Páteční kázání 1. 6. 2018 (17. ramadán 1439)                                     šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Posledních deset dnů ramadánu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Jedna z věcí, ke které nás vedl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) bylo to, že věnoval zvláštní pozornost posledním deseti dnům ramadánu, během těchto dní vynakládal ještě větší úsilí než v ostatních dnech tohoto měsíce, vynakládal úsilí na uctívání svého Pána, snažil se co nejvíce využít těchto významných a požehnaných dní a nocí v toužebném očekávání Noci úradku. Korán i tradice se zmiňují o tom, jak je tato významná noc prospěšná. Během této noci Alláh seslal celou jednu súru nazvanou súra Úradku, ve které je zmíněn a jasně ukázán její význam a prospěšnost. Vznešený Alláh pravil: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (Úradek, 97)

Tato noc je prospěšná pro toho, kdo ji probdí a bude během ní vykonávat zbožné skutky. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo se v noci Úradku modlí s vírou, očekávaje odměnu od Alláha, tomu budou prominuty jeho minulé hříchy.“ (všichni se na něm shodují) V tomto hadísu je probouzen zájem každého muslima a je nabádám k tomu, aby tuto noc probděl v modlitbách, uctíváním v touze popatřit na tvář Vznešeného Alláha.

Služebníci Alláhovi, Vznešený Alláh nás vede k tomuto času z milosrdenství k nám. Proč bychom neměli využít této ohromné příležitosti, vynaložit úsilí na probdění této noci v modlitbách, modlitbami taráwíh, čtením Koránu, intenzivnějším připomínáním si Alláha, prosbami za odpuštění a prosebnými modlitbami, nočními modlitbami, abychom probděli tuto hlubokou noc a chvíli před rozbřeskem. Toto je nejlepší čas, aby byly prosby vyslyšeny. Usilujme o to, abychom si vyhradili čas na konání zbožných skutků během těchto posledních deseti dní, během kterých se i Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) zcela oddával konání zbožných skutků, oživením tradice ictikáfu – zdržování se v mešitě, abychom sledovali Noc úradku a zcela využili tohoto významného času.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vynakládal během posledních dní ramadánu větší úsilí než kdykoli jindy (podle Muslima). Také se traduje, že se během těchto dní zdržoval v mešitě, sledujíc během nich Noc úradku (podle al-Buchárího a Muslima). cÁ’iša (radhia lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), jakmile začalo posledních deset dní, zůstával v noci vzhůru, budil členy své rodiny a utahoval si opasek (tj. pracoval usilovně). (podle al-Buchárího a Muslima) Muslim ještě přidává: „Připravil se, aby se modlil s ještě větším úsilím.“ Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se během každého měsíce ramadánu zdržoval v mešitě deset dní. V roce, kdy zemřel, se zdržoval v mešitě dvacet dní. (podle al-Buchárího)

Je třeba, aby se každý muslim řídil vedením Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), co se týče vynakládání úsilí na uctívání Alláha, na oživení tradice zdržování se v mešitě během těchto deseti dní. Pokud se nemůže zdržovat v mešitě celých deset dní, měl by usilovat o to, aby se mohl zdržovat v mešitě aspoň některé z těchto dní a zejména v liché dny. Je třeba, abyste nepromrhali čas těchto dní a nocí, neboť jsou to velmi významné dny. Kdo je promarní a nevyužije jich, ten přijde o velké dobro. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) o ramadánu říká: „Během tohoto měsíce nastane noc, která je lepší než tisíc měsíců. Kdo se připraví o její dobro, připraví se o ně úplně.“ (upraveno al-Albáním)

Připomínáme bratrům a sestrám některé věci týkající se almužny zakát al-fitr:

Almužna zakát al-fitr se platí za osobu v ceně jedné duté míry c komodity obvyklé v dané zemi, např. rýže apod. Odpovídá asi 3kg na osobu, na čemž se shodují všichni učenci, a to je to nejlepší. Někteří učenci povolili, zejména je-li to nezbytně nutné a vysoce žádoucí, aby byla vyplacena v částce, která odpovídá 3kg rýže, tj. asi 120 Kč za osobu. Kdo zaplatí víc, bude odměněn více. Tuto almužnu musí každý muslim zaplatit za sebe a za všechny muslimy, které je povinen živit. Almužna se pak vyplácí chudým a potřebným. Je třeba ji zaplatit před sváteční modlitbou.

Nechť Alláh přijme vaše i naše činy.