Páteční kázání 18. 11. 2016 (18. safar 1438 H)                    šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

Hidžáb muslimky

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Hidžáb podle islámského práva znamená, že žena zakrývá vše, co má zakrývat, před cizími, kteří nepatří mezi její mužské příbuzné. Vznešený Alláh pravil: „A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Alláhem, ó věřící, snad budete blažení!“ (Světlo, 24:31)

Vznešený Alláh pravil: „Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje!“ (Spojenci, 33:59)

Význam hidžábu: Alláh ho stanovil jako povinnost dospělým ženám muslimkám. Na tuto povinnost odkazuje Korán i sunna a všichni se na tom shodují, obecně lze říci, že žádný z učenců není proti, co se týká povinnosti hidžábu.

Některé důkazy z Koránu jsme zmínili a to nám stačí.

To podstatné, na co se chci soustředit, jsou podmínky, které mají být splněny, co se týká hidžábu, a nemají být nijak ošizeny, aby byl hidžáb v souladu s islámským právem:

1) Oblečení ženy – muslimky má být dostatečné, má zakrývat celé její tělo (kromě obličeje a dlaní podle jedné školy islámských učenců). Žena má být takto zakrytá před cizími muži, kteří nepatří k jejím povoleným mužským příbuzným.

2) Hidžáb má zakrývat to, co se skrývá pod ním, to znamená, že nemá být průhledný, aby přes něj byla vidět barva pokožky.

3) Nemá být těsný, aby nebyl vidět objem částí jejího těla nebo jejich části. Ve sbírce Muslima se traduje výrok Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), který řekl: „Jsou dva typy obyvatel Pekla, které jsem neviděl: lidi, kteří mají biče jako volské ocasy, kterými budou bít lidi, a ženy, které budou oblečené, ale budou se jevit jako nahé, které budou inklinovat (ke zlu) a budou k němu svádět své manžele. Jejich hlavy budou jako hrb velblouda nakloněný na jednu stranu. Nevstoupí do Ráje a neucítí jeho vůni, i když bude jeho vůně cítit z takové a takové vzdálenosti.“

Šejch Ibn Tajmíja – nechť je k němu Alláh milosrdný – ve sbírce fatew řekl: „Ženy, které budou oblečené a přitom se budou jevit jako nahé, jsou ženy, které jsou sice oblečené, ale ve skutečnosti nahé. Jako když si oblékne tenký oděv, přes který je vidět barva její pokožky, nebo těsný oděv, který ukazuje tvary jejího těla. Oblečení ženy, které ji zakrývá, neukazuje její tělo, ani objem jeho částí, protože je dost silné a volné.“

4) Nepřipodobňuje se svým oblečením mužům. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Alláh proklel muže, kteří se připodobňují ženám, a ženy, které se připodobňují mužům.“

5) Nemá nosit ozdoby, které přitahují pozornost mužů, když vyjde z domu. V opačném případě se touto ozdobou ukazuje. Když žena vychází z domu, nemá ukazovat své půvaby, nemá mít na sobě ozdoby a nemá být navoněná. To vše je dle islámského práva zakázáno, protože to vede ke zkaženosti a špatnosti.

Každá muslimka by měla dodržovat hidžáb podle islámského práva, podle vyžadovaných pravidel, jinak toto porušuje a její hidžáb podle islámského práva není úplný.

Sestry muslimky, nenechávejte se svést tím, co dělají mnozí lidé, když se dopouštějí něčeho, co je v rozporu s náboženskými předpisy nebo co je zakázané. Vznešený Alláh pravil: „A všichni k Němu přijdou v Den zmrtvýchvstání jako jedinci.“ (Marie, 19:95) Jste – chvála Alláhovi – muslimky, nepřipodobňujte se k nemuslimkám, ani k hříšnicím. Buďte trpělivé, držte se toho, co Alláha uspokojuje, a budete mezi šťastnými a těmi, kdo zvítězí na tomto i na onom světě. Prosíme Alláha za všechny muslimky, aby byly věrné svému přesvědčení, aby byly správně vedené a cudné.

Zákonní zástupci ženy, její manžel a rodina by jí měli přikázat to, co jí přikázal Alláh, měli by ji podporovat a povzbuzovat k hidžábu, ale neměli by v tom přehánět, neboť budou na toto před Alláhem dotázáni. Vznešený Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Alláha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno.“ (Zákaz, 66:6)

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Každý z vás je za někoho či za něco zodpovědný, a každý bude souzený za to, co mu bylo svěřeno: Vůdce má zodpovědnost, a za svou zodpovědnost vůči lidem (které vede), bude souzený; a muž je zodpovědný za svou rodinu, a bude za svou zodpovědnost souzený; a žena je zodpovědná za domácnost svého manžela, a za svou zodpovědnost bude souzená; a sluha je zodpovědný za peníze a majetek svého pána, a bude za svou zodpovědnost souzený.“ (Všichni se na něm shodují.)

Prosím Alláha, aby nám dal správné vedení, aby nám vše ulehčil, aby vedl správnou cestou naše chlapce, dívky, naše muže i ženy.