Kázání svátku Íd al-Fitr – 1. šawwál 1437 (6. 7. 2016)                            šejch Ahmed Ragab

 Dobré mravy

Chvála Alláhovi, který nám požehnal měsícem ramadánem a poctil nás nočními modlitbami, chvála Alláhovi, završili jsme počet dní ramadánu a dokončili půst v tomto měsíci. Prosíme Vznešeného Alláha, aby od nás toto přijal, za což budiž oslavován, budiž mu vyjadřována vděčnost a budiž veleben.

Vznešený Alláh praví: „Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185)

Alláh je Veliký, Alláh je Veliký, není boha kromě Alláha, Alláh je Veliký, Alláh je Veliký, Alláhovi patří chvála.

Milí bratři a sestry, je tomu jen pár chvil, co jsme za sebou nechali ramadán, který byl měsícem uctívání, půstu a nočních modliteb, a nastal pro nás významný den, svátek, první den po ramadánu. Milí bratři a sestry v islámu, od nynějška již napořád se snažte, aby vás zdobily dobré mravy. Dobře se chovejte k Alláhovi tím, že budete poslušni Jeho přikázání, budete se vyhýbat tomu, co zakázal, budete dodržovat Jeho ustanovení, budete spokojeni s Jeho řízením, s tím, co předurčil, jednejte také dobře s lidmi, chovejte se k nim mravně, neboť dobré mravy patří k uctívání, je to významná věc, kterou mnozí opomíjejí.

Alláh je přikazuje, je to Jeho přání a k tomuto pravil – Jemu patří sláva: „Mluvte laskavě s lidmi.“ (Kráva, 2:83) Chválil lidi: „… kteří krotí hněv svůj a odpouštějí lidem. Alláh miluje ty, kdož dobro činí.“ (Rod cImránův, 3:134) Také pravil: „Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (Kráva, 2:195)

K tomuto nabádal také Prorok (sAs), když řekl: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoli. Konej dobré skutky, když uděláš něco špatného, neboť dobré skutky mažou ty špatné, a chovej se dobře k lidem.“ (podle at-Tirmídhího)

Posel Alláhův (sAs) byl ideálem a vzorem dobrých mravů. Anas vyprávěl, že Prorok (sAs) se choval z lidí nejlépe. (všichni se na něm shodují) Abdulláh bin Amr bin al-Ás řekl, že Prorok (sAs) nikdy nebyl neslušný, ani nemluvil neslušně. (všichni se na něm shodují) Prorokovou (sAs) vrozenou a přirozenou vlastností bylo to, že nebyl neslušný. Neslušnost nebyla v jeho povaze.

cÁ’iša popisovala Proroka (sAs) tak, že jeho chováním byl Korán, tj. choval se podle Koránu a Alláh ho chválil slovy: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero/Nún, 68:4)

Dobré mravy to znamená vykonávání všeho, co je třeba, nikomu neškodit, tvářit se příjemně a být milý. Vykonávání všeho, co je třeba, a dobrých skutků: v tom je zahrnuta upřímnost, poctivost, dobré sousedské vztahy, dobré příbuzenské vztahy, štědrost, plnění závazků a slibů, dobré soužití, přátelství, dobré jednání a další dobré vlastnosti. Přestat se špatnostmi znamená neškodit lidem, patří k tomu i snášení příkoří od lidí, krocení hněvu, trpělivé snášení nepřízně, odpuštění, když o něj někdo žádá, oplácení zla dobrem aj.

Traduje se mnoho hadísů, které dokazují, jak je dobré zachovávání dobrých mravů, a nabádají k nim. Jako příklad uveďme hadís podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že se někdo zeptal Proroka (sAs), díky čemu se člověk nejlépe dostane do Ráje. Prorok (sAs) odpověděl: „Bohabojnost a dobré mravy.“ Pak se ho zeptali na to, kvůli čemu se člověk dostane do Pekla. Odpověděl: „Jazyk a intimní partie.“

Prorok (sAs) řekl: „Nejvíce v Soudný den váží na vahách věřícího člověka dobré mravy. Alláh nemá rád toho, kdo mluví neslušně a hrubě.“ (podle at-Tirmídhího)

Prorok (sAs) se zeptal: „Už jsem vám řekl, kdo je nejmilejší Alláhovi, komu patří v Soudný den místo nejblíže mně?“ Odpověděli: „Ne.“ Řekl: „Ten z vás, kdo má nejlepší mravy.“ (uvádí ho Ibn Habbán)

Je potvrzeno, že Prorok (sAs) řekl: „Nejvíce věřícím je ten, kdo má dobré mravy. Ti nejlepší z vás jsou ti, kdo se nejlépe chovají ke svým ženám.“ Prorok (sAs) také řekl: „Nejlepší z vás jsou ti, kdo se nejlépe chovají ke své rodině (ženám). Já se z vás nejlépe chovám ke své rodině (svým ženám).“ Ti, kdo mají nejvíce právo na to, aby s nimi bylo dobře zacházeno, jsou členové vaší rodiny. Chovejte se tedy dobře ke členům své rodiny a ke svým ženám. Také žena by se měla chovat dobře ke svému manželovi.

Věřícímu člověku se dostane odměny na Onom světě za dobré chování, pokud doufá v odměnu od Alláha a všechno dělá z upřímného přesvědčení pro Alláha. Dbejte tedy, moji milí bratři a sestry, na dobré mravy a řiďte se jimi, neboť se vám to vrátí v dobrém jako jednotlivci i celé společnosti, islámu a všem muslimům. Nechť toto Alláh přijme od nás všech.