Páteční kázání 24. 11. 2017 (6. rabi´alwwal 1439)                                       Ahmad Ragab

Mešita v Praze

 

Vznešená povaha Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam)

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

 V těchto dnech si připomínáme narození našeho Proroka Mohameda (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Jakýkoli hovor o Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je dobrý a užitečný, dnes bychom se však chtěli – dá-li Požehnaný a Vznešený Alláh – věnovat jeho dobrým mravům (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Pokud bychom však o tomto tématu hovořili podrobně, bude to hodně dlouhý hovor. Zmíníme se dnes tedy o jeho mravech (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) obecně, bez podrobností.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) měl nejlepší mravy ze všech lidí, nejlépe uměl jednat s lidmi, byl nejštědřejší a nejzbožnější. Vznešený Alláh popisuje mravy Svého Ctěného Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) těmito slovy: „Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená.“ (Pero, 68:4) A o jeho poslání pravil: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (Proroci, 21:107)

Anas (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) byl nejlepším z lidí, co se týče mravů.“ (hadís podle obou šejchů a dále Abú Dáwúda a at-Tirmídhího) Matka věřících, Safíja bint Hajij (radhia lláhu anha) vyprávěla, že neviděla nikoho, kdo by měl lepší mravy než Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). (podle at-Tabarího v díle al-Awsat s dobrým řetězcem tradentů)

Matka věřících cÁ’iša (radhia lláhu anha) odpověděla, když byla dotázána na Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Jeho mravy byl Korán.“ (sbírka správných hadísů Muslima)

cAtá‘ (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že požádal Abdulláha bin Amr, aby mu řekl něco o popisu Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v Tóře. Ten mu vyhověl a řekl, že je v Tóře popsán stejně jako v Koránu: „Proroku, vyslali jsme tě jako svědka a hlasatele zvěsti radostné i jako varovatele“ (Spojenci, 33:45); jako ochránce negramotných, jsi můj služebník a Posel, dal jsem ti jméno ‚al-Mutawakkil‘ (‚spoléhající se na Alláha‘), nejsi bezcitný, ani nemáš prudkou povahu, ani nejsi jako ten, kdo vykřikuje na tržištích, neoplácíš zlo zlem, ale omlouváš a odpouštíš. Alláh tě k Sobě nepovolá, dokud nepřivedeš na správnou cestu národ, který sešel na scestí, až je přiměješ, aby řekli: ‚Není boha kromě Alláha‘. Tímto se otevřou oči zaslepeným, uši těm, kdo neslyší, a srdce zatvrzelých.“ (podle al-Buchárího)

Měl ty nejlepší mravy ze všech lidí ve všech ohledech, nejlépe uměl jednat s lidmi, ať se to týkalo čehokoli. Jeho slova (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v hadísu: „Byl jsem poslán, abych dovedl dobrý charakter k dokonalosti,“ se ukázala jako pravdivá.

Ibn cAbbás (radha lláhu anhu) vyprávěl: „Když se Abú Dharr dověděl o Prorokově (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) poslání v Mekce, řekl svému bratrovi: ‚Jeď do toho údolí a zjisti mi něco o tom muži, který tvrdí, že se mu dostalo zjevení z Nebes. Vyslechni si ho a pak přijeď za mnou.‘ Bratr se tedy vydal na cestu, až dojel do Mekky, vyslechl si Proroka, pak se vrátil k Ibn Dharrovi a řekl mu: ‚Viděl jsem, jak přikazuje ty nejlepší mravy, jeho řeč je jako poezie…‘“ (Sbírka správných hadísů al-Buchárího)

O jeho dobrých mravech svědčili blízcí i ti, kdo byli zdaleka, nepřátelé i přátelé, svědčili o jeho dobrých mravech a mnohých příkladech jeho dobrého jednání s druhými lidmi, na což zde nemáme dost času, abychom o tom hovořili. Je na muslimech, aby si četli, o jeho mravech, šířili to dál, aby se svět seznámil s některými jeho vlastnostmi a mravy (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Je také třeba, aby byl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) muslimům ve všem vzorem, abychom byli správným a skutečným příkladem islámu a islámských mravů. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) v mnohých svých výrocích nabádal svůj lid, aby dodržovali dobrou morálku. Jako příklad uveďme tento hadís: „Nejmilejší pro mne a nejblíže u mne sedící v Soudný den je ten z vás, kdo má dobré mravy.“ Modlete se za toho, koho Alláh poslal jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré, a zdravte jej.