Páteční kázání 9. 1. 2015 (18. rabíc l-úlá 1436)                                     šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Některé zázraky našeho Proroka Mohameda (sAs)

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Zázraků Proroka (sAs) je celá řada, ba dokonce překročily jeden tisíc, jak potvrdil učenec Ibn al-Qajjim (nechť je k němu Alláh milostiv) v díle „Pomoc pro toužícího“ (Igháthat al-lahfán). Některé z těchto zázraků se již staly, některé ještě zůstávají, až si bude Alláh přát, což je tím největším zázrakem, a také nejvýznamnější verš o prorockém poslání Proroka (sAs). Vznešený Korán, stálý a věčný verš, který je neměnný a nezaměnitelný, je zázrakem z mnoha hledisek. Z hlediska výraziva se stal Alláhovou výzvou pro ty nejlepší arabské gramatiky, kterým se nepodařilo vytvořit nic podobného súrám.

Dalším zázrakem jsou budoucí události zmíněné v Koránu, které se později opravdu staly jako například tato Alláhova slova, která se vyplnila: „Alif lám mím! Poraženi byli Byzantinci v nejbližší zemi, avšak po porážce své zase zvítězí v několika letech.“ (Byzantinci, 30:1-3)

Dalším zázrakem jsou dokonalé předpisy, které mají vést celé lidstvo správnou cestou.

Dalším zázrakem jsou vědecké poznatky a jiné zprávy o tajích tohoto světa, které ještě stále moderní věda den co den postupně odhaluje.

Zázraků, které už se staly, je mnoho, jak jsme již řekli. Zmíníme se o těch nejznámějších:

1) Noční cesta do Jeruzaléma a do nebes.

 Korán se o noční cestě do Jeruzaléma zmiňuje zcela jasně a odkazuje také na cestu do nebes. Také hadísy z propracované správné sunny podávají zprávu o cestě do nebes.

2) Zázrak rozdělení měsíce.

Vznešený Alláh pravil v Koránu: „Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.“ (Měsíc, 54:1) V sunně je uvedeno mnoho správných hadísů, např.:

Anas ibn Málik (NAS) vyprávěl, že obyvatelé Mekky žádali Proroka (sAs), aby jim ukázal nějaký koránský verš, tak jim ukázal měsíc rozdělený na dvě části, mezi nimiž spatřili Híru.

Lidé z různých částí Arabského poloostrova viděli tento zázrak, ale obyvatelé Mekky neuvěřili a řekli: „Mohamed nás očaroval.“ Pak pochopili a řekli: „Podívejte se, s čím přicházejí cestovatelé. Mohamed nemůže očarovat všechny lidi. Následujícího dne se ptali lidí, kteří přicházeli odjinud, a ti jim řekli, že to viděli.

3) Voda pramenící z rukou Proroka (sAs) a zvětšení objemu vody, aby se napila celá armáda a umyli se před modlitbou. Hadísy o této události jsou také v obou sbírkách správných hadísů.

Jako příklad uveďme al-Buchárího, který cituje Džábira bin Abdulláha, jak vyprávěl: „V den bitvy u Hudajbíje měli lidé žízeň. Prorok držel malý kožený měch s vodou a umýval se před modlitbou. Lidé se kolem něho shromáždili. Zeptal se: ‚Co se děje?‘ Odpověděli: ‚Nemáme vodu na umytí, ani na pití, jediná voda je ta, kterou držíš.‘ Vložil tedy svou ruku do měchu a nechal vodu protékat mezi svými prsty, jako by to byly pramínky. Napili jsme se tedy a umyli jsme se.“ Ptal jsem se ho, kolik jich bylo. Odpověděl mi: „I kdyby nás bylo sto tisíc, stačilo by to. Bylo nás tisíc pět set.“ Vyprávění o tomto zázraku byla mezi Prorokovými druhy oblíbená, většina z nich o něm vyprávěla a zpráva o něm je často zmiňovaná a přesná.

4) Stýskání kmene stromu po Prorokovi, když ho vyměnil za minbar

Anas ibn Málik vyprávěl, že Posel Alláha v pátek, když pronášel kázání, stával a opíral se zády o kmen stromu vztyčený v mešitě. Jednou přišel Byzantinec a zeptal se: „Co když ti vyrobíme něco, kde budeš sedět a při tom budeš vypadat, že stojíš?“ A vyrobil mu minbar, který měl dva stupně, a na třetím se sedělo. Když se Prorok Alláha posadil na minbar, kmen zabučel jako býk, až se mešita zatřásla, ze stesku po Prorokovi. Ten k němu sestoupil z minbaru a přimknul se k němu, když bučel. Jakmile se k němu Posel Alláhův přimknul, kmen ztichl. Pak řekl: „Přísahám při tom, jenž má moji duši ve Svých rukách, kdybych se k němu nepřimknul, vydával by ten zvuk až do Soudného dne ze stesku po Prorokovi.“

Anas ibn Málik vypráví: „Když Prorok Mohamed zemřel, říkali jsme: ‚Posle Alláha, kmen, u kterého jsi pronášel kázání a pak jsi ho opustil, po tobě tesknil. Jak by po tobě netesknila naše srdce, když jsi nás opustil?“

5) Uzdravení nemocných. Hadísů na toto téma je mnoho. Jako příklad uvedeme vyprávění al-Buchárího z jeho sbírky hadísů s řetězem tradentů podle Abú Házima: „Suhajl bin Sacd (NAS) mi vyprávěl, že Posel Alláha (sAs) řekl v den bitvy u Chajbaru: ‚Tuto korouhev dám zítra tomu, jehož rukama Alláh dobývá, jenž miluje Alláha a Jeho Posla, jehož miluje Alláh i Jeho Posel.‘ Lidé se začali dohadovat, komu ji dá, až se zeptal: ‚Kde je cAlí bin Abí Tálib?‘ Odpověděli mu: ‚Posle Alláhův, má nemocné oči.‘ Přikázal jim, aby pro něho poslali. Když přišel, Posel Alláhův (sAs) mu plivl do očí a pronesl za něho prosebnou modlitbu. Na to se uzdravil, jako by ho nikdy nic nebolelo. Prorok mu tedy dal korouhev a cAlí řekl: ‚Posle Alláha, budu s nimi bojovat, dokud nebudou jako my.‘ Odpověděl mu: ‚Jeď v klidu, až dojedeš k nim a pak je vyzvi, aby přijali islám. Řekni jim, jaké jsou jejich povinnosti vůči Alláhovi. Přísahám při Alláhovi, jestli Alláh přivede tvým prostřednictvím na správnou cestu jediného člověka, bude to pro tebe lepší než červení velbloudi.‘“