Páteční kázání 6. 5. 2016 (29. ražab 1437 h)                                          šejch Ahmad Rajab

 Mešita v Praze

Utrpení lidí v Sýrii

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla Alláhu alejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Když sledujeme zabíjení a vyhánění z domovů, kterému čelí naši lidé v Sýrii a v jiných muslimských zemích, jak musí snášet různé projevy útlaku, útisku a útrap, plní naše duše bolest a smutek, když vidíme nezájem a němý souhlas, který postihl národ věřící v jedinost Alláha a celý svět.

Kolik dětí jsme viděli, jejichž těla byla vystavena různým způsobům mučení, kolik svobodných žen jsme viděli, které byly zneuctěny, kolik domů, které byly zbořeny přímo nad hlavami svých obyvatel?

Kolikrát jsme viděli pohrdání Pánem věřících a vysmívání se Jeho poslům, pohrdání Jeho Knihou, útoky na Jeho příbytky… Dříve se to nestávalo. Není síly ani moci, leč u Alláha…

A co děláte vy, příslušníci islámského národa? Vládci muslimů? Vy, kteří máte moc rozhodovat o celém světě.

Zapřísaháme vás ve jménu víry a náboženství, ve jménu humanity, ve jménu údajné spravedlnosti, ve jménu našich bratří, kteří jsou již na konci svých sil a jež postihl takový útlak, ke kterému není možné mlčet, jak mohou všichni vidět. Nedávno to byla blokáda města Madája, teď je to likvidace Aleppa a jsou další a další příklady… Kde je milosrdenství? Kde je spravedlnost? Kde je starostlivost a upřímný zájem? Kde je hrdost? Arabové před islámem na tom byli lépe, než jsme někdy my dnes. Z příkladů jejich pomoci utiskovaným je zmiňován pakt nazývaný „Pakt předností“. Bylo to ještě před poselstvím Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam) a jednalo se o úmluvu některých kmenů, které se zavázaly, že pokud se najde někdo utiskovaný, pomohou mu. Vypráví se, že Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) se zmínil o tomto paktu: „Viděl jsem, že moji strýcové měli pakt v domě Abdulláha bin Džadaán, který je mi milejší než cokoli jiného. Kdybych k němu byl přizván v islámu, připojil bych se k němu.“ Znamená to, že kdyby byl Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) vyzván, aby se k němu nebo k nějaké podobné smlouvě připojil, vyslyšel by tuto žádost a stál by bez váhání na straně pomáhající utlačovaným.

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Muslim je muslimovi bratrem. Neubližuje mu, neopouští ho, ani jím neopovrhuje.“ (sbírka Muslima) Také řekl: „Muslima, který opustí jiného muslima na místě, kde může být poškozena jeho vážnost a pošpiněna jeho čest, Vznešený a Všemocný Alláh opustí na místě, kde potřebuje pomoci. Muslimovi, který pomůže jinému muslimovi na místě, kde může být poškozena jeho vážnost a pošpiněna jeho čest, pomůže Alláh tam, kde pomoc potřebuje.“

Ty, Sýrie… vy, lidé v Sýrii… říkáme vám: „Trpělivost. Trpělivost. Pomáhejte si trpělivostí a modlitbami.“

Lidé v Sýrii! Bolí nás vaše rány, naše srdce krvácí vaším utrpením, ze spánku nás budí to, co se vám přihodilo. Buďte trpěliví, konec je blízko, vítězství náleží tomu, kdo je trpělivý. Masakry, kterých jste denně svědky, jsou jen zkoušky, po kterých následuje vysvobození od Pána nebes.

