Páteční kázání 8. 6. 2018 (24. ramadán 1439)                                     šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

 Půst jako cesta k dobrým mravům

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, ramadán je výbornou příležitostí k tomu, aby se člověk ovládal a přestal dělat zakázané věci a zanechal zlozvyků. Náš Pán, Požehnaný, Vznešený, nám vysvětlil, že nejvyšším cílem půstu je dosažení bohabojnosti, jak pravil Vznešený: „Vy, kteří věříte, předepsán vám jest půst, tak jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli – snad budete bohabojní!“ (Kráva, 2:183) Toho lze dosáhnout tím, že budete poslušni příkazů Alláhových a budete se vyhýbat tomu, co zakázal. K tomu je také zapotřebí se ovládat a přestat dělat zakázané věci. Půst vychovává muslima, díky němu si zvyká se ovládat ve všem, co se pro něho nehodí. Půst je školou, která vychovává, díky ní si muslim zvyká na to být poslušný Alláhovi, zanechat toho, co Alláh zakázal, učí se během něho výchovným hodnotám, dobré morálce, drží se daleko od špatné a nepovolené morálky a zvyků. Půst muslimovi pomáhá, díky němu si přivyká odvracet zrak, zdržet se pomluv a klevet, pomáhá mu přestat s kouřením a s dalšími zakázanými věcmi a špatnými zvyky. Proto Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl, že půst je ochranou, mocnou pevností chránící proti Ohni pekelnému. (Být ochranou znamená, že je prevencí před neposlušností a na Onom světě je ochranou před Ohněm pekelným – dá-li Alláh, Jediný, Mocný.)

Podle Abú Hurajry (radhia lláhu anhu) se traduje, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh pravil: ‚Každý čin dělá člověk pro sebe kromě půstu, ten je pro Mne a Já za něj odměňuji. Půst je ochranou. Pokud se postíte, nemluvte neslušně, nezvyšujte hlas, a pokud vám někdo nadává nebo chce s vámi bojovat, řekněte mu, že se postíte.‘ Přísahám při Tom, v Jehož rukách je duše Muhammadova, vůně vycházející z úst postícího se člověka, je Alláhovi milejší než vůně pižma. Postící se člověk se raduje ze dvou okamžiků: raduje se, když přeruší půst, že přerušil půst, a až se setká se svým Pánem, zaraduje se, že se postil.“

Neslušná mluva se vztahuje také na intimní styk a vše, co mu předchází. Zvyšovat hlas znamená také veškerý křik a hloupost apod. Takto se muslim učí půstem, jak se ovládat, jak ovládat zlost i za těch nejtěžších okolností. Tohoto se týká mnoho věcí, které se musí muslim naučit a musí se snažit se jim vyvarovat jako např. drogám, kouření apod. Postící se člověk se vzdá těchto věcí na delší dobu během půstu, díky Alláhovi, a dokáže to vydržet, trpělivě to snáší v touze uspokojit Alláha. Nechť je mu toto motivací, aby se vzdal těchto zakázaných a škodlivých věcí v ramadánu i jindy v touze uspokojit Alláha, neboť On praví: „… avšak nevrhejte se do zkázy vlastníma rukama! Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (Kráva, 2:195) Je mnoho veršů a hadísů na toto téma, ale bohužel se nám na ně nedostává času.

Muslim by se měl také díky půstu odnaučit špatným mravům, jako je lež, pomluvy a klevety, pronášet falešná tvrzení a jiným zakázaným věcem. Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo nepřestane s falešnými tvrzeními a nepřestane se jimi řídit, ten se ani nemusí postit. Nemá to pro Alláha žádný význam.“

Falešná tvrzení jsou všechna tvrzení, která překrucují pravdu. Je to lež, křivé svědectví aj. Toto slovo v arabštině zahrnuje veškerá nepravdivá tvrzení, překrucující pravdu a také to, když se podle toho člověk chová. Každý muslim by měl žádat o pomoc Alláha, aby učinil půst cestou a příčinou všeho, co uspokojuje Alláha, vzdaluje člověka od neposlušnosti vůči Němu, aby byl cestou k sebeovládání, nápravě svého chování, měl by vědět, že je toho schopen s dovolením Alláha, s Jeho pomocí, s úspěchem daným od Alláha, ale je k tomu třeba trpělivosti, vytrvalosti a výdrže.

Nechť nám všem dá Alláh uspět v tom, co se Mu líbí a co Ho činí spokojeným