Kázání íd al-Fitr 17. 7. 2015 (1. šawwál 1436 h)                                  šejch/ Ahmed Ragab

Vzájemná pomoc ke konání dobra

Alláh Nejvyšší řekl: “Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti. Buďte bohabojní, vždyť Alláh je přísný v trestání svém.” (súra 5: Al Maide, verš 2) Proto je třeba, aby se každý muslim a muslimka na celém světě tímto řídili a dbali na to, jelikož  na tom závisí náprava a dobro s pomocí Alláha.

V tomto smyslu se objevují mnohé  verše a mezi ně i tento, kde Alláh říká:  “Při osudu!  Věru že člověk spěje v záhubu! Kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a vzájemně se k pravdě a neochvějnosti nabádali.” (súra 103: Al Asr)

Na každém muslimovi je, aby lidem ukázal cestu k dobru a upozornil je na cestu, která vede ke špatnosti. Tím se uskuteční cesta vedoucí k vzájemné zbožnosti a bohabojnosti. Je třeba, aby muslim pomáhal svému bratrovi v konání dobra a odvrácení se od hříchu a podpořil ho a zároveň cítil radost, když se jeho bratrovi dostane dobra, a pociťoval smutek, když ho potká neštěstí. Proto Posel Alláhův (mír s ním) řekl: “Žádný z vás není úplně věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje sám pro sebe.”(podle Anase) Také v jiném výroku Posel Alláhův (mír s ním) řekl: “Věřící jsou jeden druhému jako stavba, vzájemně se podpírajíce, a zkřížil prsty obou rukou. ” Tyto výroky mají velký význam a nabádaji k tomu, aby každý muslim svému bratrovi přál vše dobré a aby ho nic špatného nepotkalo, a zároveň mu radil, učil a vedl ho k dobru a na správnou cestu, kdykoli a kdekoli. Alláh v súře 41 Fussilat, ve verši 33 říká: “Kdo krásněji hovoří než ten, jenž k službě Alláhu vyzývá, zbožné skutky koná a prohlašuje: „Já k těm, kdož do vůle Jeho se odevzdali, patřím.“ A v súře 16 Al Nahl, ve verši 123 také Alláh říká: “Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími!”Alláh take říká: Rci: „Toto je cesta má. Volám vás k Alláhu viditelným důkazem…” (súra 12: Jusuf, verš 108) Proto ten, kdo zve k víře v Alláha a vede na cestu dobra, by měl dobře znát to, k čemu zve a nabádá či naopak  oddaluje, a to s moudrostí a skrze ponaučení. Posel Alláhův (mír s ním) nám zjevil, že odměna toho, jenž zve k víře v  Alláha je stejná jako odměna toho, jenž byl příčinou při obdaření víry jiného člověka Alláhem. A to je obrovské dobro, jak řekl Posel Alláhův (mír s ním) ve smyslu: “Kdo zval na správnou cestu, náleží mu odměna stejná jako tomu, jenž ho následoval,  a neubude jim nic z jejich odměny.  A kdo zval k bludu, zhřešil stejně jako hříšník, který ho následoval, a neubude jim nic z jejich hříchů.” (podle Muslima)

Informace:

Jestliže nastane svátek v páteční den, tak podle učenců ten, jenž se pomodlil modlitbu sváteční, se již nemusí dostavit na páteční modlitbu. V případě, že páteční modlitbu chce vykonat, tak je to pro něj lepší, a v případě, že se na ní nedostaví, může vykonat pouze modlitbu polední. Důkazem toho je výrok Zeida bin Arqam (nechť je Alláh s ním spokojen), ve kterém řekl: “Posel Alláhův (mír s ním) vykonal modlitbu sváteční a poté dal uvolnění z páteční modlitby a řekl: Kdo si přeje vykonat modlitbu páteční, nechť se pomodlí.” (podle následovníků sunny a opravil Ibn Chuzejma) A Alláh Nejvyšší je zpraven nejlépe.

Nechť Alláh přijme naše i vaše nejlepší skutky a přeji vše nejlepší k svátku.