Nemyslete si, že na vás Alláh zapomněl, nebo se vás vzdal, Alláh – Sláva Mu – je k vám milostivější než vy sami. On vás však zkouší, testuje, navraťte se tedy k Němu, uchylte se do Jeho pevnosti, je s vámi. On – Sláva Mu – je vaším pánem, ne jejich. Všemocný a Vznešený Alláh pravil: „Ali flám mím! Což si lidé myslí, že budou ponecháni na pokoji, když řeknou: ‚Uvěřili jsme,‘ a že zkoušeni nebudou? Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou.“ (Pavouk, 29:1-3)

Buďte trpěliví, lidé v Sýrii, je vám zvěstována dobrá zpráva od nejlepšího z lidí. Existuje množství hadísů o výjimečnosti Sýrie, jejího lidu, zejména z posledních let, kdy docházelo často k nepokojům. Jako příklad uveďme vyprávění Ibn Hawály, který vyprávěl, že Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Dojde k tomu, že z vás budou vojáci, jedni v Sýrii, jedni v Jemenu a jedni v Iráku.“ Ibn Hawála řekl: „Vyber mi (jedno), jestli se dožiji toho času.“ Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) odpověděl: „Běž do Sýrie, neboť je to Alláhova země vyvolená, kde budou shromážděni jeho nejlepší služebníci, ale jestli se vám to nelíbí, běžte do svého Jemenu a čerpejte vodu ze svých nádrží, neboť Alláh se kvůli mně ujal zejména Sýrie a jejího lidu.“ (podle Ahmeda, Abú Dáwúda, at-Tirmízího, upraveno al-Albáním) A znamená to, že Sýrii nezničí nepokoje, syrský lid nepokoje nepostihnou a Alláh nezničí nepokoji ty, kdo tam žijí.

Abú ad-Dardá‘ vyprávěl, že Posel Alláhův (salla Alláhu alejhi wa sallam) řekl: „Ve spánku jsem viděl Knihu, která byla vzata zpod mé hlavy, a myslel jsem, že je ztracená. Sledoval jsem ji svým zrakem a směřovala do Sýrie. Když dojde k nepokojům, zůstane víra v Sýrii.“ (podle Ahmeda a at-Tabaráního a podle al-Haithamího se jedná o správný hadís).

Abdulláh bin Umar vyprávěl, že slyšel Proroka (salla Alláhu alejhi wa sallam), jak říká: „Z okolí Hadramautu vychází oheň – nebo z Hadramautu – a vyhání lidi.“ Zeptali jsme se: „Posle Alláhův, co nám přikážeš?“ Odpověděl: „Běžte do Sýrie.“ (podle Abú Jaalá, podle al-Haithamího se jedná o správný hadís).

Prorok (salla Alláhu alejhi wa sallam) se za ně modlil, aby jim bylo požehnáno: „Ó Alláhu, požehnej nám v Sýrii, ó Alláhu, požehnej nám v Jemenu.“

Když dřívější historici a tradenti hovořili o Sýrii a jejím území (aš-Šám), měli na mysli dnešní území Sýrie, Libanonu, Jordánska a Palestiny. Toto bylo syrské území (aš-Šám) po dlouhou dobu, dokud nebylo rozděleno kolonialismem a nepřáteli tohoto národa.

Bratři a sestry, budeme všichni před Vznešeným a Všemohoucím Alláhem dotázáni na naše bratry a sestry, kteří byli zabiti, stali se obětí nespravedlnosti, byli mučeni: „Co pro ně kdo udělal z toho, co bylo v jeho moci?“ A Alláh je Vševědoucí. Není nic menšího než se zajímat o jejich věc, o jejich podporu, šířit dál zprávy o tom, co se jim děje, jak jsou vystavováni vyhladovění, blokádě, ničení, děti a ženy se stávají terčem a jsou zabíjeny, terčem se stávají také školy, nemocnice, záchranáři a další. Není nic menšího než doručit základní pomoc, kterou potřebují, není nic menšího, než se za ně modlit. Prosím Alláha, aby ulevil našim bratřím v Sýrii, v Palestině, v Iráku, Jemenu, Barmě a všude na světě. Aby nechal zvítězit islám, posílil muslimy, zničil tyrany a odpustil nám naši nedostatečnou pomoc a podporu našim utlačovaným bratřím a sestrám.