Sváteční kázání íd al-adhá  21. 8. 2018 (10. Dhu l hidždža 1439h)

    Omar Kasem                                                                                    Mešita v Praze

 Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, lá iláha illalláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, wa lilláhi alhamd.

 Alláhu akbar, On stvořil všechna stvoření, stanovil jejich počet, všichni, jeden každý, se k Němu navrátí v Soudný den, jejich tváře obrácené k Jeho Velikosti, všechna stvoření podřízená Jeho moci, Alláhu akbar, co připomínali připomínající, Alláhu akbar, jak provolávali ti, kdo provolávali, že není boha kromě Alláha, a ti, kdo provolávali „Alláhu akbar“.

Jedním z nejvýznamnějších pilířů islámu po obou vyznáních víry je dodržování modlitby. Kdo ji dodržuje, dodržuje i víru, kdo ji nedodržuje, nedodržuje ani víru. V islámu nedojde štěstí ten, kdo zanechal modlitby. Vznešený Alláh praví: „Dodržujte modlitbu.“  Alláh, jemuž patří chvála, dále praví: „Dodržujte modlitby a modlitbu prostřední a stůjte před Alláhem, pokorně Mu oddáni!“ Ibn Abbás (NAS) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl, když poslal Muáze do Jemenu: „Přijdeš k lidu Knihy. První, co musíš udělat, je vyzvat je, aby uctívali Alláha, Vznešeného a Mocného, a jakmile poznají Alláha, vysvětli jim, že jim uložil pět modliteb, které se mají modlit ve dne a večer…“

Dávejte si pozor, muslimové, na zanedbávání modlitby či její opuštění, či její vykonávání mimo stanovený čas, neboť Vznešený Alláh praví: „Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají.“

Vy, otcové a matky, odpovídáte za výchovu, za péči o rostoucí generaci, dejte pozor, ať toto nezanedbáte. Pro toho, kdo zanedbal svěřenou výchovu, přišlo varování. Imám Muslim uvádí ve své sbírce správných hadísů tento výrok Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Zemře-li služebník, jemuž Alláh svěřil péči o druhé, a on se k nim přitom choval nečestně, bude mu zapovězen vstup do Ráje.“ Jaké nečestné chování je horší než zanedbávání synů, dcer a manželek? Rodiče, buďte bohabojní, neboť muka Alláhova jsou nesmírná.

Nejvýznamnějším právem po právu náležejícím Vznešenému Alláhovi a Jeho Prorokovi (NAŽM) je právo náležející rodičům, jejich právo je velké, je povinností synů a dcer chovat se k nim laskavě. Alláh, jemuž patří chvála, praví: „Ctěte Alláha a nepřidružujte k Němu nic! Chovejte se vlídně k rodičům…!“  S laskavostí vůči rodičům je podle Čistého Zjevení spojen úspěch, bezstarostný život a dobré živobytí. Anas bin Málik (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalejhi wa sallam), jak říká: „Kdo si přeje hojnost živobytí, nebo delší život, měl by se pěkně chovat ke svým příbuzným.“ Vznešený Zákonodárce varoval před neposlušností vůči rodičům – Vznešený Alláh, jemuž patří chvála, praví: „… neříkej jim ‚Fuj!‘ a neodbývej je stroze, nýbrž mluv s nimi slovem laskavým!“ Svátek je příležitostí k nápravě, napravení chyby. Kdo neposlouchá své rodiče, nebo kdo zpřetrhal své rodinné vazby, nechť využije této příležitosti, protože možná žádná další příležitost nepřijde.

Jedním z nejvýznamnějších témat současnosti, kterým se zabývají všichni možní lidé, je téma žen a všemožné věci, které toto téma obestírají. Lidé neznající Pravdu znovu a znovu rozdmýchávají tuto záležitost, která byla již před stovkami let dávno vyřešena islámským zákonem, vyzývají k vysvobození ženy z práva daného jejím Pánem, k sejmutí pout, kterými ji svazuje islám, ale v islámu je žena ctěná, díky islámu dosáhla vyššího postavení, byla povýšena. Je politováníhodné, že je dnes určitá skupina muslimů, kteří pošlapávají práva žen v islámu, odepírají jim jejich práva. Dbejte o ženy, neboť toto je odkaz vašeho Vznešeného Pána – chvála Mu – jenž praví: „A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných!“ cÁ’iša (radhia lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Ti nejlepší z vás jsou ti, kdo se chovají nejlépe ke svým ženám, a já jsem ten, kdo se z vás nejlépe chová ke svým ženám.“ Buďte laskaví ke svým dcerám a sestrám a ke svým manželkám, neboť ony jsou vaší ochranou před Ohněm pekelným, jsou mostem k Rajským zahradám. Ve sbírce al-Buchárího i Muslima se traduje podle cÁ’iši (radhia lláhu anha), že Prorok (NAŽM) řekl: „Kdo je odpovědný za výchovu dcer a je k nim shovívavý, ochrání ho před Ohněm pekelným.“

Není pochyb, že nejvážnější odklon islámského národa od náboženského přesvědčení a víry a příčina terorismu, zabíjení muslimů a lidu úmluvy a terorismu páchaného na lidech v bezpečí není ničím jiným než zhoubným plodem zrozeným z odchýlení se od následování správné cesty. Al-Buchárí traduje podle Ibn Abbáse (radhia lláhu anhu), že se Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) při svém kázání v den Velkého svátku zeptal: „Lidé, víte, co je dnes za den?“ Odpověděli mu: „Posvátný den.“ Zeptal se: „A co je toto za město?“ Odpověděli: „Posvátné město.“ Zeptal se dál: „A co je za měsíc?“ Odpověděli: „Posvátný měsíc.“ Řekl jim: „Vaše krev, váš majetek a vaše čest jsou pro vás posvátné, jako je tento den, v tomto městě, v tomto měsíci.“ Několikrát to zopakoval, pak pozvedl hlavu a řekl: „Ó Alláhu, předal jsem zprávu? Ó Alláhu, předal jsem zprávu?“ Ibn Abbás (radhia lláhu anhu) dodal: „Přísahám při Tom, v Jehož rukách je má duše, že toto je jeho (Prorokův) odkaz určený jeho lidu: ‚Kdo jsou zde přítomni, musí předat zprávu těm, kdo zde nejsou. Mějte se na pozoru před tím, aby se z vás znovu nestali nevěřící, abyste nesráželi vaz jeden druhému…‘“