Páteční kázání 20. 11. 2015 (8. Safar 1437 h)                                        šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Je zakázáno zabíjet nevinné

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Milí bratři a sestry, Korán i Prorokova tradice zakazuje zabíjení nevinných lidí. Všemohoucí Alláh pravil: „A nezabíjejte osoby, jež Alláh zakázal zabíjet, leda podle práva.“ (Noční cesta, 17:33)

Podle Anase bin Málika (radhia Alláhu anhu) se traduje, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Nejhoršími hříchy jsou přidružování k Alláhovi, zabití člověka, neposlušnost vůči rodičům a falešné svědectví.“ (podle al-Buchárího a Muslima – nechť je k nim Alláh milosrdný – tento výrok je podle al-Buchárího).

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Vyhýbejte se sedmi zničujícím věcem.“ Pak mezi jinými zmínil neoprávněné nebo mimozákonné  zabití člověka. Je třeba, abychom věděli, že žádný člověk nemá právo zabít nebo stanovit trest, toto je pouze na odpovědných osobách, které mají pravomoc stanovit a vykonat trest po vynesení rozsudku kompetntního a spravedlivého soudu. Podle islámského práva soudci musí zakládat rozsudek na jasných informacích a důkazech a nesmí soudít na základě podezření. Musí  znat přesná vymezení trestů a nevynesou rozsudek, pokud existuje pochybnost nebo není-li svědectví jasné jako slunce na obloze .

Rozsudek smrti nebo obecně tresty v islámu nejsou chaotické, rozhodování o nich a jejich vykonání není ponecháno obecnému lidu, není ponecháno chaosu, který ovládne lid, ať je  odpor vůči zakázaným věcem nebo vůči páchání zakázaného či vůle zbavit lidí těchto zakázných věcí. V opačném případě by docházelo k chybám a vážným problémům, které by měly vliv na celou islámskou obec a zářivý obraz islámu.

Milí bratři a sestry, každému, kdo úmyslně zabíjí nevinné lidi, ať jsou těmito oběťmi muslimové nebo nemuslimové, ať se jedná o zabité jednotlivce, desítky, stovky, tisíce ba dokonce milióny zabitých nevinných lidí, jak k tomu dochází ze strany některých zločinců a tyranských vládců v různých dobách a jak k tomu dochází i v této době, ve které žijeme a ve které jsme svědky a slýcháme často o tragédiích páchaných zločinci, kteří neberou ohled na ztráty na nevinných lidských životech a na devastaci jejich zájmů, a každému rozumnému a inteligentnímu člověku radíme, aby se zamyslel nad slovy Všemohoucího Alláha: „A kvůli tomu jsme předepsali dítkám Izraele, aby ten, jenž zabije jednoho člověka – nikoliv jako odplatu anebo za to, že šířil pohoršení na zemi – byl souzen, jako by zabil lidstvo veškeré. A aby ten, kdo oživí jednoho, byl posuzován, jako by oživil lidstvo veškeré. A přišli k nim již dříve poslové Naši s jasnými důkazy, avšak mnozí z nich i potom se dopouštěli přestupků na zemi.“ (Prostřený stůl, 5:32)

Vznešený Alláh pravil: „A nehodí se, aby věřící zabil věřícího, leda omylem.“ (Ženy, 4:92) A po specifikaci odčinění takového činu v tomto verši následovala slova Alláha Mocného a Vznešeného: „Kdokoliv zabije úmyslně věřícího, bude jeho odměnou peklo a bude v něm nesmrtelný. A Alláh se naň rozhněvá a prokleje ho a připraví mu trest strašlivý.“ (Ženy, 4:93)

Al-Barrá‘ bin Azeb (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „I kdyby měl být zničen celý tento svět, je to pro Alláha méně vážné než neoprávněné zabití věřícího.“

O zabití těch, se kterými je uzavřena smlouva, kteří požádali o zajištění bezpečí, o nemuslimských obyvatelích na muslimském území byl citován výrok Abdulláha bin Amr bin al-Ás (radhia Alláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo zabije člověka, se kterým byla uzavřena dohoda, neucítí vůni Ráje, ačkoli jeho vůni je možno cítit na vzdálenost čtyřiceti let (putování).“ (podle al-Buchárího a dalších) Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) také řekl: „Kdo přislíbí jinému člověku bezpečí a pak ho zabije, k tomu se nechci znát, i kdyby byl oním zabitým nevěřící.“ (podle Ibn Habbána) V jiném znění je „ten v Soudný den ponese znak prapor toho, kdo porušil úmluvu“.

Každý muslim se musí mít na pozoru před tím, aby nezabil nevinného člověka, anebo aby se na tom ani jedinýmsebemenším slovem nepodílel.

Hovoříme na toto téma a odsuzujeme a považujeme za zločin jakýkoli čin, útok nebo akt, jehož obětí jsou nevinní lidé nebo jsou zastrašováni, aniž by spáchali jakýkoli zločin, ať je to v muslimské zemi nebo nemuslimské, ať by to postihlo muslimy nebo nemuslimy, neboť krev nevinných je ve stejném postavení, co se týče ochrany a nedotknutelnosti. Jestliže odsuzujeme takovéto činy a považujeme je za zločiny, odsuzujeme také všechny druhy a způsoby páchání zločinů a útoků a zabíjení nevinných lidí, ke kterému dochází všude. Neměříme dvojím metrem, měříme všem stejně, neodsuzujeme jeden zločin a druhý ne, jedno prolití krve a druhé ne, jednu křivdu a druhou ne, krev nevinných lidí všude na světě je stejně chráněna a cenná , a jeji prolití je muslimům stejně zakázano, Alláh nám zakázal páchání špatností na zemi, zakázal nám chovat se tyransky či nespravedlivě. Alláh pravil: „Alláh však nemiluje pohoršení (zkaženost mravů)“ a „Alláh věru nemiluje nespravedlivé“.

Prosím Alláha, aby nás vedl k tomu, co On subhanahu wa taala  miluje a co Ho uspokojuje, abychom sledovali cestu přímou a konání dobrého.