Páteční kázání 15. 9. 2017 (24. dhúl hidždža 1438)                                    Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Práva sousedů

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 Islám přikazuje muslimům, aby ctili práva souseda, přikazuje, aby se k němu chovali dobře, ať je k němu váže příbuzenský vztah, anebo je to cizí člověk, ať je to muslim či nemuslim. Dokazují to slova Vznešeného Alláha: „Ctěte Alláha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Alláhově a těm, jimiž vládne pravice vaše!“ (Ženy, 4:36)

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť ctí svého souseda.“ A v jiné verzi: „Nechť se chová vlídně ke svému sousedovi.“ (podle al-Buchárího a Muslima)

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Při Alláhovi, není věřícím (tzn. jeho víra není úplná), při Alláhovi, není věřícím, při Alláhovi, není věřícím.“ – A opakoval to třikrát, když se ho zeptali: „Kdo Posle Alláhův?“ Řekl: „Ten, jehož soused před ním není v bezpečí.“ (tzn. před jeho působením zla a škod) (podle al-Buchárího a Muslima) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) také říká: „Není věřícím ten, kdo je sytý a vedle sebe má hladového souseda.“ (podle imáma al-Bajhaqího z vyprávění Ibn Abbáse – (radhia lláhu anhu)

Zbožní předkové a ti, kdo přišli po nich, se pevně drželi těchto citovaných pokynů týkajících se práv souseda. Solidarita, vzájemná pomoc a spolupráce patřily k činům oddanosti a bohabojnosti, ne hřích a nepřátelství. Abdulláh bin Amr bin al-Ás (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že nechal porazit ovci a zeptal se třikrát: „Dali jste nějaké maso našemu sousedovi, židovi?“ Pak řekl: „Slyšel jsem Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), když říkal: ‚Archanděl Gabriel mi tolikrát doporučoval, abych se choval k sousedovi laskavě, až jsem myslel, že mu určí podíl jako (mému) dědici.‘“

K právům souseda vůči sousedovi patří dobré chování, návštěvy v době nemoci, dotazovat se na něj, když je nepřítomen, pomoci mu, když potřebuje. Člověk by měl být bohabojný při jakémkoli počínání, při tom, co říká, i při tom, co dělá, aby neškodil sousedovi nebo aby mu nepůsobil starosti v životě. Ať ho utěší v jeho záležitostech, ve věcech jeho života, pokud to neodporuje Vznešenému Alláhovi.