Páteční kázání 7. 4. 2017 (10. radžab 1438)

Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Myslete na Onen svět

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Jaká starost vás trápí? Tato otázka se týká každého muslima a muslimky. Proč? Protože ten, kdo má nějakou starost, je to na něm vidět, dělá pro to něco, pohybuje se v jeho mezích. Touto otázkou mám na mysli starost číslo jedna, kterou se zabýváte, která vás zaměstnává, snažíte se, spěcháte a pohybujete se v jejích mezích. Tato starost ovládá vše ostatní, vše ostatní na ní závisí. Člověk má i jiné starosti, mimořádné nebo méně důležité, na tom není nic špatného, není proti tomu co namítnout – dá-li Alláh – je-li to v rámci toho, co bylo Alláhem povoleno, důležité však je, aby vaší největší a nejdůležitější starostí byla starost o Onen svět, o toto náboženství a tuto komunitu. Neboť bylo vědecky dokázáno – věnujte této věci pozornost – bylo to dokázáno vědecky i ve skutečnosti, na základě zkušenosti, že hlavní starost ovlivňuje všechny ostatní.

Co je tedy tou hlavní starostí, která vás uvádí do pohybu? Co ovládá vaše bytí? Co vás zaměstnává ve dne v noci? Chci, abyste k sobě byli upřímní, co se týče toho, co je mezi vámi a Vznešeným, Všemohoucím Alláhem. Odpovězte si upřímně na tuto otázku, sami pro sebe, protože tuto otázku si musí klást každý muslim, protože každý muslim je odpovědný za islám a ostatní muslimy. Přitom ví, že tento svět není rozhodující, tímto světem jen procházíme, jsme zkoušeni, je to zkouška pro Onen svět. Proto nesmí nikdy zapomínat na účel svého bytí na tomto světě, proto se musí vždy soustředit na záležitosti Onoho světa, a co mu k tomuto prospěje. Této otázce musí každý muslim věnovat pozornost, aby se měl co nejlépe.

Prozkoumejte sami sebe, popřemýšlejte o sobě a začněte s tím, než bude pozdě. Když se takto zeptáte sami sebe, zjistíte, že vaší hlavní starostí je starost o Onen svět? O islám? O tuto komunitu? O toto náboženství? Nebo zjistíte, že máte různé starosti týkající se tohoto světa? Starost o islám možná přijde, ale bude na druhém, třetím, čtvrtém nebo pátém místě. Takto tato starost mnoho neznamená, protože jí předcházejí jiné starosti, které ji ovlivňují. Lidé se v této otázce liší: jsou mnozí, jejichž bytí ovládají záležitosti tohoto světa, jako ten, jehož jedinou starostí je hromadění majetku a honba za živobytím. Jiný se stará o svou práci, děti, pozici, společenské postavení, o to, co ho těší nebo něco jiného, co je na tomto světě. Jak řekl Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Každý člověk začíná svůj den jako prodejce vlastní duše. Buď ji osvobodí, anebo zapříčiní její zkázu.“ Vypráví se, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo chce vědět, co má pro něj Alláh přichystáno, nechť se podívá, co sám udělal pro Alláha.“

Chcete vědět, jaké postavení máte u Alláha, jaké postavení máte na Onom světě? Podívejte se, co jste pro to udělali. Podívejte se, co sami cítíte k tomuto náboženství. Jestli ve vás svádí boj dvě věci, jednou z nich je uspokojení Alláha a druhou uspokojení sebe samého nebo ostatních lidí nebo ďábla, což však vyvolává Alláhovu zlobu. Kdyby byl Onen svět vaší starostí, dělali byste to, co uspokojuje Alláha. Pokud je vaší starostí tento svět, tak budete upřednostňovat své touhy, uspokojení sebe sama a ostatních lidí před uspokojením Alláha. Toto je rozdíl mezi tím, jehož starostí je tento svět, a tím, jehož starostí je Onen svět. Služebníci Alláhovi, drazí bratři a sestry, navraťte se s upřímným odhodláním k Vznešenému a Všemohoucímu Alláhovi, zpytujte své svědomí, ještě je čas, nevíme, kdy se setkáme s Alláhem, musíme obnovit svou víru, musíme se znovu podívat na to, jak žijeme, než bude pozdě. Nechť jsou, bratři a sestry, naše starosti vznešené, mějme se na pozoru, aby na nás neplatila slova Vznešeného a Všemohoucího Alláha o jedné skupině lidí: „… zatímco druhý oddíl byl v duchu nespokojen a vyslovoval – pravdě navzdory – o Alláhovi domněnky, jež se podobaly domněnkám doby nevědomosti.“ (Rod cImránův, 3:154)

Utíkáme se pro pomoc k Alláhovi, abychom se nezajímali o sebe více než o víru Vznešeného a Všemohoucího Alláha.

Vznešený Alláh praví: „Těm, kdo po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení. Kdož však po životě budoucím touží a usilují o něj horlivě, jsouce přitom věřící – vděčně uznáno bude jejich snažení.“ (Noční cesta, 17:18-19)

Toto téma zakončím velmi důležitým hadísem Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), kdy Abdulláh ibn Mascúd (radhi lláhu anhu) vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), jak řekl: „Kdo se stará jen o jednu věc a touto jeho starostí je Onen svět, ušetří ho Alláh starostí tohoto světa. Kdo se stará o různé věci tohoto světa, u toho se Alláh nebude starat, ve kterém z těchto údolí skončí.“ (upraveno al-Albáním)

Prorok také řekl: „Kdo začíná den s pocitem rodinného bezpečí a v dobrém zdraví a má dostatek obživy pro tento den, jako by vlastnil celý svět.“ Bratři a sestry, zabývejte se tím, pro co jste byli stvořeni, tedy uctíváním Alláha, a ne tím, co bylo stvořeno pro vás.

Budete-li mít na paměti Onen svět, šíření víry, islám a muslimy, tuto víru, tak vám blahopřeji, protože Alláh vám ušetří všechny ostatní starosti.

Bude-li vaší starostí tento svět, mějte se na pozoru před trestem, navraťte se k Alláhovi, soustřeďte své starosti na něco jiného, abyste byli z těch, kdo zvítězí.