Páteční kázání 16. 12. 2016 (17. rabí´l awwal 1438 H)                        šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

 Jak se Prorok (mír s ním) choval ke své rodině

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) byl nejlepším z lidí, nejlépe z nich se choval ke své rodině i ummě. Řekl (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Nejlepší z vás je ten, kdo se nejlépe chová ke své rodině, a já se z vás nejlépe chovám ke své rodině.“

Choval se (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) dobře ke své rodině a svým manželkám, byl k nim soucitný, laskavý, přátelský, žertoval s nimi a zacházel s nimi laskavě a vlídně. Pomáhal své rodině a byl jim k dispozici, když potřebovali. Al-Aswad vyprávěl, že se ptal cÁ’iši, co dělal Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) doma, a dověděl se, že pomáhal své rodině, a když nastal čas modlitby, provedl modlitbu a šel se modlit.

(podle Muslima a at-Tirmídhího) cÁ’iša (radhia lláhu anha) také vyprávěla, že si zašíval své šaty, opravoval své sandály a dělal to, co dělají muži doma. (podle Ahmeda) Když si zamilovala něco, před čím nebylo třeba ostražitosti, následoval ji v tom. Když se napila, vzal pohár, ze kterého pila, přiložil svá ústa na místo, odkud pila, a napil se. Když okousala maso z kosti, vzal si ji a přiložil svá ústa tam, kde byla její ústa. cÁ’iša se umývala z jedné nádoby spolu s Prorokem (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).  Říkal jí: „Nechej mi trochu (vody).“ A ona jemu: „Nechej mi trochu (vody).“ (podle Muslima) cÁ’iša (radhia lláhu anha) také vyprávěla, že jednou cestovala s Prorokem (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) a závodila s ním v běhu, vyhrála a on na to nic neřekl. Když s ním cestovala po druhé, přibrala na váze, Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) s ní závodil a vyhrál. Smál se a řekl, že to mám za to (minulé). (podle Ahmeda) Vypráví se o něm (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) také, že poklekl, aby se o jeho nohu mohla opřít jeho manželka Safíja (radhia lláhu anha), aby mohla nasednout na velblouda.

(podle al-Buchárího) Důkazem velké úcty, kterou choval (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) ke své manželce Khadídže (radhia lláhu anha), že obětoval ovci a daroval ji přítelkyním své manželky. Bylo to již po její smrti. Projevoval štědrost jejím přítelkyním jako výraz úcty k ní po její smrti. Byl spravedlivý ke svým manželkám a trpělivě snášel, dopustila-li se některá z nich nějaké chyby. Byl spravedlivý ke svým manželkám a říkal: „Ó Alláhu, toto je moje rozdělení toho, co mám, neměj mi tedy za zlé to, co máš ty a já ne.“ Co se týče nákladů na živobytí rodiny, říkal k tomu Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Největší odměna náleží za obstarávání obživy pro rodinu.“ (podle Muslima) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nabádal k pěknému chování k ženám, když řekl: „Chovejte se k ženám laskavě.“ A když Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nabádal k pěknému chování k ženám, nabádal také ženy a přikázal jim, aby poslouchaly své muže a chovaly se k nim pěkně. Hadísů na toto téma je mnoho, jako příklad zmíníme od Abú Hurajry (radhia lláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Když se žena modlí všech pět modliteb, postí se určený měsíc, střeží svou čest, poslouchá svého manžela, tak vejde do Ráje tou branou, kterou si bude přát.“ (podle ibn Habbána, upraveno al-Albáním).

Manželé se k sobě mají navzájem chovat pěkně, jednat spolu hezky a snášet chyby druhého. Islám přikazuje dobré soužití a pěkné vzájemné chování mezi manželi. V tomto máme velký vzor a dobrý příklad v našem Prorokovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), v tom, jak se choval pěkně ke své rodině a ke svým manželkám.

Moji milí bratři a sestry, jsme jeden národ, nesmíme být neteční a mlčet k tomu, co se stalo a co se děje v Aleppu a mnohých dalších městech v Sýrii a všech muslimských zemích. To, k čemu dochází, je terorismus, barbarství a krutost neznající slitování ani milost. Je to likvidace celé skupiny obyvatelstva, masakr lidí, kterým chtějí dosáhnout zničení Aleppa a jeho nevinných obyvatel, kteří nespáchali nic jiného než to, že jsou to muslimové, kteří odmítli útlak, bránili svá práva a toto je výsledek, toto mučení jako výstraha pro jiné. Toho chtějí dosáhnout se všemi muslimy, kdyby toho byli schopni nebo kdyby mohli. Celý svět to vidí, dívá se, ale nezměnil se a nic nemění, ani se nepohne. Není síly, ani moci leč u Alláha, Mocného, Vznešeného. Nesmíme však nechat své bratry na holičkách, musíme dál šířit zvěst o jejich věci, musíme stát při nich s tím, co pro ně můžeme udělat, nesmíme se přestávat za ně modlit a prosit Alláha, aby obyvatele Aleppa a na jiných místech dostal z této těžké situace, aby nám dal překonat naši nečinnost vůči nim, abychom se nestali těmi, kdo je nechali na holičkách.