Páteční kázání 23. 12. 2016 (24. rabí´l awwal 1438 H)                       šejch Ahmad Rajab

                          Mešita v Praze

 Z nitra utrap, přijde úleva

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.

V časech těžkých zkoušek bylo typickým chováním proroků zvěstování a zvyšování odhodlání. Mojžíš – mír s ním – zvěstoval svému lidu, když jim faraón hrozil likvidací všech jejich mužů, uvržením žen do hanby a jinými zkaženostmi. Tehdy jim Mojžíš zvěstoval a uklidnil je po té, co jim přikázal, aby žádali o pomoc Alláha a byli trpěliví. Jak pravil Vznešený Alláh: „I řekli velmoži z lidu Faraónova: ‚Zdaž necháš Mojžíše a lid jeho, aby šířili na zemi pohoršení a aby opustili tebe i božstva tvá?‘ Odpověděl: ‚Pobijeme syny jejich a ponecháme naživu jen ženy jejich a přemůžeme je vítězně!‘ I pravil Mojžíš lidu svému: ‚Proste Alláha o pomoc a buďte trpěliví, vždyť země Alláhovi náleží a On v dědictví ji dává tomu, komu chce ze služebníků Svých. A šťastný konec náleží bohabojným!‘“ (Rozpoznání, 7:127-128) Co jim slíbil Mojžíš, to se stalo. Vznešený Alláh pravil: „A dali jsme lidu, který utiskovali, v dědictví východní i západní části země, jíž jsme požehnali. A tak se splnilo překrásné slovo Pána tvého vůči dítkám Izraele, neboť věru trpěliví byli. A zničili jsme dílo Faraóna a lidu jeho i vše, co zbudovali.“ (Rozpoznání, 7:137) Toto je lekce a ponaučení pro každou skupinu muslimů, která trpí od někoho podobného Faraónovi a jeho božstvům tím, čím trpěli ti, kdo byli na Zemi považováni za slabé, a Alláh jim dal v dědictví východní i západní části země, které požehnal, za to, že žádali o pomoc Alláha, řídili se jeho přikázáními, a za jejich trpělivost.

Milí bratři a sestry, islámský národ musí být podroben zkouškám, aby se napravil a aby se odlišil věřící od pokrytce, pravdomluvný od lháře, aby se odlišil ten, kdo pomáhá, od nečinného. Vznešený Alláh pravil: „Alif lám mím! Což si lidé myslí, že budou ponecháni na pokoji, když řeknou: ‚Uvěřili jsme,‘ a že zkoušeni nebudou? Vždyť jsme již zkoušeli ty, kdož před nimi byli, a Alláh věru pozná ty, kdo pravdu mluví, i ty, kdo lháři jsou.“ (Pavouk, 29:1-3) Chabbáb bin al-Aratt vyprávěl, že si stěžovali Prorokovi (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) na útisk, kterému čelili od nevěřících, když ležel ve stínu Kacby a místo polštáře měl pod hlavou složený kabát. Řekli mu: „Proč nežádáš a neprosíš za nás (Alláha), abychom přemohli své nepřátele?“ Odpověděl: „Dříve by byl člověk zajat a uvržen do díry, která pro něj byla vykopaná v zemi, pak by byl rozpůlen, jeho maso odtrženo od kostí železným hřebenem, přesto by neopustil svou víru. Přísahám při Alláhovi, Alláh ukončí tuto věc, než jezdec dojede ze Sancá do Hadramautu, aniž by se bál čehokoli kromě Alláha, a kromě vlka, který se bojí o své ovce, vy však příliš pospícháte.“ (sbírka al-Buchárího) Prosíme Alláha, aby dostal z těžké situace naše bratry v Jemenu a všude jinde. Přestože Prorok radil svým druhům, aby byli trpěliví a nic neuspěchali, řekl jim také dobrou zprávu o tom, že Alláh toto ukončí a nechá zvítězit své náboženství.

