brzy a dorazí tam brzy, půjde a nepojede, a pak bude blízko imáma a bude zticha poslouchat, bude mít za každý krok, který udělá odměnu za celý rok půstu a noční modlitby.“
  • Dále je povinností muslima, když přijde do mešity, aby se pomodlil dvě rak’a, které jsou známé jako pozdrav mešity. Když přijde během prvního azánu, počká než azán skoční, a pak teprve se pomodlí, aby mohl po muezinovi opakovat slova azánu. Pokud přijde během druhého azánu, který se říká po výstupu imáma na kazatelnu, tak nečeká a začne se modlit už během azánu, protože poslouchat kázání je přednější než opakovat azán. Říká se také, že se má hned začít modlit a může opakovat slova azánu během modlitby, čímž získá obě výhody. Ten, kdo přijde až během kázání, tak pokud najde místo na modlitbu, tak se také pomodlí, ale krátce, aby se mohl věnovat poslechu kázání. Není povoleno tomu, kdo přijde pozdě, aby překračoval řady, aby se dostal více dopředu, jedině kdyby byla vepředu mezera, kterou by chtěl vyplnit. Nikdo nemá právo se tlačit někam, kde není místo, a ubližovat tím ostatním, a stejně tak nemá nikdo právo během kázání mluvit, protože Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl „Kdo promluví během toho, kdy imám káže, znehodnotí se mu jeho účast.“ Nejen to, ale povinností každého, kdo se dostaví v pátek na kázání je, aby byl zticha a nevěnoval se ničemu jinému než poslechu kázání.
  • V pátek je doporučeno číst súru Alkahf (Jeskyně). Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Ten, kdo přečte súru al-Kahf v páteční den, bude mu ozářeno , co je mezi dvěma pátky.“

V pátek je nám také velice doporučeno se modlit za Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), což je doporučená věc vždy, ale zvláště v pátek. Ve výroku říká: „Jedním z vašich nejlepších dnů je pátek, tak se v něm za mě hodně modlete.“

Prosím Alláha, aby přijal od nás všech naše dobré skutky. A nezapomeňte přispět na mešitu.