Páteční kázání 8. 5. 2015 (19. radžab 1436 h)                                        šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Blaženost a muka hrobu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Pokračujeme dále v našem požehnaném tématu o smrti a o tom, co následuje po ní. Dnes, s dovolením Vznešeného Alláha, budeme hovořit o blaženosti a mukách hrobu.

Každý muslim a muslimka musí věřit, že existuje přechodný život a tím je život v hrobě. My vidíme jen hroby, ale nevíme, co se děje uvnitř.

Hrob a otázky, které jsou v něm kladeny, muka a blaženost – o tom slýcháme z Knihy a sunny od Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam).

Vznešený a Všemohoucí Alláh pravil ve významu: „A když k některému z nich přichází smrt, tu volá: ‚Pane můj, dej mi vrátit se na Zemi, možná že vykonám něco dobrého v tom, co jsem zanedbal!‘ Však pozor! Toto jsou jen slova, jež pronáší, avšak za nimi stojí přehrada až do dne, kdy budou vzkříšeni.“ (Věřící, 23:100)

Mudžáhid o tomto verši, kde je zmínka o přehradě, řekl: „Je to přehrada mezi tímto životem a životem na Onom světě.“ Abú Sachr řekl: „Přehrada jsou hroby, které nejsou součástí tohoto života ani života příštího. Jsou v nich až do Soudného dne…“

Traduje se o cUthmánovi (radiAlláhu anhu), že u každého hrobu plakal tak, že mu slzy stékaly až na vousy. Hání Mawlá cUthmán vyprávěl: „cUthmán bin cAffán u každého hrobu plakal tak, že mu slzy stékaly až na vousy. Řekli mu: „Připomínáme si Ráj i Peklo. Neplač. Proto pláčeš?“ Odpověděl: „Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl, že hrob je prvním schodem do Onoho života. Vyjde-li z něj věřící úspěšně, není pak již nic lehčího. Jestliže z něj nevyjde úspěšně, není pak nic těžšího.“ (upraveno al-Albáním)

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) také řekl: „Neviděl jsem nikdy nic horšího než hrob.“ (upraveno al-Albáním)

Hrob je objetí, ze kterého nikdo neunikne. Nikdo ze zbožných tomu objetí neunikl. Sacd bin Mucáz (radiAlláhu anhu), vůdce stoupenců Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam), proslulý řadou činů ve vítězství Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam), byl takto charakterizován samotným Prorokem (salla Alláhu alejhi wa sallam): „To je ten, kvůli kterému se pohnul trůn a otevřela se mu nebesa, dívalo se na něj sedmdesát tisíc andělů. Byl v objetí a pak byl propuštěn.“ (upraveno al-Albáním) Říká se, že „objetí“ hrobu postihne každého, i věřícího, opravdový věřící je však rychle propuštěn a hrob se mu stane prostorným, jeho muka netrvají dlouho, kdežto zkažený člověk je v pevnějším sevření, delší dobu podle jeho hříchů a neposlušnosti.

Říká se, že toto objetí je pro věřící přátelským a něžným objetím a je v něm tajemství, jak řekl Mohamed Al-Tímí, podle kterého je objetí hrobu proto, že člověk pochází ze země, země je matkou lidstva, ze které bylo stvořeno, na delší čas se jí lidé vzdálili, a když jí Vznešený Alláh vrátil děti, objala je jako matka, jejíž dítě bylo nějakou dobu pryč a vrátilo se. Kdo je poslušný, je jeho objetí přátelské, kdo je neposlušný, je objat hrubě, jako když se na něho zlobí.

Vzpomeň si, bratře, v den, kdy vstoupíš do svého hrobu, co jsi vykonal dobrého? Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Mrtvý je následován třemi: svou rodinou, svým bohatstvím a svými činy. Dva se pak vrací: jeho rodina a bohatství. Zůstávají jeho činy.“ Konej podle toho, aby tě Alláh zachránil.

Každý muslim a muslimka musí vědět, že v hrobě je blaženost a muka. Blaženost pro věřící a vyznavače Jedinosti Alláha, muka pro nevěřící a neposlušné. Muka hrobu i blaženost jsou věci skryté jako Ráj a Peklo a také andělé. Ke znakům opravdových věřících patří to, že věří v to, co je skryté, a vědí, že Alláh je všemohoucí.

Hrob je díra vzbuzující strach. Jednoho dne se v ní ocitneš sám, bez otce, matky, bratra, sestry, přítele, druha, budou s tebou jen tvé dobré skutky a prosebná modlitba nebo almužna věnovaná tobě, některým z bratrů ve víře nebo nějakým člověkem.

Hrob je výsledkem tvých činů na tomto světě. Kdo konal na tomto světě dobro, bude jeho hrob prostorný a světlý, bude pro něj radostí. Kdo konal špatnosti, bude pro něho hrob těsný, temný a nedobrý.

Hrob je divným místem, kde jsou položeny tři jednoduché otázky, které jsou však zapovězeným místem, neboť na ně odpoví jen věřící člověk. Duše je vrácena do těla mrtvého, přijdou dva andělé, kteří se zeptají, v co věřil na tomto světě, zeptají se ho, kdo byl jeho Pánem, jaké bylo jeho náboženství, jeho Prorok. Odpoví-li správně, řekne: „Mým Pánem je Alláh, mým náboženstvím islám a mým prorokem Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam).“ Pak bude v pořádku a blažený…

Jestliže jim neodpoví na tyto otázky, čeká ho utrpení… Podrobnosti o této blaženosti a mukách jsou zmíněné v mnohých správných hadísech ve sbírce imáma Ahmeda, Abú Dáwúda a dalších. Kdo má zájem, nechť si je vyhledá, neboť čas nám nedovoluje se o nich zmínit.

Bin Hadžar řekl, že „pokušení hrobu“ jsou otázky andělů. A bylo také řečeno, že „pokušení hrobu“ znamená nerovnost v odpovědích andělům. Proto nám náš Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) přikázal a učil, abychom prosili o ochranu před pokušením hrobu a před muky hrobu.

Musíme vědět, že muka hrobu jsou přechodná muka. Každý člověk, který zemře, dostane svůj díl, anebo mu Alláh odpustí, ať byl pohřben či nikoli, ať ho sežrala divoká zvěř či spálil oheň a stal se popelem odvátým větrem, anebo se utopil v moři.

Prozatím zde končíme a budeme pokračovat, inšá Alláh.