Páteční kázání 17. 3. 2017 (18. džumád l al-achírá 1438)

         Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Zákaz pomluv

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství

Vznešený a Všemohoucí Alláh praví v súře Komnaty: „… a nepomlouvejte se vzájemně! Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! Buďte bohabojní, neboť Alláh věru je blahovolný ke kajícníku a slitovný.“ (Komnaty, 49:12)

Dobře se zamyslete nad tímto významným veršem. Vznešený Alláh přirovnal toho, kdo pomlouvá, k člověku, který jí maso svého bratra. A kdy? Po jeho smrti. Al-Qurtubí – nechť je k němu Alláh milostivý – řekl: „Alláh přirovnal pomlouvání k jedení mrtvoly, protože mrtvý neví o tom, že někdo jí jeho maso, stejně jako živý člověk neví o tom, že ho někdo pomlouvá. Jak hrozný je to obraz, jak příšerná představa. Pomluva, služebníci Alláhovi, je to, když řeknete něco špatného o svém bratrovi. Takto nám to vysvětlil Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), když řekl: „Víte, co je to pomluva?“ Odpověděli mu: „Alláh a Jeho posel to vědí nejlépe.“ Řekl: „Když mluvíte o svém bratrovi způsobem, který nemá rád.“ Zeptali se ho: „A jaký je tvůj názor na to, když můj bratr ve skutečnosti je takový, jak jsem o něm mluvil?“ Odpověděl: „Jestli je skutečně takový, jak jsi o něm mluvil, tak jsi ho pomluvil za jeho zády, a jestli není, tak jsi ho očernil.“ (podle Muslima)

V Koránu jsou pro pomluvu použity tři výrazy: al-ghajba/al-ifk/al-buhtán. Jestli je váš bratr takový, jak jste tvrdili, tak je to al-ghajba – pomlouvání někoho za jeho zády. A jestli jste o něm řekli něco, v čem jste přeháněli, tak je to al-ifk – nepravda, lež. A jestli jste o něm řekli něco, co vůbec není, tak je to al-buhtán – očernění, křivé nařčení.  Pomluva (al-ghajba) zahrnuje vše, co má za cíl znevážení, zostuzení, ať je to slovem, nebo náznakem, gestem, písemnou formou a podobně.

Ve sbírce Muslima se traduje podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu), že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Vše, co patří muslimovi, je pro jiného muslima nedotknutelné: jeho krev, čest a majetek.“

Takto váš Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) vyzývá všechny, kdo jsou postiženi tímto zničujícím neduhem: „Vy všichni, kteří jste věřícími svým jazykem, avšak víra nevstoupila do vašich srdcí, nepomlouvejte muslimy, nehledejte na nich chyby, neboť na každém, kdo na nich hledá chyby, bude hledat chyby Alláh, a na kom Alláh hledá chyby, toho zostudí třeba i ve Svém domě.“

Anas vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Během své noční cesty na nebesa jsem viděl lidi, kteří si škrábali hruď a obličej svými měděnými nehty. Zeptal jsem se archanděla Gabriela, kdo jsou, a on mi odpověděl, že jsou to lidé, kteří jedli maso druhých (pomlouvali) a pošlapávali jejich čest.“ Zbožní lidé byli těmi, kdo byli nejvíce vzdáleni pomluvě. Vypráví se, že Majmún bin Sijáh – nechť je k němu Alláh milostivý – nepomlouval, ani nenechal nikoho, aby u něho někoho pomlouval, zakazoval mu to, a pokud s tím nepřestal, tak od něj odešel.

Al-Hassan – nechť je k němu Alláh milostivý – říká: „Přísahám při Alláhovi. Pomluva ničí rychleji duši než tělo.“ Milí bratři a sestry, jeden ze zbožných vyprávěl: „Pochopili jsme, že zbožní předkové neviděli uctívání v půstu a modlitbě, ale v tom, že člověk nebude kazit pověst někoho jiného.“

Satan na některé lidi nastraží pomluvu jako past, do které spadnou, ani nevědí jak. Dávejte si tedy pozor na vměšování Satana v této závažné věci.

Služebníci Alláhovi, každý člověk má své chyby, nedostatky a pochybení. Nemyslete si, že víte něco, co jiní nevědí, nebo že jste pochopili, co nedokázali pochopit jiní. Zabývejte se svými nedostatky a ne nedostatky druhých, dejte si poradit, nedopusťte, aby došlo k odhalení, ke skandálu, vězte, že ten, kdo hovoří o něčem, co se ho netýká, se sám vydává na nebezpečnou stezku a možná brání pravdě. Muslimové, chraňte práva svých bratrů, ochraňujte jejich čest, odvracejte od nich zlo tím, o čem víte, že je v tom dobro, nebo svým dobrým smýšlením o nich. At-Tirmídhí a další vypráví, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo chrání čest svého bratra, toho Alláh v Soudný den ochrání před Ohněm pekelným.“ (upraveno al-Albáním) Jinde Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) říká: „Kdo hájí čest svého bratra před pomluvou, má právo, aby ho Alláh ochránil před Ohněm pekelným.“ (podle Ahmada)

Věřící, dávejte pozor na svůj jazyk a na následky, které z toho můžou vyplynout. Pamatujte, že v Soudný den stanete před Vznešeným Alláhem sami, bez prostředků, bez společenského postavení, bez dětí, budete mít s sebou jen to, co jste vykonali. Al-Buchárí vypráví podle Abú Hurajry, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Kdo udělal něco špatného, co poškodilo pověst jeho bratra muslima, nebo něco jiného, nechť žádá odpuštění nyní, než nastane čas (Soudný den), kdy nebude mít nic. Bude-li mít nějaké dobré skutky, bude z nich odečten podíl shodný s podílem špatných skutků. Nebude-li mít žádné dobré skutky, budou mu přidány stejným dílem špatné skutky toho, koho poškodil.“