Páteční kázání 16. 9. 2016 (14. dzú l-hidždža 1437 H)          šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

Buďte pravdomluvní

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Upřímnost znamená říkat pravdu, říkat to, co si myslíme. Znamená to také říkat to, co odpovídá skutečnosti. Pravda z hlediska jazyka je mocná mravní zásada, která spojuje oddanost a dobro, neboť zdobí všechny ctnostné, zbožné a dobré. Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a buďte s pravdomluvnými!“ (Pokání, 9:119) Al-Qurtubí řekl, že pravdomluvný má být každý, kdo pochopil z Alláhova přikázání, že má mluvit pravdu, poctivě pracovat a být čistého ducha. Kdo je takový, připojí se ke zbožným a dosáhne uspokojení Odpouštějícího.

Vznešený a Všemocný Alláh vychvaloval pravdomluvné věřící těmito slovy: „A mezi věřícími jsou muži, kteří věrně dodržují úmluvu, již s Alláhem uzavřeli; a jsou mezi nimi někteří, jichž osud již se naplnil, a jiní, kteří ještě čekají a nezměnili se změnou žádnou, aby Alláh mohl odměnit spravedlivé za upřímnost víry jejich a mohl potrestat pokrytce, bude-li chtít, nebo jim prominout. Vždyť Alláh je věru odpouštějící, slitovný.“ (Spojenci, 33:23-24)

Vznešený a Všemocný Alláh také zmínil spravedlivé muže a ženy mezi těmi, které chválil, vyzdvihl je a přislíbil jim odpuštění a velkou odměnu, jak pravil: „Muslimové a muslimky, věřící muži a věřící ženy, poslušní a poslušné, pravdomluvní a pravdomluvné, trpěliví a trpělivé, pokorní a pokorné… – těm všem Alláh věru připravil odpuštění i odměnu nesmírnou.“ (Spojenci, 33:35)

Abdulláh bin Mascúd (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Buďte pravdomluvní, neboť pravdomluvnost vede ke zbožnosti a zbožnost vede do Ráje. Pokud je člověk pravdomluvný a pravda je jeho cílem, bude u Alláha zapsán jako pravdomluvný. Vyhýbejte se lži. Lež vede k nemravnosti a nemravnost vede do Pekla. Když člověk lže a jeho cílem je lež, bude u Alláha zapsán jako lhář.“ (podle Muslima)

Abdulláh bin Umar bin al-Chattáb (rAa) vyprávěl, že Prorok (sAs) řekl: „Máte-li tyto čtyři vlastnosti, nemusíte se obávat toho, co jste zmeškali na tomto světě: důvěryhodnost, pravdomluvnost, dobrý charakter a zdrženlivost v jídle.“ (upraveno al-Albáním) Učenci rozdělili pravdomluvnost na tři části. Pravdomluvnost, moji milí, zahrnuje za prvé upřímnost ve vztahu k Alláhovi, že člověk skutečně věří Vznešenému Alláhovi, je skutečně bohabojný, poctivě Ho uctívá a poslouchá, protože pravou vírou je to, když něco považujeme za pravdivé, když tomu věříme.

Zahrnuje také upřímnost se sebou samým, že sami sebe vedeme cestou, kterou stanovil Alláh.

Zahrnuje také upřímnost k druhým lidem. Každý muslim musí být k lidem upřímný, musí dodržovat své sliby, musí také dodržet své slovo při jednáních, jako je nákup a prodej a uzavírání sňatku. Nesmí falšovat, podvádět, falzifikovat, utajovat informace atp. Člověk musí být navenek takový, jaký je uvnitř. Co na srdci, to na jazyku.

Služebníci Alláhovi, tak, jak islám přikazuje pravdomluvnost, zakazuje na druhé straně lež. Vyhýbejte se, muslimové, lži: vyhýbejte se lži a falši v uctívání Alláha. Nebuďte pokrytečtí v uctívání Alláha, neuctívejte Ho kvůli pověsti. Vyhýbejte se také lži ve vztahu k Prorokovi (sAs), když tvrdíte, že Ho milujete a přitom nejdete po Jeho cestě. Vyhýbejte se lži ve vztahu k lidem, ať ve slovech či v činech. Neříkejte lidem něco jiného, než je skutečnost, jednejte s nimi opravdově. Vyhýbejte se lži, i kdyby byla myšlena v legraci, neboť Prorok (sAs) řekl: „Běda tomu, kdo říká lež, aby tím rozesmál lidi. Běda mu! Běda mu!“

Buďte bohabojní, buďte mezi pravdomluvnými, neboť je v tom dobro pro vás u vašeho Pána, je to dobré pro vás ve vaší víře, je to dobré pro vás ve vyzývání lidí, aby se připojili k víře vašeho Pána. Nechť Alláh žehná našemu Proroku Muhammadovi, jeho rodu a druhům a dá mu mír.