Páteční kázání 13. 6. 2014 (15. ša’bán 1435)                                        šejch Ahmad Ragab

 Mešita v Praze

Zákaz neposlušnosti k rodičům

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není Božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Stejně, jako nám Alláh přikázal poslušnost k rodičům, tak nám zakázal neposlušnost a špatné chování k nim. Alláh říká (ve významu): „neříkej jim „Fuj!“ a neodbývej je stroze“ (Noční cesta:23). Ve výroku z vyprávění Abdulláha ibn Omara říká Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání): „Na tři lidi Alláh v Den zmrtvýchvstání nepohlédne: na neposlušného ke svým rodičům, závislého na alkoholu a toho, kdo (chudému) připomíná svou almužnu.“ A v jiném vyprávění: „Na neposlušného ke svým rodičům, toho, kdo nežárlí (necítí přirozenou žárlivost a nevadí mu, když jeho manželka nebo jiná žena z příbuzenstva smilní nebo dělá jiné ohavnosti) a na ženu, která napodobuje muže.“ Ve výroku z vyprávění Abdulláha ibn Amra Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Nevstoupí do ráje neposlušný ke svým rodičům, ten, kdo upozorňuje na své almužny ani závislý na alkoholu.“ To, že takový člověk nevstoupí do ráje, znamená, že se tam nemůže dostat, dokud je takový, jaký je, dokud neučiní pokání a neopustí tyto činy, nebo dokud nebude patřičně potrestaný za své hříchy. Nebo mu to Alláh může ze Své laskavosti a štědrosti prominout. A Alláh ví nejlépe.

A již jsme říkali, že neposlušnost k rodičům je zakázaná i v případě, že jsou rodiče nevěřící. Alláh říká (ve významu): „Nutí-li tě však usilovně, abys ke Mě přidružoval něco, o čem nemáš vědění žádné, pak je neposlouchej! Buď k nim na tomto světě laskavý podle zvyklosti uznané, avšak následuj cestu těch, kdož kajícně se ke Mně obrátili! Ke Mně se pak uskuteční návrat váš a Já vás poučím o tom, co jste konali.“ (Luqmán:15). Nesmíš své rodiče poslouchat v otázce přidružování k Alláhu ani v žádném jiném hříchu, ale stále platí, že k nim musíš být laskavý.

Neposlušnost k rodičům je jedna z věcí, za kterou Alláh trestá již v tomto životě, nemluvě o trestu v životě posmrtném. Ve výroku z vyprávění Abú Bakry Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) říká: „Tresty za všechny hříchy Alláh odkládá – to z nich, co chce – na Den zmrtvýchvstání, kromě neposlušnosti k rodičům. Alláh za ni trestá již v životě a ještě před smrtí.“ Ve vyprávění se píše, že Alláh řekl Mojžíšovi: „Mojžíši! Cti své rodiče, protože kdo ctí své rodiče, tomu prodloužím jeho život a daruji mu potomka, který k němu bude dobrý. A kdo je neposlušný ke svým rodičům, tomu zkrátím jeho život a daruji mu potomka, který k němu bude neposlušný.“

Vyvaruj se špatného chování s rodiči a běda ti, abys upřednostnil sebe, svou manželku nebo děti před svými rodiči. Jinak budeš litovat. A buď si jistý, že odměna i trest budou takové, jaké je tvé konání. A tak, jak jednáš s ostatními, bude jednáno s tebou. A tak, jak jednáš se svými rodiči, bude jednáno později s tebou. A taky také, ženo: Tak, jak jednáš s rodinou a rodiči svého manžela, tak bude jednáno s tebou. Jednou budeš mít, pokud Alláh dá, dospělého syna, který se ožení, a pak se bude jeho manželka chovat k tobě stejným způsobem. Realita a mnohé skutečné příhody jsou toho nejlepším důkazem.

A nakonec vzkazuji každému, kdo nebyl nebo neměl příležitost být dobrý ke svým rodičům za jejich života, že Alláh takovým lidem dal další šanci. Vždyť Alláh říká (ve významu): „Rci: „Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Boží“ (Skupiny:54).

Assamarqandy řekl: „Kdyby se někdo zeptal: ‚Když se na někoho jeho rodiče hněvají, a tak i zemřou. Může to po jejich smrti ještě nějak napravit a získat si dodatečně jejich spokojenost?‘ Pak by odpověď zněla: ‚Ano, může si získat jejich spokojenost třemi věcmi: První je, aby byl sám zbožný, protože nic jim nebude milejší než to, aby on byl zbožný. Druhá je, aby udržoval kontakt s jejich příbuznými a přáteli. A třetí je, aby pro ně prosil o odpuštění, modlil se za ně (duá) a dával za ně almužny (sadaqa).‘“

Existuje řada věcí, kterými člověk může prospět svým rodičům po jejich smrti. K těm patří:

1.Duá: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Když člověk zemře, přeruší se všechny jeho skutky, kormě tří věcí: stále trvající almužny, užitečných znalostí a zbožného potomka, který se za něj modlí (dělá duá).“

2. Prosby o odpuštění: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Některé lidi Alláh pozvedne v ráji do vyšších stupňů, až se sami zeptají: ‚Čím jsme si to zasloužili?‘ A bude jim řečeno: „To je prosbami tvého dítěte pro tebe o odpuštění.“

3. Udržování kontaktu s příbuznými a přáteli rodičů: Prorok (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) řekl: „Kdo chce být poslušný ke svému otci, i když ten už je v hrobě, tak nechť udržuje kontakt s jeho bratry (tj. otcovými).“

4. Almužna (sadaqa) a obzvláště stále trvající almužna (sadaqa džárija): Sa’d bin Ubáda řekl: „Boží posle! Sa’dova matka zemřela, mám za ni rozdat almužnu?“ Odvětil: „Ano.“ Zeptal jsem se: „A jaká almužna je lepší?“ Řekl: „Dát napít vody.“ Tyto věci, které lidé potřebují, jsou nejlepší almužnou – jako např. dát napít vody, přispět nemocnicím a charitativním organizacím, tisk islámských knih, stavba mešit, tisk mushafů (Koránu) a další.

5. Burajda vyprávěl: „Seděl jsem u Proroka (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), když v tom přišla žena a řekla: ‚Darovala jsem své matce jako almužnu služku, ale (matka) zemřela.‘ Řekl: ‚Odměnu sis již zasloužila a dědictví ti služku vrátilo zpět.‘ Pak řekla: ‚Ona se měla postit jeden měsíc. Mám se ho postit za ni?‘ Řekl: ‚Posti se za ni!‘ Pak se zeptala: ‚Ona nikdy nevykonala pouť (hadž), mám ji vykonat za ni?‘ Řekl: ‚Vykonej pouť za ni!‘“ Ten však, kdo chce vykonat pouť za své rodiče, musí nejprve vykonat pouť sám za sebe.

Člověk by se měl za života svých rodičů i po jejich smrti snažit být k nim co nejlepší. A tomu, kdo se choval špatně ke svým rodičům za jejich života, vzkazujeme: Zhřešil si a choval ses špatně, ale naprav to tím, že k nim budeš dobrý po jejich smrti. Snad to Alláh od tebe přijme a odpustí ti. Poté, co Alláh přikázal poslušnost k rodičům, řekl (ve významu): „Pán váš nejlépe ví, co v duších vašich je a jste-li zbožní, On věru ke kajícníkům je odpouštějící.“ (Noční cesta:25).