Když Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) vyšel v den bitvy u Badru, když předtím učinil veškeré kroky, které mohl, řekl svým druhům: „Běžte a buďte šiřiteli dobré zprávy. Všemohoucí a Vznešený Alláh mi přislíbil jednu ze dvou skupin. Přísahám při Alláhovi, jako bych už teď viděl zápolení tohoto lidu.“

A bylo to tak, jak řekl.

V Bitvě příkopu, v tento těžký den, zvěstoval Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) svým druhům, že dobydou některé země a skutečně se tak stalo.

Cílem ďábla a nepřátel islámu je likvidace věřících, Alláh však praví: „A Alláh nedá nevěřícím možnost zvítězit nad věřícími.“ (Ženy, 4:141)

Ibn Kathír – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl, že to znamená na tomto světě, že by nad nimi zvítězili, ovládli je a zcela zlikvidovali. A když někdy nad některými lidmi zvítězí, bude to mít vliv na bohabojné na tomto i na onom světě. Cílem ďábla a nepřátel islám je vyhladovět ty, kteří jsou považováni za slabé, aby neměli jídlo ani pití, aby se vrátili a byli poníženi. Alláh však k tomuto praví: „To jsou ti, kdož říkají: ‚Nepřispívejte nic na ty, kdož jsou s Poslem Alláhovým, ale ať utečou!“ A Alláhovi patří pokladnice nebes i země, ale pokrytci to nechápou.“ (Pokrytci, 63:7)

Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) řekl, že (pokrytci) řekl: „Nedávejte jídlo Mohamedovi a jeho druhům, dokud nevyhladoví, pak opustí svého proroka.“

V tomto výroku se ukazuje podlost těchto zločinců. Zdá se, že k plánu vyhladovění náboženských oponentů bojujících za pravdu se uchylují v kterékoli době a na jakémkoli místě, ve válce proti přesvědčení a odporu proti náboženstvím. Jejich povaha je podlá, a proto si myslí, že kus jídla je tím nejdůležitějším na světě – což pro ně je – a s tímto bojují s věřícími. A není síly ani moci, leč u Alláha Všemohoucího.

Poslední, čím zakončíme toto naše zastavení se nad zvěstováním, je zvěst Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) určená skupině věřících, kteří plnili přikázání Vznešeného a Všemohoucího Alláha, řídili se jimi a vyhýbali se tomu, co zakázal, a nekritizovali za to Alláha, o které vypráví Muávija: „Slyšel jsem Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), že řekl: ‚Určitá skupina lidí z mého národa bude dál poslušna přikázáním Alláha a ti, kdo je opustí nebo stanou proti nim, jim nijak neuškodí, dokud nenastane Hodina a oni budou stále v tomto stavu.‘“ (podle al-Buchárího)

Moji milí bratři a sestry, skutečným útočištěm a ochranou muslimů je Alláh, Pán všech světů, je bezpečným, nedobytným útočištěm, je silný a pevný. Celý muslimský národ by se k Němu měl uchylovat, posílit spoléhání se na Něho, řídit se Jeho přikázáními, vyhýbat se tomu, co zakázal, dělat vše, co pro ně uzákonil jejich Pán, aby zvítězili, byli silní a pevní. Musí být trpěliví, když je postihne neštěstí, dokud jim nedá Alláh zvítězit v okamžiku, který předurčil na základě Své moudrosti a vědění. Nesmí nic uspěchat, neznají, co je skryté, nevědí, kde je dobro. Jednotliví příslušníci muslimského národa by se neměli navzájem utlačovat. Prosíme Alláha, aby dostal naše utlačované bratry z jejich těžké situace a aby nás a všechny muslimy navrátil k naší víře.

Nezapomínejme v těchto dnech připomínat našim bratrům a sestrám, aby se nesnažili napodobovat jiné lidi, nemuslimy, v oslavování jejich svátků. Měli by se držet své víry a konat v souladu s tradicí svého Proroka a s tím, jak činili pravověrní předci.