Páteční kázání 3. 7. 2015 (16. ramadán 1436 h)                                   šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

  Prospěšnost ictikáfu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Člověk někdy potřebuje být sám, přemýšlet a připomínat si, přemítat o sobě a o tom, jak být lepší, přemýšlet o tom, čím mu Alláh požehnal, chválit Alláha a děkovat Mu, daleko od světa plného hluku, chaosu a lákadel.

Ictikáf:

Pobývání v mešitě jako projev poslušnosti vůči Alláhovi. Je to doporučovaný čin na základě shody učenců. Imám Ahmed podle vyprávění Abú Dáwúda řekl: „Neznám nikoho, kdo by neřekl, že jde o tradici.“

Al-Zoharí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Bylo by divné, kdyby muslimové zanechali ictikáfu, přestože Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) ho od svého příchodu do Medíny až do své smrti nikdy nevynechal.“

Podle cÁ’iši se vypráví, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) dodržoval ictikáf posledních deset dní ramadánu až do své smrti a pak ho dodržovali jeho manželky.“ (Všichni se na něm shodují.) Podle ní se také vypráví, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) v posledních deseti dnech vyvíjel takové úsilí jako nikdy jindy.“ Dále řekla: „Jakmile zbývalo posledních deset dní do konce ramadánu, modlil se Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) celou noc a budil také svou rodinu, aby se modlili. Nepřibližoval se ke svým manželkám a oddával se pouze modlitbám a prosbám.“

Prospěšnost ictikáfu:

V uctívání jsou skryta tajemství a moudrost, tak jako hodnota činů je ukryta v srdci. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „V těle je kus masa. Je-li tento kus zdravý, je zdravé celé tělo, je-li zkažený, je zkažené celé tělo. Tímto kusem masa je srdce.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Srdce nejvíce kazí rozptylování, vše, co ho odklání od přiblížení se k Alláhovi, ať jsou to chutě jídla, pití, ženy, přílišná hovornost, příliš spánku, příliš přátel a jiná rozptýlení, která rozdělují srdce a kazí jeho celistvost v poslušnosti k Alláhovi.

Podmínky ictikáfu:

Podmínkou je, aby byl vykonán v mešitě. Je lepší, aby byl vykonáván v mešitě, ve které probíhá páteční modlitba, aby nemusel člověk vyjít ven kvůli páteční modlitbě. Ženy mohou dodržovat ictikáf, pokud jim to dovolí manžel a pokud to pro ně nepředstavuje nějaké pokušení.

Pravidla ictikáfu:

Existují pravidla, která je dobré dodržovat, aby byl ictikáf přijat. Pokud je člověk dodržuje, dostane se mu velké odměny od Pána Všech světů. Pokud některá z těchto pravidel poruší, bude jeho odměna menší.

Pravidla ictikáfu podle Ibn Qudámy:

Člověk by se měl při ictikáfu věnovat modlitbám a čtení Koránu, připomínání Alláha apod. Měl by se vyhnout všemu, co není vhodné, to je slovy i činy, neměl by příliš hovořit, neboť kdo moc mluví, častěji uklouzne. Podle jednoho hadísu: „K vybranému chování muslima patří to, že se nezabývá ničím, co se ho netýká.“ Má se vyhnout sporům, hádkám, nadávkám, neslušnému chování, což je špatné i mimo ctikáf.

Co ruší ictikáf:

a) Odchod z mešity bez vážného důvodu povoleného islámským právem, aniž by to bylo naléhavé. Ictikáf se ruší, pokud člověk bezdůvodně odejde z mešity.

b) Styk s ženou. Na prvním místě je intimní styk, který ruší ctikáf, neboť tento byl jasně zakázán slovy Alláha: „A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách!“ (Kráva, 2:187)

Cíle ictikáfu a jeho prospěch:

– Očekávání Noci úradku (Osudové noci) (lajlat al-qadr) – „Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší.“ (Úradek, 97:3)

– Zůstat o samotě pouze s Všemohoucím Alláhem, izolování se od lidí, co nejvíce to jde, aby byl ve společnosti Všemohoucího Alláha a připomínal si Ho.

– Polepšení se, oprava trhlin na duši úplným přiblížením se k Vznešenému Alláhovi.

– Oddávání se uctívání Alláha modlitbami, prosbami, připomínáním si Ho, čtením Koránu apod.

– Dodržování půstu ve všech ohledech, co by ho mohlo ovlivnit ze sebe sama a ze všech lákadel.

– Omezení světských záležitostí, askeze v mnohých z nich se schopností jednat.

Člověk, který dodržuje ictikáf, by měl usilovat o přiblížení se k tomuto ideálu, aby nevyšel s prázdnou jako ten, kdo si udělá z mešity místo na přenocování, na návštěvu, k rozhovorům, smíchu a dalším věcem.

Dodržujte v době půstu ictikáf po dobu posledních deseti dní z ramadánu tak dobře, jako to činil Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam). Jestliže nemůžete, nepřipravujte se o odměnu, alespoň na několik dní a nocí, zejména lichých nocí. Snažte se o oživení této skvělé tradice, nechte se vést Prorokem (salla Alláhu alejhi wa sallam) a zbožnými předky. Obraťte se celým svým tělem i duší k Alláhovi s pokorou, ať vyjdete silnější ve víře a bohabojnosti, blíže k Alláhovi, abyste se připojili k těm, kdo budou přijati a kdo získají přízeň s dovolením Alláha Všemohoucího.