Páteční kázání 3. 11. 2017 (14. safar 1439)                                              Ahmad Ragab

Mešita v Praze

Vybírejte si své přátele

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Ten, koho Alláh uvede na správnou cestu, toho z ní nikdo nesvede, a ten, komu Alláh dá zbloudit, toho už na správnou cestu nikdo neuvede. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 Všemohoucí Alláh pravil ve Své Knize: „V ten den stanou se přátelé vzájemně nepřáteli, kromě těch, kdož byli bohabojní.“ (Zlaté ozdoby, 43:67) A pravil: „V ten den si bude nevěřící ruce své hryzat a říkat: ‚Ó kéž bych se byl ubíral cestou stejnou s Poslem! Běda mi, kéž jsem toho a toho za přítele nebral, vždyť on mne věru od připomenutí odvedl poté, co se mi ho dostalo; a satan člověka jen na holičkách nechal!“ (Spásné zjevení, 25:27-29)

Náš Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Člověk následuje víru svého přítele, měli byste si dávat pozor, koho si zvolíte za přátele.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) zde poukazoval na to, že pokud se člověk přátelí se špatnými lidmi, mohou ho svést ke špatnosti a neposlušnosti, nebo ho budou ovlivňovat, i když to sám nepocítí. Proto Všemohoucí a Vznešený vedl Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a toto vedení je pro všechny muslimy: „Buď neochvějný v duši své spolu s těmi, kdož Pána svého zrána i navečer vzývají po Jeho tváři toužíce! A neodvracej oči své od nich v žádosti po krásách života pozemského a neposlouchej toho, jehož srdce jsme učinili lhostejným k připomenutí Svému, ani toho, jenž jen vášně své následuje a jehož chování míru překračuje!“ (Jeskyně, 18:28) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) uvedl příklad, ve kterém ukázal vliv přátel a lidí, se kterými trávíme čas, na život člověka a ukázal své myšlení, způsoby a chování, o kterém vypráví al-Džalíl Abú Músá al-Ašcarí (radhia lláhu anhu) takto: „Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: ‚Dobrou společnost a špatnou společnost můžeme ukázat na příkladu člověka, který má pižmo, a toho, kdo rozdmýchává měchy (kovář). Majitel pižma vám buď trochu nabídne zdarma, nebo si to od něj koupíte, nebo si přičichnete k jeho příjemné vůni. Ten, kdo rozdmýchává měchy (kováře) vám buď spálí šaty, nebo budete ošklivě zapáchat.‘“ (všichni se na něm shodují)

Islám varuje muslimy před přátelením se se špatnými lidmi, protože v jejich přátelství je neduh, pobývání v jejich společnosti přináší epidemii. Nabádá muslimy, aby si zvolili zbožné přátele, aby se přátelili s dobrými lidmi, kteří jim pomohou k tomu nejlepšímu z náboženství i tohoto světa. Když zapomenete na Alláha, připomenou vám Ho, když si připomenete Alláha, budou vám nápomocni, když budete chybovat, poradí vám a přivedou vás zpět na správnou cestu, když se ocitnete v těžké situaci, dostanou vás z ní, vybírejte si tedy své přátele.

Abdulláh bin Amr vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Ten, kdo je nejlepším společníkem Alláha, je i nejlepším společníkem pro svého přítele. Ten, kdo je nejlepším sousedem Alláha, je i nejlepším pro svého souseda.“ Al-Hassan vyprávěl, že se zeptali: „Posle Alláhův, kdo je nejlepším přítelem?“ Odpověděl: „Přítel je ten, který když si vzpomenete na Alláha, pomůže vám, když na Něho zapomenete, připomene vám Ho.“ Řekli: „Posle Alláhův, ukaž nám, kteří z nás jsou nejlepší, abychom se s nimi přátelili a trávili s nimi čas.“ Odpověděl: „Ti nejlepší z vás jsou ti, kteří když jsou spatřeni, vzpomene se na Alláha.“ Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že se zeptali Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Kteří z našich společníků jsou ti nejlepší?“ Odpověděl: „Ti, kteří když je spatříte, připomenou vám Alláha, obohatí vaše vědomosti a jejich činy vás upomenou na Onen svět.“

Proto se naši předkové – nechť je k nim Alláh milosrdný – snažili přátelit se s těmi nejlepšími lidmi, snažili se přátelit se zbožnými lidmi a učenci, drželi se dál od každého, kdo je mohl špatně ovlivnit slovy nebo činy.

Al-Hassan al-Basrí – nechť je k němu Alláh milosrdný – řekl: „Mějte co nejvíce věřících přátel, neboť ti mají přímluvu v Soudný den.“

Je třeba, abychom si vybírali své přátele, abychom se snažili přátelit se se zbožnými lidmi, abychom nabádali svou rodinu a své děti, aby se přátelili s těmi nejlepšími a zbožnými lidmi.

Nechť nám všem dá Alláh ty nejlepší přátele.