Páteční kázání 17. 4. 2015  (28. džumádá-l-áchira 1436 h)                    šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Čtěte Korán

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mnozí lidé čtou Korán v měsíci ramadánu, a jakmile skončí, opustí Korán a nečtou ho – prosím Alláha o odpuštění – což je velká chyba a svým způsobem opuštění Koránu.

Korán je dobro a požehnání kdykoli a kdekoli, Alláh přikázal, abychom ho četli, aniž by určil konkrétní čas. Každý muslim by si měl sám stanovit určitou část z Koránu, kterou bude číst (recitovat) každý den a každý večer, nejen v ramadánu, nicméně v ramadánu by měl číst více.

Proto bych chtěl dnes, s dovolením Alláha, hovořit o recitaci Koránu. Korán je Knihou Alláhovou, kterou seslal Svému spolehlivému Poslu a váženému Proroku jako správné vedení a milost pro veškeré lidstvo. V této Knize není nic, co by neplatilo, je duchem tohoto společenství, kterému uchovává důstojný život a vede ho k ideální společnosti. Z této Knihy musíme čerpat pravidla a chovat se podle ní jak ve svých slovech, tak i v činech.

Vznešený Alláh seslal Korán tomuto lidu jako nepočítané požehnání a veliký dar: „Cožpak jim nestačí, že jsme ti seslali Písmo, jež je jim sdělováno? A v tom věru je milosrdenství i připomenutí lidem věřícím.“ (Pavouk, 29:51)

Vznešený Alláh pravil: „Rci: ‚Nechť radují se z dobrodiní a milosrdenství Alláha a z toho všeho – a to lepší je než to, co shromažďují.‘“ (Jonáš, 10:58)

Ibn cAbbás (rAa) řekl, že Alláh upřednostnil islám a jeho milost a udělal z vás lid Koránu. Díky Alláhovi za požehnání islámu, to je jako požehnání zcela dostačující, díky Alláhovi za požehnání Koránu, to je jako požehnání dostačující.

Alláh také pravil: „A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící.“ (Noční cesta, 17:82) A dále: „A přišlo vám nyní od Alláha světlo a Písmo zjevné.“ (Prostřený stůl, 5:15)

Vypráví se, že počet stupňů v Ráji se shoduje s počtem veršů v Koránu. Tomu, kdo čte Korán, se v den Posledního soudu říká: „Čti a pokračuj dál.“ Kdo umí polovinu Koránu, bude mu řečeno, že kdyby uměl více, dostal by více.

cAbdulláh bin cAmr vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo zná Korán, tomu se říká ‚recituj‘ a pokračuj dál, recituj ho zpěvně, jako sis zpíval na Zemi, neboť tvé místo je podle posledního verše, který recituješ.“ (podle al-Albáního v jeho sbírce)

Ibn Mascúd (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Ten, kdo má rád Alláha a Jeho Posla, ať se podívá do Koránu.“ (upravil al-Albání)

cAbdulláh ibn Mascúd (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Čtěte Korán, budete za to odměněni. Neříkám ‚Alif, lám, mím‘ je písmeno, ale alif je deset, lám je deset, mím je deset, což je třicet.“ (upravil al-Albání) Písmeno je jako dobrý skutek, a za každý dobrý skutek je deset dalších. Prorok (sAs) také řekl: „Čtěte tento Korán, v Soudný den bude přímluvcem za toho, komu patří.“

Anas (rAa) vyprávěl, že Prorok řekl: „Alláh má dva druhy lidí.“ Zeptali se: „Kdo to je?“ Prorok (sAs) jim odpověděl: „Lidé Koránu jsou lidmi Alláha a ti, kdo jsou mu nejblíže.“ (podle Ahmeda, upravil al-Albání)

Al-Manáwí (ať je k němu Alláh milostivý) řekl: „Kdo zná Korán nazpaměť a řídí se jím, ti obzvláště jsou jeho blízkými, podobně jako rodina a některý její člen.“ Na jejich počest se říká „Alláhův dům“.

Uthman (rAa) řekl: „I kdyby byly vaše duše čisté, nebudou mít nikdy dost Alláhových slov.“ Traduje se, že cAbdulláh bin Mascúd (rAa) řekl: „Tyto duše jsou nádobami. Zaplňte je Koránem a ničím jiným.“ Jeden ze zbožných řekl svému žákovi, který se učil Korán nazpaměť: „Jaká pomoc je, Alláhu, pro toho, kdo něco chce a neumí Korán. Čím mu požehnáš, co si bude prozpěvovat, co bude šeptat svému Pánu?“

Prorok řekl: „Kdo v sobě nemá ani kousek Koránu, je jako rozbořený dům.“ (podle at-Tirmídhího, správný hadíth).

Moji milí bratři a milé sestry, užitek z Koránu a odměna za něj je nesmírná. Takto to stačí k tomuto tématu. Radím nám všem, abychom recitovali Korán a žádným způsobem ho neopouštěli.

Každý muslim a muslimka by měl často recitovat Korán, měl by se snažit naučit se ho nazpaměť nebo aspoň jeho části, měl by se také snažit pochopit jeho verše a významy, řídit se jím v praxi, každý muslim by se také měl snažit učit Korán své děti, měl by na ně naléhat, aby se ho učily nazpaměť a recitovaly ho, neboť je to dobré jak pro dítě, tak pro jeho rodiče. Radím také svým bratrům a sestrám, kteří nemluví arabsky, aby se snažili naučit se arabštinu, jazyk Písma a Prorokovy (sAs) tradice, až pro ně bude lehké číst Korán a pochopit jeho významy. Patří jim za to dvojnásobná odměna a dobrý skutek.

cÁ’iša (rAa) vyprávěla, že Prorok (sAs) řekl: „Kdo ovládá Korán, bude spolu se vznešenými, čestnými, zapisujícími anděly. Kdo čte Korán, dělá chyby a je to pro něho těžké, bude odměněn dvojnásobně.“ (podle Muslima) Prorok (sAs) také řekl: „Nejlepší z vás je ten, kdo se bude učit Korán a bude ho znát.“ (podle al-Buchárího)

Nakonec bych vás chtěl povzbudit a připomenout vám, abyste se připravovali na soutěž v recitaci Koránu v měsíci ramadánu, dá-li Alláh. Připomínáme vám to předem, aby se každý, kdo bude pilný, mohl naučit co největší část. Nechť vám Alláh dopřeje úspěch.