Páteční kázání 15. 1. 2016 (5. rabíc th-thání 1437 h)                              šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Muslimská pospolitost

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Milí bratři a sestry, společenství (pospolitost) a jednota jsou velkým požehnáním a přinášejí mnoho dobrého. Příklady požehnání společenství (pospolitosti):

– dvacet sedmkrát více se dává přednost společné modlitbě před modlitbou o samotě, jak řekl Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam):  „Společná modlitba je lepší než modlitba o samotě dvacet sedmkrát.“

Ibn al-Qajjim – nechť je k němu Alláh milostivý – k tomu krásnými slovy říká: „Věřící jsou si vzájemně užiteční, když něco dělají společně jako např. společnou modlitbu. Modlitba každého jednotlivce se znásobí dvacet sedmkrát, když ji vykoná společně s někým dalším, takže čin někoho druhého znásobí jeho odměnu a stejně tak jeho čin znásobí odměnu někoho dalšího. A kdyby se nesešli, tak i kdyby se každý pomodlil dvacet sedmkrát, nevyrovnalo by se to jeho odměně, jako když se přidá ke svým bratrům / sestrám.“

– odměna za modlitbu se zvyšuje tím více, čím více modlících se osob se sejde, Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Odměna za společnou modlitbu dvou mužů je větší, než kdyby se modlil každý sám. Odměna za společnou modlitbu tří mužů je větší, než modlitba dvou mužů. Čím je jich více, tím lepší je to u Vznešeného Alláha.“

Další výhodou jednoty a společenství (pospolitosti), milí bratři a sestry, je setkávání se různých lidí, silných a slabých, bohatých a chudých, vzdělaných a nevzdělaných, zdravých a nemocných, když se sejdou, pomůže ten tomu, tenhle vezme za ruku tamtoho, tak je to v životě správné, tak vypadá solidarita v této společnosti a proto se říká, že v jednotě je síla.

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) nám ukázal, že pomoc od Alláha je větší, jsou-li lidé pospolu. Řekl: „Ruka Alláhova je se skupinou lidí.“ Alláh chrání muslimy v jejich pospolitosti, chrání je před zlem a hrozbami, před škodou, strachem, potížemi. Jakmile se rozdělí, klid pomine, postihne je neštěstí, zhorší se jejich postavení, jak je zřejmé.

Další předností společenství (pospolitosti) je udržování víry, vyrovnání se se slabostí ve víře, neboť pro člověka je jednodušší být poslušný, je-li ve skupině s dalšími, je pro něho jednodušší zanechat neposlušnosti, je-li spolu s ostatními. Je pro něho lehčí nést břímě, když mu jeho bratři / sestry s prací pomohou. Když je člověk sám, stává se slabším, samotného člověka snadněji ovládne ďábel. Člověk je ve správné společnosti, když mu pomohou, pokud klopýtne, věřící je zrcadlem svého bratra, proto Alí (rAa) řekl: „Zármutek ve skupině je lepší než samotný člověk nemající žádné problémy.“

Společenství hraje roli při tom, že drží ďábla dál. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Jestliže se tři muži ve vesnici nebo v poušti nedomluví na společné modlitbě, určitě je ovládne ďábel. Dodržujte společnou modlitbu, neboť vlk sežere opuštěnou ovci stojící daleko od stáda.“ Stejně tak, zůstane-li muslim sám nebo muslimka sama, bez rodiny nebo bez svých zbožných sester muslimek, zatouží po něm nebo po ní ďábel, svede ji na scestí, bude jí našeptávat, až začne pochybovat o své víře, sklouzne do nějaké propasti… Prosíme Alláha, aby nám dal sílu.

Vyzývání k cestě Alláhově je obtížná věc, která vyžaduje spojit síly, vyžaduje pomoc, vyžaduje lidi, kteří ponesou tuto víru, jsou právě tím národem, oni sami jsou výzvou k následování Alláha. Podíváme-li se na rituály uctívání, které jsou v našem náboženství, jako je povinná modlitba, pouť do Mekky, páteční modlitba, sváteční modlitby a jiné, všechno jsou příležitosti k setkávání se a ukazují na význam jednoty a společenství (pospolitosti).

Všimněme si také, že islámské právo zakazuje vše, co škodí společnosti a sdílení. Například zakázala prodej, pokud již prodej nabídl jiný bratr, koupi, pokud ji již nabídl jiný bratr, muslim by neměl uskutečnit nákup proti svému bratrovi, neměl by žádat o ruku, pokud již požádal jiný bratr apod., aby nedocházelo ke sporům nebo vzájemné zášti mezi muslimy.

Přísahám při Alláhovi, společenství (pospolitost) je velkým požehnáním. Toto požehnání se dokonce neomezuje na náboženské záležitosti, ale zahrnuje i veškeré světské záležitosti jako například společné stolování, které je prospěšné a je v něm požehnání. K Prorokovi (salla Alláhu alejhi wa sallam) přišel muž a řekl: „Jíme a nenasytíme se.“ Prorok se zeptal: „Jíte každý sám? Sejděte se ke společnému jídlu, vyslovte jméno Alláhovo a bude vám požehnáno.“

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Jídlo pro jednoho člověka stačí dvěma. Jídlo pro dva stačí čtyřem. Jídlo pro čtyři stačí osmi.“

Abú Thaclaba al-Khašaní vyprávěl, že když přišel Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) k někomu domů, rozdělili se (lidé) do různých míst. Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) jim řekl: „Když se takto rozdělíte, je to takové hanebné chování od ďábla.“ Vždy když potom přišel k někomu domů, všichni se shromáždili, až se začalo říkat, že kdyby se přes ně přehodil plášť, přikryl by je všechny. Vidíte na těchto příkladech, jací byli Prorokovi druhové!

Také při cestování islám nabádá k tomu, aby se cestovalo ve skupině, a zakazuje cestování o samotě. Samozřejmě platí to tehdy, je-li to možné a zcela jistě, je-li to třeba.

Jsou další záležitosti a užitek, o kterém nám nezbývá čas se zmínit.

Věřící člověk je malý, je-li sám, a je velký, je-li spolu se svými bratry zejména, panuje-li atmosféra strachu, nepokoje a potíží. V takovém případě člověk potřebuje své bratry. Také v atmosféře nepokojů, pochybností a svodů potřebuje každá sestra své sestry. Sdružujte se tedy, dávejte pozor, ať se nerozdělíte. Prosíme Alláha, aby sjednotil muslimy a spojil je jedinou Pravdou.