Páteční kázání 22. 4. 2016 (15. ražab 1437 h)                                       šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Pravidla pro pobývání v modlitebnách a odměna za ně

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mešity jsou příbytky Alláha, které jsou s dovolením Alláha postaveny, aby v nich byl Alláh připomínán a uctíván. Každý muslim musí mešity chovat v úctě, neboť jsou to příbytky Alláha a místa uctívání. Když přijdeme do mešity, vcházíme do Alláhova příbytku. Každý návštěvník musí respektovat a ctít navštívené místo a zejména toto místo, jako nám bylo přikázáno, abychom měli v úctě Alláhovy obřady: „A má-li kdo v úctě obřady Alláhovy, je to známka bohabojnosti srdcí.“ (Pouť, 22:32)

Proto je nutné je opravovat, udržovat v nich čistotu, řádně se chovat a držet se tradice.

Nežijeme v mešitě pouze jeden týden, ale celý život, celý věk, čas jako takový, muslim přichází do mešity, protože jsme lidem, který je s ní spojen, vyšli jsme z ní. Prorok (sAs) vyjmenoval mezi sedmi druhy lidí, kterým Alláh dopřeje stínu v Soudný den „člověka, jehož srdce je spojeno s mešitou“. Vy, kteří věříte, podílení se na stavbě mešit a péče o ně je znakem věřících lidí, kteří touží po tom, co Alláh přislíbil, a po věčném životě. Existují dva druhy pečování o mešity:

– emocionální – vybudování místa, kam se uchylují lidé, aby se tam modlili, oddávali se službě svému Pánovi mezi jeho stěnami, patří sem také zajištění všeho, co takováto místa potřebují

– abstraktní – je samým základem pečování a znamená to, že se v ní vykonává modlitba, ictikáf, četba Koránu, připomínání si Alláha, je místem, odkud vychází vzdělávání a výchova apod.

Dochovala se řada textů dokazujících přínos mešit, péče o ně, péče o jejich záležitosti a ochranu před znečištěním:

Vznešený Alláh pravil: „O modlitebny Alláhovy se mohou starat jedině ti, kdož věří v Alláha a v den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Alláha se obávají. A možná že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou vedeni.“ (Pokání, 9:18)

Prorok (sAs) řekl: „Kdo postaví mešitu z touhy po Alláhovi, tomu Alláh postaví příbytek v Ráji.“

Ve sbírce imáma Muslima se traduje výrok Abú Hurajry (rAa), který vyprávěl, že Prorok (sAs) pravil:„Neřekl jsem vám snad, co maže méně závažné hříchy a je tím možné dosáhnout vyššího postavení?“Odpověděli jsme: „Ne, Posle Alláhův.“ Řekl: „Řádně provedená očista i za nepříznivých podmínek následovaná modlitbou, časté chození do mešity a čekání na následující modlitbu po modlitbě. Toto je vaše pevné spojení, toto je vaše pevné spojení, toto je vaše pevné spojení.“

Řekl (sAs) také: „Za společnou modlitbu člověku náleží pětadvacetkrát větší odměna, než když se modlí sám doma nebo ve svém obchodě, protože řádně provede očistu, pak vyrazí do mešity s cílem vykonat modlitbu. Za každý svůj krok stoupá na stupních a je mu smazán hřích. Když se pomodlí, andělé po celou dobu, co se zdržuje v místě své modlitby, žádají Alláha o milost pro něho. Říkají: ‚Ó Alláhu, smiluj se nad ním, pochval ho!‘ Celou dobu co člověk čeká na modlitbu, jako kdyby se modlil. (sbírka al-Buchárího) Na toto téma existuje množství hadísů. Snažte se tedy, moji milí bratři a sestry, chodit do mešity a účastnit se společné modlitby v mešitě.

Zmíníme se zde o některých pravidlech, která je nutné dodržovat:

1) Před vstoupením do mešity se každý muslim musí připravit a ustrojit v souladu se slovy Vznešeného Alláha, Sláva Mu: „Synové Adamovi! Odívejte se do šatů ozdobných v modlitebně každé!“ (Rozpoznání, 7:31) Tento verš je důkazem, že při modlitbě má být skryta nahota, protože k tomuto byl tento verš seslán. Je třeba mít toto na paměti, protože někteří lidé na to nedbají a nesplní tím jednu z podmínek pro správné vykonání modlitby.

2) Udržování čistoty v mešitě, osvěžení vzduchu vůní, vyhýbání se všemu, co by ji mohlo znečistit.

3) K dalším pravidlům také patří vyhýbání se jídlům a nápojům, které kazí vzduch v mešitě.

4) Do mešity se vstupuje pravou nohou a pronáší se prosebná modlitba, kterou říkal Prorok (sAs): „Když někdo z vás vstupuje do mešity, pozdraví Proroka a pak řekne: ‚Ó Alláhu, otevři mi bránu Svého milosrdenství‘, a když odchází, řekne: ‚Ó Alláhu, žádám Tě o velkorysost.‘“ (podle Abú Dáwúda, č. 465)

5) Když vstoupíte do mešity, pomodlete se nejdříve 2 rakcy, jako „pozdravení mešitě“.

6) V mešitě by nikdo neměl mluvit příliš nahlas, i kdyby četl Korán, protože tím ruší modlící se. Jestliže je zakázáno rušit modlící se, byť by to bylo četbou Koránu, co potom rušení modlících se vyzváněním a melodiemi z mobilu, to je zakázáno v první řadě. Tento zákaz samozřejmě platí tím spíš, pokud by vyzvánění nebo melodie obsahovala neslušné texty nebo slova. To se vůbec nehodí k tomuto místu. Buďte tedy bohabojní, služebníci Alláhovi.

7) Je také třeba vyhýbat se nákupu a prodeji uvnitř mešity, zabývání se pozemskými věcmi, písněmi svádějícími na scestí apod.

Služebníci Alláhovi, mešity byly postaveny pro chválení Alláha, modlitbu, připomínání si Alláha, náboženské vzdělávání. To, co zbývá z dvaceti čtyř hodin, které máme k dispozici, můžeme strávit v obchodě, na nákupech, v kanceláři, ve třídě, na tomto světě, na internetu, při povídání si. Kromě toho máme minuty, kdy se setkáváme s Alláhem, Pánem Světů, nechť jsou tyto minuty věnovány pouze Jemu.

8) V mešitě nesmí nikdo zvyšovat hlas. Mešity nejsou místem pro spory a hádky. Mešity jsou místem setkávání, pospolitosti, posilování duší a vyzývání k cestě Alláhově.

9) Páteční modlitba má také svá pravidla: pozorně naslouchat, nemluvit, nezabývat se ničím jiným během kázání. Imám Málik – nechť je k němu Vznešený Alláh milostivý – vyprávěl podle Abú Hurajry (rAa), že Posel Alláhův (sAs) řekl: „Když řekneš svému příteli ‚Poslouchej!‘ během pátečního kázání, ruší se tvá modlitba.“

 Každý muslim a muslimka musí dodržovat pravidla chování v mešitě a učit to ty, kdo s nimi přicházejí a kdo je neznají, aby respektovali posvátnost tohoto místa.