Páteční kázání 5. 8. 2016 (2. dhú l qadá 1437 H)                                 šejch/ Ahmed Ragab

Mešita v Praze

 Cudnost

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh pravil: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a to je pro ně čistší, vždyť Alláh dobře je zpraven o všem, co konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ (Světlo, 24:30-31)

Ibn Kathír řekl: „Toto je příkaz od Vznešeného Alláha, který dal svým věřícím služebníkům, aby cudně klopili zrak před tím, co jim bylo zakázáno, a aby se dívali jen na to, na co jim bylo povoleno se dívat. Aby se nedívali na to, co jim bylo zakázáno, a pokud by jejich zrak padl neúmyslně na něco zakázaného, aby svůj zrak ihned odvrátili.“ Ve sbírce Muslima se traduje hadís od Džaríra bin Abdulláha al-Badžalího (radhia Alláhu anhu), který vyprávěl, že se zeptal Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) na náhodný pohled, načež mu přikázal, aby odvrátil zrak.

Náhoda: nečekaná věc, na kterou neúmyslně pohlédneme.

Vznešený Alláh pravil: „… vždyť sluch, zrak i srdce budou všechny žádány, aby počet vydaly.“ (Noční cesta, 17:36)

Abú Sacíd al-Chudrí vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Vyhýbejte se vysedávání u cest.“ Odpověděli mu: „Posle Alláhův, nemůžeme jinak, protože tam míváme naše schůzky a diskutujeme.“ Prorok na to řekl: „Jestliže tedy musíte sedět, splňte to, co cestám právem náleží.“ Zeptali se: „Co je to?“ Odpověděl: „Že budete klopit zrak, nebudete nikomu škodit, budete si navzájem odpovídat na pozdrav a budete přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné.“ (všichni se na něm shodují)

Podle Abú Dáwúda se traduje, že Abdulláh bin Burajda vyprávěl podle svého otce, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl Alímu: „Nedívej se podruhé, neboť zatímco za první pohled nebudeš kárán, na druhý nemáš právo.“

Nejsilnější sítí, do které ďábel chytá lidi, je to, když jim otevře cestu k tomu, aby se dívali na to, co Alláh zakázal.

Obracíme se k užitečným slovům učeného Ibn al-Qajjima – nechť je k němu Alláh milosrdný – budete-li o nich přemýšlet, bude pro vás jednoduché – s dovolením Alláha – přemoci svůj chtíč a dosáhnout uspokojení Pána země a nebes.

Ve své knize „Nemoc a uzdravení“ píše: „Pohled je jako jedovatý šíp ďábla. Kdo ho ponechá na chvíli bez kontroly, bude litovat.“ Cudné klopení zraku s sebou přináší řadu výhod, např.:

1) Uposlechnutí příkazu Alláha, což je největším štěstím služebníka na tomto i na Onom světě.

2) Brání tomu, aby jedovatý šíp zanechal stopu, což může vést ke zkáze jeho duše.

3) Díky tomu je duše ve společnosti Alláha, neboť nekontrolovaný pohled duši rozděluje, rozptyluje a vzdaluje od Alláha.

4) Posiluje duši a činí ji šťastnou a naopak nekontrolovaný pohled duši oslabuje a činí ji nešťastnou.

5) Duši se dostává světla. Proto Alláh zmínil verš Světla hned po příkazu odvracení zraku. Vznešený Alláh pravil: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak…“ Po té pravil: „A Alláh je světlem nebes i země.“ (Světlo, 24:35)

6) Člověk získává správnou intuici, díky níž rozliší, co je pravda a co lež. Vznešený Alláh odměňuje služebníka za jeho činy určitým druhem činu. Za klopení zraku před tím, co Alláh zakázal, ho odmění prozřením, otevře mu brány vědění a víry, znalosti a správné intuice.

Ibn al-Qajjim se zmiňuje o dalších výhodách, nemáme zde však dostatek prostoru se o nich zmínit, postačí nám tedy toto.

Jsou různé způsoby, které přimějí člověka cudně klopit zrak:

1) Strach před Alláhem, který nás všude sleduje.

2) Velebení Vznešeného Alláha a Jeho uznání, jak Mu náleží. Nehleď na nepatrnost hříchu, pohleď na to, jak vážné je Ho neuposlechnout.

3) Nejlepším lékem na odvracení zraku je oženit se/vdát se pro toho, kdo může, a pro toho, kdo se nemůže oženit/vdát, je to půst.

4) Držet se daleko od těch, kdo konají špatnosti, a od míst, která jsou spojena se špatnostmi a projevy neposlušnosti.

5) Zabývání se zbožnými činy, tj. čtením Koránu, připomínání si Alláha apod., např. četbou užitečných knih, které muslima zaměstnají a odvrátí ho od špatnosti a pohledu na to, co je zakázané.

6) Prosebná modlitba za to, aby Alláh ochránil váš zrak, odvrátil vás od zakázaného a odvrátil od vás špatnosti a nemravnosti.

Prosím Alláha za sebe i za vás o odpuštění.