Páteční kázání 9. 6. 2017 (14. ramadán 1438)                                           Ahmad Ragab

  Mešita v Praze

Ramadán je měsícem trpělivosti

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Ramadán je měsícem trpělivosti, školou trpělivosti a půst je zvykání si na trpělivost, trénování se na ni, proto se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) nazval měsíc ramadán měsícem trpělivosti. Podle Muslima a imáma Ahmeda se traduje hadís Abú Qatády (radhia lláhu anhu), který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Měsíc trpělivosti (ramadán) a tři dny z každého měsíce to je, jako by se člověk postil celý život.“

Trpělivost je dobrá věc, která věřícímu pomáhá v tomto životě překonávat psychické a smyslové překážky, které mu stojí v cestě k Alláhovi, Onomu světu, k těm nejvyšším cílům, aby sloužil Alláhovi a ne svému chtíči a rozmaru. Lpění na zemi a ponoření se do toho, co nám činí potěšení, je jednou z největších překážek k dosažení nejvyšších stupňů a nejvýznamnější pozice v uctívání Alláha a přiblížení se k Němu a konání toho, co Alláh uložil jako povinnost, k očištění duše a vytříbení mravů. Cesta k tomu všemu a tajemství dosažení tohoto všeho spočívá jedině v trpělivosti a ničem jiném. Komu byla dána trpělivost, tomu bylo dáno velké dobro. Učenci dělí trpělivost na tři druhy: trpělivost v poslušnosti Alláhovi, trpělivost ohledně toho, co Alláh zakázal, a trpělivost k bolestným osudům určeným Alláhem. Všechny tyto tři druhy jsou součástí půstu. Je v něm trpělivost v poslušnosti k Alláhovi, trpělivost ohledně toho, co Alláh postícímu se člověku zakázal, a trpělivost vzhledem k útrapám, které postící se člověk snáší, při pocitu hladu a žízně a slabosti ducha i těla. Za tyto útrapy plynoucí ze zbožných činů náleží člověku, který je snáší, odměna. Odměna za půst se dokonce násobí, neboť odměňování postících se se ujímá Vznešený a Všemocný Alláh.

V obou sbírkách správných hadísů bylo potvrzeno, že Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Za každý čin člověku náleží dobrý skutek znásobený desetinásobně až sedmisetnásobně. A Alláh pravil: ‚Kromě půstu. Ten náleží Mně a odměnu za něj určuji Já, protože (člověk) přestane uspokojovat své touhy, nejí a nepije kvůli Mně.‘“ K tomuto hadísu říká Ibn Radžab (nechť je k němu Alláh milostivý): „Podle tohoto výroku je učiněna výjimka v případě půstu, oproti činům, za které se za všechny odměna násobí desetkrát, kromě půstu, který není takto omezen. Vznešený a Všemocný Alláh za něj násobí odměnu nepočítaně. Půst je projevem trpělivosti a Všemohoucí Alláh pravil: „… a trpělivým bude dána jejich odměna v míře plné, bez počítání.“ (Skupiny, 39:10) Zde se nám ukazuje význam spojení půstu a trpělivosti. Půst je cestou k osvojení si trpělivosti, této významné mravní zásady, jejíž dodržování Alláh přikázal a jejíž význam povýšil a o které se mnohokrát zmiňuje ve Své Knize, chválí ty, kdo se jí řídí a přislíbil jim za ni velkou odměnu.

Všemohoucí Alláh pravil: „Buď trpělivý, však trpělivost tvá je možná jen s pomocí Alláhovou!“ (Včely, 16:127); „A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští… a vskutku to patří k podstatě věcí.“ (Porada, 42:43); „Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní a povzbuzujte se k neochvějnosti! Buďte pevní a bojte se Alláha – snad budete blažení!“ (Rod cImránův, 3:200); „… avšak oznam zvěst radostnou trpělivým…“ (Kráva, 2:155)

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl v hadísu, na kterém se všichni shodují: „Kdo se snaží být trpělivý, tomu dá Alláh trpělivost. Nikdo nedostane lepší nebo objemnější dar, než je trpělivost.“ Amír věřících Umar ibn al-Chattáb (radhia lláhu anhu) řekl: „S trpělivostí byl náš život nejlepší.“

Dobře uvažující člověk, který se postí, si bere výborné ponaučení o trpělivosti prostřednictvím půstu. Během svého půstu zanechá jídla, pití a chtíče. Zvykne si oprostit svou duši od chtíče, vychovává ji k trpělivosti s cílem uspokojit Alláha a kvůli své víře. Při půstu si muslim zvyká na sebeovládání a trpělivé snášení něčeho, zvyká si na to, aby se nerozčiloval a nerozzlobil z nějakého zcela nesmyslného důvodu.

Shrneme-li to, trpělivost je jednou z nejvýznamnějších mravních zásad, jedním z nejctihodnějších zbožných skutků, proto Alláh zvolil v ustanovení Své víry to, co vytříbí duši věřících, povýší je, očistí jejich duše, vypěstuje v nich dobro. Jedním z nejvýznamnějších ustanovení, kterými je možno dosáhnout těchto cílů, je dodržování půstu. Muslimové, tento ramadán nás učí trpělivosti, učí nás mravní zásadě být trpělivý, nechť se nám z ní dostane toho největšího podílu, ať je nám tím, co můžeme získat během našeho života.