Páteční kázání 31. 3. 2017 (3. radžab 1438)

Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Práva a povinnosti zaměstnanců

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Bratři a sestry muslimové, k mravním zásadám věřícího člověka patří plnění dohod, slibů a smluvních závazků. Všemohoucí Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Dodržujte své závazky!“ (Prostřený stůl, 5:1) O vlastnostech věřících pravil: „kteří svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují“ (Věřící, 23:8) A v posvátném hadísu se traduje: „Moji služebníci! Sám jsem si zakázal utiskování, zakázal jsem to také mezi vámi. Neutiskujte nikoho.“ Žádný muslim nesmí nikoho utlačovat tím, aby mu odepíral to, na co má právo, nesmí ani porušovat dohodu a svůj slib, ba naopak je povinen splnit, co slíbil, z poslušnosti k Alláhovi a proto, aby ukázal klady tohoto náboženství, které bylo sesláno, aby učinilo lidstvo šťastným na tomto i na Onom světě.

Služebníci Alláhovi, pod ochranou spravedlnosti se lidé upokojí, duše se uklidní. Jedním z jasných obrazů spravedlnosti, který mnozí lidé opomíjejí, je chovat se spravedlivě k zaměstnanci a chránit jeho právo jako člověk, který má stejné pocity a cítí stejnou bolest jako ty, má práva a povinnosti, proto nám naše náboženství ukázalo cestu, jak zacházet se zaměstnanci, s lidmi, kteří pro nás pracují, a doporučuje nám jednat s nimi dobře. Naše náboženství stanovilo významná pravidla pro jednání se zaměstnanci nebo lidmi, kteří pro nás pracují:

Když někdo uzavře s jiným člověkem dohodu na nějakou konkrétní práci, musí jasně stanovit, o jakou práci se jedná, a stanovit odměnu, než začne pracovat, aby nedošlo k nejasnostem nebo sporu. Zaměstnanec má právo, aby s ním jeho zaměstnavatel jednal spravedlivě, aby mu dal to, co mu po právu náleží, v plné výši. Islám nabádá k dobrému zacházení se zaměstnancem a lidem, kteří pracují pro nás.

Příkladem v tomto všem je Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam). Anas bin Málik vyprávěl, že pracoval pro Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) deset let a nikdy mu neřekl nic špatného, nikdy mu neřekl, proč to a to udělal tak a ne jinak. Také řekl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se ze všech lidí choval nejlépe.

Spravedlivé jednání se zaměstnancem a s člověkem, který pro nás vykonává nějakou práci, to, že mu dáme vše, co mu po právu náleží, a jednáme s ním dobře, není jen otázka štědrosti. Je to zbožný čin, který nás přibližuje k Vznešenému a Všemohoucímu Alláhovi. Moudrý Zákonodárce stanovil velkou odměnu za opatrování svěřené věci nebo osoby a dobré zacházení. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nám řekl o třech, kteří se uchýlili do jeskyně, kterou zavalila skála, a oni nemohli ven. Dohodli se, že každý z nich bude Alláha prosit na základě toho, co dobrého vykonal. Udělali to, až třetí řekl: „Ó Alláhu, najal jsem si dělníky, dal jsem jim, co jim náleželo, kromě jednoho, který si nevzal, co mu náleželo, a odešel. Rozmnožil jsem tento (jeho majetek), až z toho byli velbloudi, krávy, ovce a plodiny. Po nějaké době za mnou přišel a řekl mi: ‚Ty, dej mi to, co mi po právu náleží.‘ Odpověděl jsem mu: ‚Všechno, co vidíš, velbloudi, krávy, ovce, plodiny – to vše je tvoje.‘ Zeptal se mě: ‚Děláš si ze mne legraci?!‘ Odpověděl jsem: ‚Ne. To vše je tvoje.‘ Pak si to všechno vzal a nic mi z toho nenechal. Ó Alláhu, jestli jsem to udělal s přáním spatřit Tvou tvář, vysvoboď nás z této jeskyně.“ Načež se skála otevřela a oni vyšli ven. Vidíte, jak tento člověk opatroval svěřenou věc, jak s ní dobře naložil a jak dobře jednal z touhy spatřit tvář Alláha, byl to zbožný čin, který tomuto člověku pomohl v nesnázi.

