Páteční kázání 25. 11. 2016 (25. safar 1438 H)                    šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

Některé příklady blaženosti Ráje

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Vznešený Alláh praví: „Pospíchejte k milosti od Pána svého a k zahradě, jejíž šířka se rovná nebesům a zemi a jež připravena je pro bohabojné.“ (Rod cImránův, 3:133) Toto téma je jednou ze skrytých věcí, o kterých hovoří islámské právo a v které musíme věřit tak, jak o nich hovoří Korán nebo jak nám o nich řekl Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) ve svých hadísech. Blaženost Ráje je nepopsatelná, mohou jej popsat jen ti, kdo do něho byli přijati nebo ti, kterým Alláh sdělil některé jeho rysy. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nám ve svém svatém hadísu reprodukuje slova Vznešeného a Všemohoucího Alláha: „Připravil jsem pro své zbožné služebníky to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, co žádného smrtelníka ani nenapadlo, důkazy o tom jsou v Knize Alláhově: ‚Žádná duše neví, co z radostí skryto je pro ně odměnou za skutky jejich‘.“ (Padnutí na zem, 32:17)

Druhové Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) chtěli, aby jim Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl něco o Ráji. Řekl jim toto: „Je ze zlatých a stříbrných cihel, místo malty je mošus, místo oblázků perly a rubíny, místo zeminy je šafrán, kdo do něho vstoupí, bude žít věčně, nezemře, jeho oděv nebude nikdy obnošený a zůstane věčně mladý.“

Kdo vejde do Ráje, bude jíst podle chuti, jak praví Vznešený Alláh: „… a s ovocem, které si volně vyberou, a s masem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnat lze s perlami střeženými, odměnou za to, co vykonali na zemi.“ (Nezvratná událost, 56:20-24)

V Ráji je mnoho řek, jak o nich hovoří Alláh: „Obraz zahrady rajské, jež přislíbena byla bohabojným: v ní řeky jsou s vodou, jež nezahnívá, a řekly mléka, jehož chuť je neměnná, a řeky vína, jež rozkoší je pijícím, a řeky medu očištěného. A bude tam pro ně ovoce všeho druhu i odpuštění Pána jejich. (Je snad ten, kdo bude zde,) roven těm, kdo věčně budou v ohni dlít, a těm, kdož napájeni budou vodou vroucí, jež roztrhá vnitřnosti jejich?“ (Muhammad, 47:15)

Prorok řekl: „Obyvatelé Ráje jedí a pijí, ale nevykonávají žádnou potřebu, neplivou, nesmrkají, oslavují a chválí Alláha tak snadno, jako když dýchají, jejich jídlo je stráveno pouhým říhnutím, jejich potem je mošus.“

K jejich oděvu Vznešený Alláh říká: „Naproti tomu Alláh věru uvede ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, do zahrad, pod nimiž řeky tekou; a tam budou ozdobeni náramky zlatými a perlami a oděni budou do šatu z hedvábí.“ (Pouť, 22:23) K rajským pannám říká Vznešený Alláh: „Tam dívky budou rozkošné a překrásné – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? – velkých černých očí, ve stanech střežené – které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? – jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?“ (Milosrdný, 55:70-76) Také ženy, které vstoupí do Ráje, zůstanou mladé, krásné, jak praví Vznešený Alláh: „Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili a pannami jsme je učinili láskyplnými, věku stejného s lidmi po pravici.“ (Nezvratná událost, 56:35-38) Bylo řečeno, že ženy, které vstoupí do Ráje, budou lepší než rajské panny, neboť ony se modlily, postily, byly poslušny přikázání svého Pána, vyhýbaly se zakázanému, byly trpělivé, proto budou lepší – dá-li Alláh.

Prorok říká: „Když vstoupí ti, kterým byl určen Ráj, do Ráje, vystoupí vyvolávač a provolá: ‚Budete žít věčně, nikdy nezemřete! Budete navždy zdraví a nikdy neonemocníte! Zůstanete mladí, nikdy nezestárnete! Budete stále blažení a nikdy nebudete nešťastní!“ (podle Muslima)

Nejlepší z blažeností Ráje je zmíněna v tomto hadísu: „Když ti, kterým byl určen Ráj, vešli do Ráje, Vznešený Alláh se jich dotázal: ‚Přejete si ode mne něco více?‘ Odpověděli: ‚Nezesvětlil jsi snad naše tváře? Nenechal jsi nás snad vstoupit do Ráje a vyhnout se Peklu?‘ (Alláh) odkryje závoj a z těch všech věcí, které jim byly dány, jim nebude nic milejšího, než popatření na jejich Pána, Všemohoucího a Vznešeného.“ (podle Muslima)

Moji milí bratři a sestry, hovor o blaženostech Ráje je nekonečný a je možné o tom mluvit dlouho, neboť Alláh pravil: „… a budete mít v něm to, po čem duše vaše touží, a dostane se vám tam, oč požádáte, všeho jako pohoštění od Odpouštějícího, Slitovného.“ (Byly učiněny srozumitelnými, 41:31)

Co je tedy naší povinností? Naší povinností je uposlechnout příkazů Alláha, vyhýbat se tomu, co zakázal, konat vše k Jeho spokojenosti, abychom se k Němu přiblížili tím, co Ho, Všemohoucího a Vznešeného, činí spokojeným. Alláh pravil: „Takový bude Ráj, jejž v dědictví dáme těm ze služebníků Svých, kteří bohabojní byli.“ (Marie, 19:63)

Ó Alláhu, prosíme Alláha o Ráj a o vše, co nás k němu přibližuje, ať jsou to slova či činy.