Páteční kázání 18. 8. 2017 (26. dhúlqad´a 1438)

Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Prvních deset dnů měsíce dzú l-hidždža

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.

Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláhovým a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne

Blížíme se k významným, požehnaným dnům, kterými je prvních deset dní měsíce dhú al-hidždža. Těchto prvních deset dní jsou dny velkého významu, na které přísahal Alláh ve Své Vznešené Knize, což je důkazem toho, o jak důležité dny se jedná a jak jsou prospěšné. Vznešený Alláh pravil: „Při úsvitu a při nocích deseti.“ (Úsvit, 89:1-2) Ibn cAbbás, Ibn az-Zubajr, Mudžáhid a další řekli, že je to deset dní měsíce dhú al-hidždža a Ibn Kathír to potvrdil.

Je vhodné a Vznešený Alláh – Jemu patří Chvála – oceňuje konání zbožných skutků v těchto deseti dnech. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Není zbožného skutku v kterýkoli jiný den, který by Alláh upřednostňoval více, než jsou zbožné skutky vykonané během těchto deseti dní.“ Zeptali se ho: „Ani džihád na cestě Alláhově?“ Odpověděl: „Ani džihád na cestě Alláhově kromě člověka, který se vydá (na cestu Alláhovu) se svým životem a majetkem a nevrátí se ani s jedním z nich.“ (podle al-Buchárího, at-Tirmídhího, upravil al-Albání ve sbírce správních hadísůat-Tirmídhího)

Zbožný skutek vykonaný v těchto deseti dnech je Vznešeným Alláhem velmi upřednostňován. Zbožných skutků je mnoho, jsou různého druhu. Jakýkoli čin, který se líbí Alláhovi a je s ním spokojen, je zbožný skutek.

1) Některé z věcí, na které by si měl dávat každý muslim pozor a stále se jimi řídit a zejména v těchto dnech, jsou: dodržovat povinnosti uložené Alláhem a Jeho přikázání, zdržet se všeho, co zakázal, z úcty k Němu. Je-li to žádoucí po celou dobu, pak je to ještě důležitější během těchto dní. Ibn Qatáda řekl, že dle Alláhových slov „Proto si v nich nečiňte vzájemně zlé“ (Pokání, 9:36) je činění si zlého během posvátných měsíců největším hříchem a břemenem. Činění zla je vždy závažné, ale Alláh považuje něco za důležitější dle vlastního uvážení. Vznešený Alláh pravil: „A kdo v úctě bude mít posvátné věci Alláhovy, bude to pro něj lepší u Pána jeho.“ (Pouť, 22:30)

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Alláh pravil: ‚Vyhlásím válku tomu, kdo se chová nepřátelsky vůči mému zbožnému služebníkovi. Tou nejmilejší věcí, kterou se ke Mně Můj služebník přiblíží, je to, co jsem mu uložil. Můj služebník se ke Mně dále přibližuje nepovinnými modlitbami a skutky, až si ho oblíbím.‘“

2) Mezi dalšími zbožnými skutky, které je vhodné dělat během těchto dní a které jsou upřednostňovány, Vznešený Alláh zmiňuje:

  • Vznešený Alláh pravil: aby vzpomínali jména Alláhova ve dnech známých“ (Pouť, 22:28) Ibn cAbbás a Ibn Kathír řekli, že je to těchto deset dní. Ibn cUmar (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Není významnějšího dne pro Alláha – Jemu patří chvála – a milejšího pro konání skutků, než je těchto deset dní. Snažte se během nich co nejvíce říkat ‚Není boha kromě Alláha‘, ‚Alláh je Převeliký‘, ‚‘Chvála Alláhovi‘.“ Například byla ustanovena tato formulace: „Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, láiláhailla-lláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, walilláhi-l-hamd.

3) Půst:

  • Hunajda bin Khálid vyprávěl podle své manželky, která vyprávěla podle některých manželek Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Posel Alláhův (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se postil prvních devět dní měsíce dzú l-hidždža, v den cAšúrá a tři dny z každého měsíce. Vynasnažte se postit těchto devět dní nebo to, co je ve vašich silách – a zejména v den Arafátu.“

Příští pátek budeme pokračovat – inšá lláh Vznešený.