Milí bratři a sestry muslimové, špatné zacházení s lidmi, kteří pro nás pracují, má mnoho podob, které jsou porušením ustanovení islámu a za které Alláh hrozí trestem a před kterými nás Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) varoval. Je to například nevyplacení dohodnuté odměny za práci. Imám al-Buchárí vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „V Soudný den budu stát proti třem typům lidí…“, a z těchto tří zmínil člověka, který si někoho najme na práci, ale nedá mu za hotovou práci odměnu. Další je prodleva a odkládání splnění toho, na co má člověk právo, což je zakázané, zcela v rozporu s vírou. Bylo potvrzeno, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Dejte dělníkovi jeho odměnu, než mu oschne pot.“ Stává se, že vidíte někoho, jak úmyslně protahuje vyplacení odměny na dlouhé měsíce, až to člověka přestane bavit a souhlasí se snížením odměny, aby dostal to zbývající, na co má právo. To je nespravedlnost a nezákonné obohacování se na úkor jiných.

Dalším prohřeškem je, když má pracovník ve smlouvě určité výhody, a zaměstnavatel se snaží se jim jakýmkoli úskokem vyhnout. Takový pracovník má malou moc a nic nezmůže. Nemůže se bránit, nemůže bránit to, na co má právo. Zaměstnavatelé musí splnit vše, na co má zaměstnanec právo tak, jak to bylo dohodnuto, nesmí mu nic upírat. Dalším závažným prohřeškem je to, k čemu dochází u některých zaměstnavatelů, když brání svým zaměstnancům plnit to, co musí plnit vůči Alláhovi během práce. Například jim zakazují se modlit v předepsaný čas, přestože to nezabere víc než několik minut. Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, mějte se na pozoru před následky takového počínání, zejména co se týče páteční modlitby, neboť Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Alláha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.“ (Pátek, 62:9)

Na druhou stranu musí být také zaměstnanec bohabojný, musí dodržovat smlouvu, kterou uzavřel, to, na čem se dohodl se svým zaměstnavatelem. Alláh pravil: „Vy, kteří věříte! Dodržujte své závazky!“ (Prostřený stůl, 5:1) Není přípustné, aby zaměstnanec nedodržoval pracovní dobu nebo aby předstíral nemoc, nebo aby chodil pozdě bez omluvy, nesmí svého zaměstnavatele podvádět a brát si něco z jeho majetku, věcí, zboží nebo výrobků bez dovolení. Má se snažit dělat svou práci dobře i v nepřítomnosti svého zaměstnavatele. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Alláh má rád, když děláte svou práci dobře.“ (upraveno al-Albáním). Zaměstnanec má také dávat pozor na pracovní nástroje a stroje. To vše jsou věci, které mu byly svěřené do opatrování, proto na ně musí dávat pozor a má je používat jen pro daný účel, který stanovil zaměstnavatel. Jestliže některou z těchto zásad poruší, dopustí se nespravedlnosti, zklame důvěru, když neopatruje to, co mu bylo svěřeno, a spáchá tím hřích. Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, dávejte si pozor při každé své práci, menší či větší, neboť jednoho dne se všichni sejdete. Tento den Alláh popsal slovy: „A postavíme v Den zmrtvýchvstání váhu spravedlivou a nebude duše žádná o nic ošizena; a i kdyby to mělo jen váhu zrna hořčičného, My je přineseme. A My stačíme si jako účetní.“ (Proroci, 21:47). Buďte všichni dobrým příkladem islámu, ukazujte islám prostřednictvím svého chování a konání a uplatňováním všeho, co přinesl islám, slovy i činy.

Služebníci Alláhovi, dávejte si pozor, abyste následovali to, co je povolené, abyste dělali to, co vám Alláh povolil, dávejte si pozor na to, co je zakázané. Neboť v tom, co je povolené, i když je toho třeba málo, je dobro a požehnání a je to pro vás pomoc ve všech vašich záležitostech náboženských i světských.

Prosím Alláha, aby nám dal jen to, co je povolené, a ne to, co je zakázané, a aby nás obohatil ze štědrosti Své.