Páteční kázání 13. 4. 2018 (27. radžab 1439)                                       šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Noční cesta

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Zázrak noční cesty do Jeruzaléma a Muhammadovy cesty do nebes (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je potvrzen ve vznešeném Koránu a správných hadísech. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) při ní spatřil největší ze znamení Pána svého. V tomto zázraku je skryto mnoho lekcí a užitečných ponaučení, např. trvání na pravdě a zásadovost. Někteří lidé se této události podivovali, někteří však, jako např. Abú Bakr as-Siddíq, se tímto údivem neznepokojovali a neváhali jí uvěřit. Nevěřící z Mekky mu řekli: „Tvůj přítel tvrdí, že za jednu noc urazil cestu do Jeruzaléma a zpět. Nám to na velbloudech trvá měsíc tam a měsíc zpět.“ Abú Bakrbyl chytrý a neřekl jim přímo, že uvěřil, protože si to mohli vymyslet a připsat to Muhammadovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Odpověděl: „Jestli to řekl, tak je to pravda. Věřím mu, co toto zdaleka přesahuje, věřím mu, že cestoval na nebesa a vrátil se.“ Za toto potvrzení si zaslouží, aby byl nazýván Spravedlivým, zaslouží si, aby jeho víra vážila více než víra celého muslimského národa.

Tato zásada je také objasněna ve výjevu, který viděl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a traduje se podle Saída bin Džubajr a podle Ibn Abbáse, který vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Když byla noc, kdy jsem byl vzat na noční cestu, ucítil jsem vůni a zeptal jsem se Gabriela, co to je za vůni. Odpověděl mi, že je to vůně kadeřnice faraonovy dcery a jejích dětí. Zeptal jsem se ho na její příběh. Vyprávěl, že zatímco jednoho dne česala vlasy faraonově dceři, vypadl jí z ruky hřeben a řekla: ‚Ve jménu Alláha.‘ Dcera faraona řekla: ‚Můj otec.‘ Kadeřnice odpověděla: ‚Ne, ale můj Pán a Pán tvého otce, Alláh.‘ Dcera faraona řekla, že to svému otci řekne, a kadeřnice souhlasila. Když mu to řekla, zavolal si kadeřnici a zeptal se jí: ‚Máš nějakého jiného pána než mne?‘ Odpověděla mu: ‚Ano, můj Pán a tvůj Pán je Alláh.‘ Faraon přikázal, aby přinesli velkou měděnou nádobu a rozpálili ji. Pak přikázal, aby do ní vhodili kadeřnici a její děti. Kadeřnice řekla faraonovi, že má jedno přání. Když se jí zeptal, jaké má přání, řekla, že by chtěla, aby její kosti a kosti jejích dětí byly zabaleny do jednoho plátna a pohřbeny. Faraon jí odpověděl, že na to má od něj právo. Jeden po druhém za ní byli vhozeni její synové, až přišla řada na posledního, kvůli kterému málem vzala svá slova zpět, ale on řekl: ‚Matko, vydej se na cestu vzhůru, muka tohoto světa jsou lehčí než muka Onoho světa.‘ A vydala se tedy na cestu vzhůru.“ (podle Ahmeda)

Druhá lekce: Modlitba Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) s ostatními proroky, kterým byl imámem v Jeruzalémě, je důkazem jednoty nebeských náboženství, je důkazem toho, že vycházejí z jednoho zdroje a že poslední náboženství, které zrušilo všechna předchozí náboženství a každý, kdo se o něm dozví, by v něj měl uvěřit, je islám. Vznešený Alláh pravil: „Kdo touží po jiném náboženství než po islámu, nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.“ (Rod cImránův, 5:85) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Při tom, jenž má moji duši ve Své moci, kdyby byl Mojžíš naživu, nedokázal by jinak než mne následovat.“ Tuto otázku definitivně řeší slova Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Při tom, jenž má duši Muhammada ve své moci – kdo z židů nebo křesťanů o mně uslyší a nepotvrdí svou víru v to, s čím jsem byl poslán, a takto zemře, bude mezi těmi, kdo přijdou do Pekla.“ (Muslim)

Třetí lekce: Význam mešity al-Aksá a její významné postavení v islámu. Noční cesta byla z mešity v Mekce do mešity v Jeruzalémě. Toto má svůj smysl a opodstatnění, ze kterého vyplývá důležitý význam mešity al-Aksá pro muslimy. Nesmíme zapomínat na to, že Jeruzalém byl cílem Prorokovy (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) noční cesty a místem, odkud vystoupil na nebesa. Byla to první qibla udávající směr modlitby Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a jeho druhů, dokud nebyl tento směr změněn. Je to třetí nejvýznamnější místo a třetí mešita, ke které mohou směřovat poutníci. Když islám přidal mešitu al-Aksá jako třetí nejvýznamnější mešitu v islámu a Jeruzalém jako třetí nejvýznamnější místo po Mekce a Medíně, bylo jeho cílem ustanovit jednu z důležitých zásad, a to, že přišel stavět, ne bořit, dokončit, ne rozbít. Za modlitbu v mešitě al-Aksá je mnohonásobně větší odměna. Jeruzalém a okolní požehnané území bylo na mnoha místech popsáno ve Vznešeném Koránu. To vše je důležitým poselstvím pro každého muslima: svědčí to o důležitosti tohoto kousku požehnané země, a že má vůči němu povinnost, ať je kdekoli a ať je jeho situace jakákoli.

Prosíme Alláha, aby dostal Jeruzalém a jeho obyvatele a všechny muslimy na celém světě z těžké situace.