Páteční kázání 21. 10. 2016 (20. muharram 1438 H)            šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

O povinnosti dbát na povolené a vyhýbat se zakázanému

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

Podle Abú Hurajry, který vyprávěl, že Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl: „Všemohoucí Alláh je dobrý a přijímá jen to, co je dobré. Alláh přikázal věřícím, aby dělali to, co přikázal Svým poslům. Alláh pravil: „Poslové, jezte z výtečných pokrmů a konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.“ (Věřící, 23:51) A dále: „Vy, kteří věříte, jezte z výtečných pokrmů, jež jsme vám uštědřili, a děkujte Alláhovi, jste-li Jeho služebníky!“ (Kráva, 2:172) Pak se zmínil o muži, který po dlouhé cestě, neupravený a zaprášený, pozvedne ruce k nebi a řekne: ‚Ó Pane, Ó Pane!‘ a při tom jí jídlo, které je zakázané, pije zakázané pití, obléká se zakázaným způsobem a živili ho ze zakázaného. Jak by mohla být jeho prosba vyslyšena?“ (podle Muslima)

Popis Alláha jako „dobrého“ je zde v tomto hadísu ve významu „čistý“, znamená to, že Všemohoucí je posvátný, prostý jakýchkoli nedostatků a chyb. Z toho vyplývá, že přijímá pouze činy prosté jakýchkoli špatností, z prostředků přijímá jen to, co je dobré, povolené.

Prorok také řekl: „Nemyslete, že se vám nedostalo živobytí. Žádný služebník nezemře dříve, než se mu dostane veškerého živobytí, které mu bylo určeno. Buďte bohabojní a uměření ve shánění obživy z toho, co vám bylo povoleno, a zanechte toho, co vám bylo zakázáno.“

Buďte bohabojní, berte si z toho, co vám Alláh povolil, zanechte to, co vám zakázal, a vězte, že to je Alláh, kdo dává obživu, kdo je mocný a silný. Dává obživu tomu, komu chce, aniž by za to něco chtěl, ví nejlépe, kdo je vděčný. Vězte, že tou nejlepší obživou je to, co je dostačující, a ten, komu se dostává dostatečné obživy, je chráněn před hříchem. Je lépe mít málo a vystačit s tím, než mít hodně a nechat tím odvádět svou pozornost. Bohatý není ten, kdo má hodně, ale ten, jehož duše je bohatá. I kdyby byl majetek, který pochází z povoleného, malý, je v něm požehnání a dobro. Ať je majetku, který pochází ze zakázaného, sebevíc, není v něm požehnání a jeho majitel bude v Soudný den povolán k zúčtování.

Vyhledávání toho, co je povolené, a vyhýbání se tomu, co je zakázané, je velmi prospěšné. Uvedeme si zde některé příklady:

1) Jíst to, co je povolené, je dobré pro duši. Jíst to, co je zakázané, ničí víru. Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl: „Co je povolené, je jasné, co je zakázané, je jasné. Co je mezi tím, o tom lze pochybovat, a mnozí nevědí, jestli je to povolené nebo zakázané. Kdo se toho vzdá, aby ochránil své náboženství a svou čest, bude v bezpečí. Kdo do něčeho takového upadne, brzy padne do zakázaného.“ Dodal k tomu: „Člověk má v těle orgán. Pokud je tento orgán v pořádku, je v pořádku celé tělo. Je-li ve špatném stavu, je ve špatném stavu celé tělo. Tímto orgánem je srdce (duše).“  Toto řekl po svých slovech „co je povolené, je jasné, co je zakázané, je jasné“, aby ozřejmil, že jídlo pocházející z povoleného mu dodává světlo a udržuje ho v dobrém stavu, přirovnávání ho zakaluje a to, co je zakázané, ho kazí. Co je povolené, je jasné, co je zakázané, je jasné, a kdo má o něčem pochybnosti, má se zeptat, než něco udělá a bude potom litovat.

2) Jíst, co je povolené, je záchrana před zkázou.

Kdo dělá něco zakázaného, na toho se vztahuje verš: „Nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama!“ (Kráva, 2:195) Má se za to, že je ztracený, pokud ho Alláh neochrání Svým milosrdenstvím a neodpustí mu. Sahl bin Abdulláh řekl: „Záchrana je ve třech věcech a těmi jsou: povolené jídlo, vykonávání toho, co bylo uloženo jako povinnost, a nechat se vést Prorokem (sallalláhu ’alajhi wa sallam).“

3) Ten, jehož obživou je to, co je zakázané, se připravuje o krásu víry, světlo duše a její prozíravost. Alláh je dobrý a přijímá jen to, co je dobré. Někteří říkají: „Kdo odvrací svůj zrak od zakázaných věcí, kdo nenásleduje svůj chtíč, kdo ví, že má nad sebou stále dohled, kdo je zvyklý jíst to, co je povolené, toho prozíravost nechybovala.

4) Co vyrůstalo ze zakázaného, to patří do Ohně.

Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) řekl Kacbovi bin Odžra: „Modlitba je jasný důkaz, půst je neporušitelný štít a dobročinný dar hasí hříchy stejně jako voda oheň. Všechno maso, které vyrůstalo ze zakázaného, patří jedině do Ohně.“

Šíření zakázaného:

Jestliže toto víte, vězte, že Prorok nám řekl, že s koncem světa zakázané překročí veškeré meze a rozšíří se, takže lidé nebudou schopni rozlišit a nebudou si jistí, jestli jejich majetek pochází z povoleného nebo ze zakázaného. Nenechte se svést množstvím zakázaného a množstvím těch, kteří jsou z něj živi. Ve sbírce al-Buchárího a imáma Ahmeda Prorok (sallalláhu ’alajhi wa sallam) říká: „Přijde čas, kdy se lidé nebudou starat o to, z čeho pochází jejich majetek, jestli z povoleného nebo ze zakázaného.“ Je-li tomu tak, nenechte se svést množstvím zakázaného a množstvím těch, kteří jsou z něj živi. Zakázané je to, co zakázal Alláh a Jeho Posel, ať se to lidé snaží jakkoli zakrýt a ať s tím nakládají jakkoli, je to zakázané a Alláh vás povolá k zúčtování, ať je těch, kdo tak činí, sebevíc. Mnozí lidé se ve svém životě zajímají jen o to, aby získali vrtkavá pokušení tohoto světa, je to jejich jediný cíl, na který získávají prostředky odkudkoli, z povoleného či ze zakázaného, je jim to jedno, zajímá je jen hromadění majetku. Prosíme Alláha, aby nám zajistil bezpečí. Naši předkové se chovali tak, jak říká Omar: „Raději jsme nechali devět desetin z povoleného, než abychom se dopustili něčeho zakázaného.“ Vězte, služebníci Alláhovi, že život na tomto světě je pomíjivý, je to svět pokušení a zkoušek. Snažte se tedy, aby byli z těch, kdo se dostanou do Ráje: „Lidé, bojte se Pána svého a obávejte se dne, kdy otec nevykoupí syna svého a syn nevykoupí ničím otce svého. Slib Alláhův se věru uskuteční, nechť vás tedy neoklame život pozemský a nechť vás nepodvede podvodník žádný ohledně Alláha!“ (Luqmán, 31:33) Služebníci Alláhovi, buďte bohabojní, řiďte se jeho příkazy, vyhýbejte se tomu, co zakázal, zachovávejte dané meze. Alláh, Jemu patří chvála a On je Vznešený, pravil: „A kdo je bohabojný, tomu On připraví východisko a uštědří obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal.“ (Rozvod, 65:2)