Páteční kázání 15. 7. 2016 (10. šawwál 1437 H)                                   šejch/ Ahmed Ragab

Mešita v Praze

 Náboženství je dobrá rada

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Podle vyprávění Abu Ruqajja Tamim bin Aus Al Dári (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Náboženství je dobrá rada“. Řekli jsme, pro koho, Posle Alláhův? Odpověděl: pro Alláha, Jeho písmo, Jeho Posla, muslimskou ummu a ostatní.“ (Sahíh Muslim)

Al Nawawi (nechť se Alláh nad ním slituje) pravil o tomto výroku. „Toto je velkolepý výrok a kolem něj se točí islám a dobrá rada ke správnému užití islámského práva. An-nassíha, (neboli dobrá rada) je slovo vyjadřující celou větu, a je to také touha chtít dobro pro toho, komu radíme.

Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) nám ukázal, že dobrá rada je pro pět skupin:

První: pro Alláha. A jak vypadá pro Alláha?

Projevuje se skrze opravdové víry v Něm, a to, že Alláh má nejlepší a nejhezčí jména a vznešené vlastnosti, zároveň nepřijímat a odmítat, že by mohl mít jakékoli nedostatky, dále dodržovat všechny Jím stanovené povinností a oddálit se od zakázaného, uznat Jeho uštědření a poděkovat za něj.

Druhá: pro Jeho Písmo.

Projevuje se tím, že věříme, že Písmo je Alláhovo, že je to Jeho slovo a je ochráněno před pozměňováním či nahrazováním až do Soudného dne, a jsou v něm obsažena všechna předešlá Písma, a je soudcem všech záležitostí, malých i velkých, a že se ho učíme a ho naučíme, že dodržujeme jeho hranice a že si jeho slova zapamatujeme.

Třetí pro Jeho Poslova.

Projevuje se tím, že uvěříme v Jeho poselství, že Posel Alláhův je nejlepší ze všech proroků a poslů a je jejich pečetí, dále v jeho uposlechnutí (salla Alláhu alejhi wa sallam) – jeho příkazů a zákazů, dále v jeho podporu, živ či mrtev, dále mít jeho nepřátele za své a jeho přátele za své přátele, a že oživíme jeho sunnu, šíříme jeho poselství a odmítáme jakékoli obvinění proti němu, dále vyjadřujeme lásku k jeho rodině a společníkům a oddálíme se od těch, kteří vymýšlejí novoty, které nejsou v jeho náboženství.

Čtvrtá: pro muslimskou ummu.

Máme zde na mysli dvě skupiny:

První skupinou jsou spravedliví vládci muslimů. A dobrá rada je ta, aby muslimové těmto vládcům byli oporou v právu, jejich uposlechnutí v rámci Alláhových příkazů, odhánění nespravedlnosti a křivdy od nich a být v jednotě s nimi dokud dodržují Alláhovy příkazy.

Druhou skupinou jsou učenci.  Dobrou radou je zde šíření jejich vědění, dobré mínění o nich, mít je v úctě, dávat jim jejich práva a chránit je atd.

Pátá: pro ostatní.

Projevuje se tím, že se snažíme je naučit uctívat jejich Stvořitele, naučit je to, co je pro ně užitečné, varovat je před tím, co jim může uškodit a ochraňovat před jakoukoli křivdou, respektovat nejstaršího a být milosrdný k nejmladšímu, chránit jejich majetek, jejich čest a přát si pro ně to, co si přejeme sami pro sebe atd…

Podle vyprávění Abu Hurejry (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „ Muslim má šest druhů práv vůči jinému muslimovi a z nich připomněl jednu: Když tě požádá o radu, tak mu ji dej.“ Je ale třeba, aby dotyčný rádce měl vědomosti v tom, v čem bude radit a v tom, co chce zakázat, aby nenechal lidi zbloudit kvůli jeho radám.

Dobrá rada zastává velkolepé místo v islámu a její důležitost se projevuje v následujících věcech:

1) Dobrá rada je pilířem náboženství, jak Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) pravil: „Náboženství je dobrá rada.“

2) Je jednou z povinností proroků. Vznešený Alláh subhánehu w ata´ala v Koránu zjevil slova proroka Núh (mír s ním) svému lidu: „A předávám vám poselství Pána svého, udílím vám radu dobrou a vím od Alláha to, co vy nevíte.“ (súra 7: Al A´ráf-Rozpoznání, verš 62) A ve stejné súře ve verši 68 Alláh zjevil slova proroka Húda (mír s ním): „A předávám vám poselství Pána svého a jsem upřímným rádcem vaším.“ A tak vypadá způsob a cesta, kterým se ubírali učenci, vládci a všichni spravně vedeni.

3) Podle vyprávění Džaríra bin Abdullaha (nechť je Alláh s ním spokojen), který řekl: „Slíbil jsem Poslu Alláhovu (salla Alláhu alejhi wa sallam), že budu modlitbu dodržovat, odevzdávat zakát a dávat dobré rady každému muslimovi.“ (Podle Al-Buchárího a Muslima). Dobrá rada je úzce spojena s modlitbou a almužnout.

4) Dobrá rada je důkazem dobročinnosti. Alláh Nejvyšší pravil: „Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete vhodné, zakazujete zavrženíhodné a věříte v Alláha.“ (Al ´Imrán:110 ). Umar bin Al Chattáb (nechť je Alláh s ním spokojen) vyprávěl: „Žádný národ není dobrý, dokud nenávidí ty, kteří radu dávají a sami si navzájem dobrou radu nedávají.“ Dobrá rada je důkazem dobročinnosti rádců a dobročinnosti těch, kteří jejich dobré rady přijímají.

5) Dobrá rada je jednou z vlastností upřímných věřících. Věřící si navzájem radí a pokrytci se navzájem podvádějí.

6) Dobrá rada je také důkazem lásky a vzájemného porozumění. Al Hárith Al Muhásibi (nechť se Alláh nad ním slituje) pravil: „Věz, že ten, kdo ti dal dobrou radu, tě má rád. A ten, který ti radí opak toho, co by měl, ten tě podvádí.“

Dobrá rada zahrnuje určité způsoby chování.

1) Upřímná víra v Alláha. Míní se tím, že rádce poskytuje radu pro uspokojení Alláha.

2) Jemnost a milosrdnost.  Míní se tím, že rádce by měl být jemný a citlivý.

3) Je potřeba, aby dobrá rada byla soukromá, zvláště když se jedná o individuální radu, jelikož radit před lidmi produkuje různé reakce, a tak nemusí být přijata a situaci může zhoršit.

4) Je potřeba, aby rádce vybral správný čas a chvíli k dávání rady, jelikož to má největší vliv na její přijetí.