Páteční kázání 4. 3. 2016 (24. džumádá-l-awwal 1437 h)                      šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Nechť je tvou starostí Onen svět

 Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Vznešený Alláh pravil: „Rci: ‚Užívání na tomto světě je jen nepatrné, zatímco Onen svět je daleko lepší pro toho, jenž je bohabojný…‘“

Lidé se dělí na dvě skupiny. Jedni se od samého rána, když vstanou, zajímají jen o tento svět, o užívání na tomto světě, druzí se od samého rána zajímají o Onen svět, o blaženost a radosti, které jsou v něm, a spokojenost Milostivého. Slyšte a zamyslete se, služebníci Alláhovi:

Vznešený Alláh pravil: „Kdokoliv si přeje pěstovat pole života budoucího, tomu rozmnožíme pole jeho; a kdokoliv si přeje obdělávat pole života pozemského, tomu z něj dáme část, avšak nebude mít podílu žádného v životě budoucím.“ (Porada, 42:20)

Dále pravil: „Těm, kdož po věcech rychle pomíjivých touží, pospíšíme dát v něm to, co chceme, a tomu, komu chceme; však potom pro ně Peklo připravíme, aby v něm hořeli v ponížení a v zavržení. Kdož však po životě budoucím touží a usilují o něj horlivě, jsouce přitom věřící – vděčně uznáno bude jejich snažení.“ (Noční cesta, 17:18-19)

A také: „A jsou mezi nimi někteří, kdož říkají: ‚Pane náš, daruj nám dobré na tomto světě i dobré v životě budoucím a ušetři nás muk trestu ohnivého!‘ Těm dostane se podílu z toho, co si vysloužili, neboť Alláh věru jest rychlý v účtování.“ (Kráva, 2:201)

Anas vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Toho, jehož cílem je život budoucí, učiní Alláh bohatým v duši, řídí jeho záležitosti a tento svět za ním přijde, ať chce nebo ne. Před toho, jehož cílem je tento svět, Alláh postaví jeho vlastní chudobu, způsobí chaos v jeho záležitostech a svět za ním nepřijde s výjimkou toho, co mu bylo předurčeno.“ (upraveno al-Albáním)

V jedné z dlouhých prosebných modliteb se Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) modlil: „Nechť žádné neštěstí nepostihne naši víru, ať záležitosti tohoto světa nejsou naší hlavní starostí ani maximem našich znalostí, nechť nám nevládne nikdo, kdo s námi nemá slitování.“

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Alláh nemá rád toho, kdo je hrubý a neslušný, kdo hromadí majetek se špatným úmyslem, aniž by něco dával na dobročinnost, ani toho, kdo je příliš hlučný, a toho, kdo nevzpomene Alláha ani ve dne, ani v noci. Takový člověk zná jen tento svět a neví nic o Onom světě.“

 Poslechněte si, co říkají ti, jejichž hlavní starostí je život budoucí:

Ibráhím at-Tamímí řekl: „Představil jsem si sám sebe v Ráji, jak jím tamější plody, piji vodu z tamějších řek a objímám tamější panny. Pak jsem si představil sám sebe v Pekle, jak jím jeho hořké plody, piji hnis, potýkám se s řetězy a pouty a řekl jsem si: ‚Duše moje, co si vybereš?‘ Odpověděla mi: ‚Chci se vrátit na tento svět a konat to, co je správné.‘“ Pak si řekl: „Jsi vlastně jen součástí tohoto přání. Konej tedy tak, abys byla v Ráji, v oné blaženosti.“

Jednoho zbožného muže se zeptali: „Proč nemáme rádi smrt?“ Odpověděl: „Protože jste si vybudovali tento váš svět a zničili jste váš život budoucí. Proto nechcete odejít z vybudovaného do zničeného.“

Jeden z následovníků také řekl: „Kdo si více připomíná Onen svět, tomu je požehnáno třemi věcmi: uspíšením pokání, hlubokým přesvědčením duše a aktivitou v uctívání. Kdo zapomene na Onen svět, bude potrestán třemi věcmi: odložením pokání, zanecháním spokojenosti a lenivostí v projevech poslušnosti.“

Moudrý Lukmán radil svému synovi: „Synu, tento svět je jako hluboké moře, ve kterém mnozí utonuli. Tvou lodí na něm je bohabojnost, jejím nákladem je víra v Nejvyššího Alláha, jejími plachtami je spoléhání se na Vznešeného a Všemocného Alláha. Nechť se zachráníš.“

Služebníci Alláhovi, nechť jste mezi těmi, kdo patří na Onen svět, a ne mezi těmi, kdo patří na tento svět.

Alí bin Abí Tálib (radhia Alláhu anhu) řekl: „Tento svět odchází a ukazuje nám svá záda a přichází svět budoucí. Každý z těchto světů má své lidi. Buďte mezi těmi, kdo patří na Onen svět, nebuďte z těch, kteří náleží tomuto světu. Dnes jsou činy a ne zúčtování. Zítra je zúčtování a již žádné činy.“