Páteční kázání 11. 5. 2018 (25. šacbán 1439)                                    šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Přivítejme měsíc ramadán

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Dá-li Alláh, přivítáme měsíc ramadán, nejvýznamnější a nejlepší měsíc, váženého hosta, který nás navštíví jednou za rok. Alláh, Vznešený a Všemohoucí, učinil půst během něj povinností a noční modlitby během něj dobrovolnými, odměna v něm získaná je velká. Alláh pravil: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Cílem půstu je bohabojnost, jehož lze dosáhnout uposlechnutím příkazů Alláha a vyhýbáním se tomu, co zakázal. Blahopřejeme tomu, kdo prostřednictvím půstu dosáhl bohabojnosti, odvrátil se od neposlušnosti vůči Alláhovi, plně využil dní i nocí ramadánu, konal více zbožných skutků, což ho přiblíží k Vznešenému Alláhovi – Jemu patří chvála – a získá mu Jeho uspokojení.

Služebníci Alláhovi, kdo se dočká měsíce ramadánu, je to pro něho velké požehnání, velký dar od Vznešeného Alláha. Skutečně jsou ho schopni jen ti, kdo jsou zbožní a vynakládají úsilí. Vznešený Alláh o prospěšnosti měsíce ramadánu praví: „Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Alláh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Alláha za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“ (Kráva, 2:185)

Abú Hurajra (rAa) vyprávěl, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Přišel k vám měsíc ramadán, požehnaný měsíc, kdy vám Vznešený a Mocný Alláh přikázal se postit, během něj se otevírají brány nebes a zavírají brány Pekla, a ďábel je svázaný řetězem, v něm je jedna noc, která je lepší než tisíc měsíců, kdo je připraven o jeho dobro, ten skutečně tratí.“ (upraveno al-Albáním) At-Tirmídhí v úpravě al-Albáního – nechť je k němu Alláh milostivý – vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Během první noci měsíce ramadánu je ďábel svázán řetězem, džinové jsou drženi na uzdě, brány Pekla jsou zavřené a žádná se neotevře, brány Ráje jsou otevřené a nezavřou se, a volající volá: ‚Kdo hledáš dobro, přistup blíž!‘ a ‚Kdo hledáš zlo, zastav se!‘ Na Alláhovi záleží, koho zachrání před Ohněm. A takto je to každou noc.“ Abú Hurajra také tradoval, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Pět denních modliteb, pátek od pátku, ramadán od ramadánu je odčiněním hříchů spáchaných v období mezi nimi, vyhne-li se člověk velkým hříchům.“ (podle Muslima) A existují ještě další zmínky o prospěšnosti tohoto významného, požehnaného měsíce.

Ramadán je příležitost a dar daný Alláhem, aby člověk získal více dobrých skutků, odčinil hříchy a špatnosti, což se týče toho, kdo ho plně využije a vynaloží úsilí na konání zbožných skutků během tohoto měsíce, což ho více přiblíží uspokojení jeho Pána, učiní pokání a udělá vše pro to, aby mu během něj bylo odpuštěno. Kdo však bude dál trvat na své neposlušnosti, nebude dbát na to, že začal ramadán, nepolepší se nijak, u toho panuje silná obava z toho, o čem se zmínil Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Nechť je potupen ten, kdo se dočká ramadánu a ramadán proběhne, aniž by mu bylo odpuštěno.“ (podle Muslima) Jak smutné je, když přijde ramadán a skončí, a na člověku stále ulpívají jeho hříchy a jejich břímě ho dál tíží v knize jeho skutků!

Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vystoupil na kazatelnu a pronesl třikrát „Ámen.“ Zeptali se ho, proč to udělal. Řekl jim, že k němu přišel Gabriel a řekl, že kdo se dočká ramadánu a není mu odpuštěno, přijde do Pekla a Alláh ho od sebe vzdálí, a vyzval jej, aby řekl „ámen“. A řekl „ámen“. Kdo přijde k rodičům, nebo jednomu z nich, a nechová se k nim pěkně, pak zemře, tak přijde do Pekla a Alláh ho od sebe vzdálí, a vyzval jej, aby řekl „ámen“. A řekl „ámen“.

A před kým o mně padne zmínka a nepožádá pro mne o požehnání, pak zemře, tak přijde do Pekla a Alláh ho od sebe vzdálí, a vyzval jej, aby řekl „ámen“. A řekl „ámen“. (podle al-Albáního)

Tomu, komu Alláh dopřál dočkat se ramadánu, stojí za to, aby pro něj dny a noci nepřišly nazmar. Je to jen pár dní. Vynasnažte se tedy být poslušní, přivítejte je s pokáním a kajícností, snažte se v něm přibližovat se a předhánět se v konání různých zbožných skutků. Ó Alláhu, dej, ať se dočkáme ramadánu a přijmi ho od nás.