Páteční kázání 8. 7. 2016 (3. šawwál 1437 h)                                         šejch Ahmed Ragab Mešita v Praze

Přímá stezka v dodržování veškerého uctívání po Ramadánu

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Alláh Nejvyšší pravil ve významu: K těm pak, kdož říkali: „Pánem naším je Alláh,“ a potom se přímo ubírali, andělé sestoupí hovoříce: „Nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z ráje, jenž byl vám přislíben!“ (súra Fussilat/30)

Jelikož člověk neví, kdy k němu smrt přijde, je třeba, aby pokračoval ve svém uctívání Alláha a oddálil se od hříchu, aby byl připraven na setkání s Alláhem v kterékoli chvíli. Mnoho lidí se během Ramadánu ubírají přímou stezkou, ale po Ramadánu se opět od všech uctívání oddálí, jako kdyby uctívali Ramadán a nikoli jeho Pána a jako kdyby Pán Ramadánu nebyl také Pánem ostatních měsíců. A to je velká nevědomost a je třeba, aby si to každý muslim uvědomil a aby napravil svůj stav k Alláhovi. Vždyť Alláh je Stvořitel, živ a uctíván v každém čase, a Bůh Ramadánu je také Bohem ostatních měsíců a je potřeba Ho uctívat a být k Němu poslušný. Proto je na každém muslimovi, aby dodržoval veškerá uctívání kdykoli a ubíral se přímou stezkou a nikdy z ní nevychýlil.

Alláh pravil: „Jdi přímo tak, jak přikázáno ti bylo, a taktéž nechť činí ti, kdož s tebou k Alláhovi se obrátili! A nebuďte vzpurní, vždyť On jasně zří vše, co konáte. (Súra Húd/112). A také pravil: „Miřte k Němu přímo a proste Jej za odpuštění!“ (súra Fussilat/6).

Podle vyprávění Sufjána bin Abdulláha (nechť je Alláh s ním spokojen): „Řekl jsem, Posle Alláhův, řekni mi něco o islámu, na co se nemohu nikoho jiného než tebe zeptat. Řekl (salla Alláhu alejhi wa sallam): Řekni, uvěřil jsem v Alláha, a poté se ubírej přímou stezkou.“ A podle vyprávění Abdulláha bin Masúda, který řekl: „Jednoho dne nám Posel Alláhův (s) nakreslil čáru a řekl: Toto je Alláhova cesta. Poté od této čáry nakreslil další čáru vpravo a pté čáry vlevo a pravil: Toto jsou cesty a na každé z nich je ďábel, který na ně zve, a poté zarecitoval: „A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho.“ (súra 6: Al An´ám, verš 153)

Přímá stezka je dodržování Alláhových příkazů a držení se Jeho náboženství a oddálení se od zakázaného. Bratři a sestry ve víře, přímá stezka je základem štěstí a cestou k úspěchu v životě pozemské i posmrtném. Jestliže se oddálíte od hříchů a všeho zakázaného, budete šťastni a spokojení a obohaceni ve vašem náboženství a životě pozemském. Avšak jestliže se oddálíte od Alláhovy cesty, čeká vás nesmírné utrpení v životě pozemském i posmrtném. Alláh pravil: „A věru k vám přijde ode Mne správné vedení. A ten, kdo následovat je bude, nezbloudí ani nebude nešťastný, zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý.“ (súra Tá Há ve verších 123-124)

Proto bratři a sestry, přímá stezka je velkolepý požadavek a je potřeba, abychom vynaložili veškeré naše úsilí a prosili o pomoc Alláha, aby nás učinil v tomto úspěšnými.

Služebníci Alláha, buďte bohabojní a poslušní k Alláhovi. Ten, kdo je k Němu poslušný, Alláh ho ochrání a povede ho k  nejlepšímu skutku v  jeho náboženství a jeho životě. Žádejte o pomoc Alláha, tabáraka wa ta´álá a stále ho proste, aby vás učinil úspěšnými a pevnými ve vašem náboženství, jak bylo vyprávěno v sbírce Muslima, podle vyprávění Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), že Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) když byl tázán: „Jaký skutek je Alláhovi nejmilejší? Odpověděl: Ten, který trvá, i když je činěn v menší míře.“

V dalším výroku podle vyprávění Áišy (nechť je Alláh s ní spokojen), Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Miřte a přibližte se v konání dobrých skutků a radujte se, jelikož nikdo nevejde do Ráje skrze své skutky. Řekli: Ani ty, Posle Alláhův? Odpověděl: Ani já. Až když bude Alláh ke mně Milosrdný. A vězte, že nejmilejší skutek Alláhovi je ten, který trvá, i když je činěn v menší míře.“  Proto je na nás, aby naše skutky byly cílené, a když nedosáhneme cíle, alespoň se snažme k němu přiblížit a neoddalujme se od přímé stezky. Bratři a sestry v islámu, dodržujte Alláhovy příkazy a oddalte se od zakázaného a usilujte o dodržování nepovinných uctívání, jak jen budete schopni.

Připomínám vám užitek půstu šesti dnů v měsíci Šawál. Podle vyprávění Abu Ajjuba Al Ansárího (nechť je Alláh s ním spokojen), Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Kdo se postil Ramadán a následoval ho šesti dny z Šawálu, jako kdyby se postil celý rok.“