Páteční kázání 20. 3 201529. džumádá-l-úlá 1436 h                               šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Ostych je součástí víry

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Víra má více než sedmdesát nebo více než šedesát částí. Tou nejdůležitější je výrok: ‚Není boha kromě Alláha‘. Tou nejmenší součástí je odstranění nebezpečného předmětu z cesty. Součástí víry je také ostych.“ (podle Muslima)

Tento hadís poukazuje na to, že víra má mnoho součástí a řeší mnoho záležitostí, z nichž na prvním místě stojí výrok ‚Není boha kromě Alláha‘ a na posledním místě stojí odstranění nebezpečí z cesty, přičemž ostych je také jednou součástí víry. Ostych je jednou z morálních zásad a zároveň součástí víry. Pokud by se každý muslim a muslimka drželi tohoto hadísu, bylo by to dobré pro všechny. Doporučení k ostychu dávali již proroci a poslové, kteří přišli před prorokem Muhammadem (sAs), který ho potvrdil. Prorok řekl: „Jedním z doporučení, které dávali dřívější proroci, bylo, že pokud necítíte stud (tj. zbožný stud ze spáchání nějakého hříchu), konejte, jak chcete.“ Prorok (sAs) poukazuje na to, že toto je odkaz dřívějších proroků a lidé si toto předávali a dědili jeden od druhého. Znamená to, že o tomto hovořili již dřívější proroci, mezi lidmi se tento odkaz rozšířil, až se dostal k poslednímu z proroků, který toto potvrdil a učinil součástí víry.

„Konejte, jak chcete“ neznamená, že si má člověk dělat, co chce, ale znamená to omezení a varování, že pokud člověk nebude pociťovat stud, bude si dělat, co bude chtít, a Alláh ho za jeho činy odmění či potrestá: „Čiňte, co libo vám, On zajisté skutky vaše dobře pozoruje.“ (41:40)

Ostych je jazykem, je to skromný základ, je také příčinou změny v chování člověka, když slyší něco, co je hanebné nebo zavrženíhodné.

Především se má člověk vyhýbat všem zavrženíhodným činům i slovům a nemá druhému člověku upírat žádné jeho právo.

Ostych je skutečným přirozeným znakem člověka, který ukazuje hodnotu víry a míru slušného chování. Proto Prorok (sAs) prošel kolem  jednoho ze svých druhů, který napomínal svého bratra a nabádal ho k ostychu, ať ho nechá. Prorok (sAs) mu radil a doporučoval: „Nechej ho, přirozený ostych je součástí víry.“

Ostych je dobrý a přináší pouze dobro. V obou sbírkách hadísů je zmíněn tento výrok Proroka (sAs): „Ostych přináší jedině dobro.“ (v jiné verzi: „Ostych je dobro.“)

Ostych, ať přirozený či získaný, ať je to ostych před Alláhem nebo před lidmi či před sebou samým, v sobě skrývá jen dobro. cAbdulláh bin Mascúd vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Zachovávejte ostych před Alláhem, jak náleží.“ Jeho druhové mu odpověděli: „Posle Alláhův, my zachováváme ostych před Alláhem. Chvála budiž Alláhovi.“ Řekl: „To není ono. Zachovávat ostych před Alláhem, jak náleží, znamená chránit hlavu a vše, co obsahuje, chránit břicho a vše, co obsahuje, nezapomínat na smrt a na zkoušky. Kdo pomýšlí na Onen svět, musí nechat pozemské ozdoby. Kdo toto dělá, opravdu zachovává ostych před Alláhem, jak náleží.“

Tato vynikající vlastnost byla jednou z vlastností našeho Proroka (sAs), který byl velice ostýchavý do té míry, že lidé, kteří s ním přišli do styku, říkali, že je ostýchavější než panna ve svém domě.

Byl opatrný na svůj pohled, nedíval se na to, co je zakázané, hovořil velice kultivovaně, byl dobrý k těm, se kterými žil. Jeho ostych mu však nezabraňoval v šíření jeho poslání, nastolení pravdy a spravedlnosti.

Držme se tedy tohoto chování, veďme k němu své děti a rodiny. Děkujeme Alláhovi za požehnání islámem, které je jako požehnání dostačující.