Páteční kázání 1. 12. 2017 (13. rabi´alwwal 1439)                                       Ahmad Ragab

Mešita v Praze

 Upřímnost

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Upřímnost je nejvyšší mravní zásadou, kterou se vyznačuje člověk. Proto se jí také zabývá Korán. Vznešený Alláh se obrací na všechny, kdo v Něj uvěřili: „Vy, kteří věříte! Bojte se Alláha a buďte s pravdomluvnými!“ (Pokání, 9:119) Je to důkaz toho, že islámská společnost se musí vyznačovat touto úžasnou vlastností, upřímností, neboť ta je klíčem k dobru.

Náš Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) byl příkladem hodným následování, co se týče této vlastnosti. Ještě před svým posláním byl Qurajšovci přezdíván „Pravdomluvný“, „Důvěryhodný“ (Alamín), nechávali si u něho své věci a věděli, že jsou jejich věci i tajemství v bezpečí. Když se dostalo Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Zjevení a členové jeho klanu a širší rodiny se k němu začali chovat nepřátelsky, nenávistně a bojovali s ním, uchoval si Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) své dobré mravy a ukázal to i tím, když vrátil svěřené věci lidem, kteří se k němu chovali nejvíce nepřátelsky. Když mu Alláh přikázal, aby varoval své nejbližší z rodiny, vystoupil na horu Safá a řekl: „Kdybych vám řekl, že z údolí přijíždí nepřátelské jezdectvo, aby na vás zaútočilo, uvěřili byste mi?“ Odpověděli: „Ano, protože jsme od tebe nikdy neslyšeli nic jiného než pravdu…“

O jeho upřímnosti svědčil i jeho největší nepřítel, an-Nadr bin al-Hárith, který promlouval k vůdcům Qurajšovců takto: „Qurajšovci, přísahám při Alláhovi, dostala se k vám věc, proti které nic nemáte. Muhammad byl jako malý chlapec mezi vámi, byl ten z vás, kdo byl nejspokojenější, nejupřímnější ve slovech, nejdůvěryhodnější, i když vyrostl a zestárl, přišel k vám s tím, s čím přišel, a řekli jste, že je kouzelník. Ne, při Alláhovi, není kouzelník…“

Nejvýznamnější je však svědectví Pána Světů o jeho upřímnosti. Vznešený Alláh řekl: „Ti, kdož pravdu přinášejí a ji potvrzují – hle, to jsou bohabojní!“ (Skupiny, 39:33) Tím, kdo přinesl pravdu, je náš prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), o kterém jsou podána svědectví s tím, co o něm pravil Vznešený a Chválený Alláh ve Svém Koránu seslaném ze sedmero nebes.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vždy nabádal muslimy, aby byli upřímní jak ve svých slovech, tak i v činech. Řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Buďte pravdomluvní, neboť pravdomluvnost vede ke zbožnosti a zbožnost vede do Ráje. Pokud je člověk pravdomluvný a pravda je jeho cílem, bude u Alláha zapsán jako pravdomluvný. Vyhýbejte se lži. Lež vede k nemravnosti a nemravnost vede do Pekla. Když člověk lže a jeho cílem je lež, bude u Alláha zapsán jako lhář.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) takto promlouval k muslimům: „Zaručte mi šest věcí a já vám zaručím Ráj. Když mluvíte, říkejte pravdu. Když něco slíbíte, dodržte svůj slib. Když je vám svěřena věc, vraťte ji. Chraňte svou počestnost a odvracejte svůj zrak, spusťte své ruce (zanechejte boje).“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se vyznačoval těmito vlastnostmi ve všech svých činech i ve slovech, dokonce i v legraci a při zábavě říkal Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) jen pravdu.

Život Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) byl vždy a ve všem plný upřímnosti.

Modlete se za něj a zdravte jej.