Páteční kázání 23. 9. 2016 (21. dzú l-hidždža 1437 H)          šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

Krása víry

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Anas (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo má tyto tři kvality, bude mít potěšení z víry:

1) ten, pro koho je Alláh a jeho Poslové dražší než cokoli jiného,

2) kdo má někoho rád a má ho rád jedině z lásky k Alláhovi,

3) kdo by se v žádném případě nechtěl vrátit k ateismu (nevěrectví) stejně, jako by nikdy nechtěl být uvržen do Ohně pekelného.“ (podle al-Buchárího, Muslima a dalších)

Význam spojení „krása víry/potěšení z víry“: An-Nawawí – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu říká: „Hledání uspokojení, potěšení ze zbožných skutků a snášení těžkostí při uspokojování Alláha – Všemohoucího a Vznešeného – a jeho Posla (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) a upřednostňování tohoto před vším, co je na tomto světě“. Se svolením Vznešeného Alláha dnes budeme hovořit o první části výroku Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), kterou je: „ten, pro koho je Alláh a jeho Poslové dražší než cokoli jiného“. Al-Háfiz bin Hadžar řekl: „Znamená to, že kdo dospěl k vrcholu víry, poznal, že Alláh a Jeho Posel jsou nad otcem, matkou, manželkou a všemi lidmi, protože bude-li se řídit podle Alláha, je to správná cesta vedoucí od scestí a záchrana před Ohněm pekelným je od Alláha, řečeno slovy Jeho Posla (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).“

Láska k Němu se pozná podle toho, jestli víra člověka převládne v jeho slovech i činech, bude bránit Jeho ustanovení, budou ho formovat Jeho mravy a bude upřednostňovat uspokojení Alláha před vším ostatním. An-Nawawí říká: „Láska věřícího ke svému Pánovi – Vznešenému, Jemuž patří chvála – se projevuje tím, že je poslušný vůči Jeho příkazům, nečiní nic, co by se jim protivilo, a také miluje Posla (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).“

Alláh – Jenž je Vznešený a Jemuž patří chvála – pravil: „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je Odpouštějící, Slitovný.‘“ (Rod cImránův, 3:31) Ibn Kathír ve výkladu k tomu verši říká: „Tento verš se týká všech, kdo tvrdí, že milují Alláha, a přitom nenásledují proroka Muhammada. Takový člověk neříká pravdu. Musí následovat cestu proroka Muhammada a víru Proroka ve všech svých slovech i činech.“

Láska k proroku Muhammadovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je tím nejzásadnějším základem víry, bez nějž není víra úplná.

Anas bin Málik (radhia Alláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Přísahám při Tom, v Jehož rukách je můj život: člověk je věřícím teprve tehdy, když mne miluje více než svého syna, otce a všechny lidi.“ Bin Battál – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu říká: „Člověk, jehož víra je úplná, ví, že Prorok a jeho zásluhy jsou více než jeho otec, syn a všichni lidé, neboť prostřednictvím Svého Posla Alláh zachránil Svůj lid, vyvedl je ze scestí na správnou cestu. Jak bychom ho neměli milovat, když ho miluje všechno, dokonce i nerosty i zvěř pro jeho dobré mravy a jednání (salla lláhu ʻalejhi wa sallam).“

Láska k Poslovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je tím, co nás v Den zmrtvýchvstání přivede na nejvyšší stupně Ráje. Jeden z Prorokových druhů se ho zeptal: „Posle Alláhův, kdy nastane Hodina?“ Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se ho optal: „A co sis na ni připravil?“ Muž odpověděl: „Lásku k Alláhovi a Jeho Poslu.“… Prorok řekl: „Jsi mezi těmi, které jsem si oblíbil.“ Anas vyprávěl, že největší radost po přestoupení na islám měli, když Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl tomu muži: „Jsi mezi těmi, které jsem si oblíbil.“

V jiném hadísu, který vyprávějí oba šejchové podle Abdulláha ibn Mascúda (radhia Alláhu anhu), se uvádí, že k Prorokovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) přišel nějaký muž a zeptal se: „Posle Alláhův, co si myslíš o člověku, který miluje nějaké lidi, ale jeho chování se od toho jejich liší?“ Prorok odpověděl: „Člověk bude s těmi, které má rád.“ Vybírej si, koho budeš mít rád a s kým se budeš přátelit. Prorok řekl: „Člověk se chová podle toho, jak se chová jeho přítel. Dávejte tedy pozor na to, s kým se přátelíte.“

Abdulláh bin Mascúd (radhia Alláhu anhu) řekl: „I kdyby se člověk modlil sedmdesát let v Mekce, pošle ho Alláh s těmi, které má rád.“