Páteční kázání 15. 2. 2019 (10. džumádá l-áchjra 1440 H)                                           šejch Usama al-Deiri                                   

Mešita v Praze

Pěkné chování k druhým

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (sallalláhuʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Mezi těmi nejlepšími mravy a vznešenými činy zbožnosti a dobra, mravy těch, kteří jsou na nejvyšších pozicích v Ráji, vlastností uctívajících, je v něm dobro pro služebníky, je to užitečné pro celé země, je to cesta k semknutí společnosti, díky němu jsou přijímány činy a dochází ke zlepšení. Je to pěkné chování k druhým.

Podstatou pěkného chování je uctívání Alláha, jako byste ho viděli. I kdybyste Ho neviděli, On vidí vás. Buďte co nejvíce užiteční a konejte co nejvíce dobra pro zemi i pro lidi.

Pěkné chování patří k dobrým mravům. Je dokladem ušlechtilosti, uznáním laskavosti, vděčnosti, konáním povinnosti, respektováním toho, kdo dává požehnání, ukazuje čistotu, je důkazem věrnosti, projevuje se velkorysostí. Pěkným chováním se získává láska, získávají se jím duše, ovládají se jím srdce, pěkné chování je dáváním bez omezení, bez zaváhání, požehnání bez obdarování, uctění bez způsobení jakékoli škody.

Kdo se pěkně chová, nikomu neškodí. Když mu někdo uškodí, odpustí, je trpělivý, promine. Jedná-li s lidmi, jedná laskavě a pěkně. Dává, i kdyby mu to zakazovali. Udržuje s nimi kontakt, i kdyby s ním kontakt přerušili. Zahrnuje je dary, i kdyby mu to zakazovali. Je takový, protože je naplněn Alláhem, je s ním spokojený, je mu blízko, je jím milovaný.

Kdo se chová pěkně k Alláhovi, chová se pěkně k lidem. Zjišťuje, že se může jednoduše pěkně chovat ke všem stvořením Alláha, jak praví Všemohoucí Alláh: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím. Však dostane se toho pouze těm, kdož trpěliví jsou, a dosáhnou toho jen vlastníci velikého štěstí.“ (41:34-35)

Ibn Al Qajjim – nechť je k němu Alláh milosrdný – říká ve své knize: „Pěkné chování je jádrem víry, její duší a díky němu dosahuje dokonalosti.“

Je jádrem víry, duší islámu, uvádí do dokonalosti islámské právo, stává se součástí všeho, co řekneme, děláme i toho, v jaké jsme situaci. Nejvyšším stupněm pěkného chování je pěkné chování k Alláhovi, Mocnému, Vznešenému, pak pěkné chování člověka k sobě samému, své rodině a ostatním tvorům, což zahrnuje i zvířata. Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh předepsal pěkné chování ke všem a všemu.“

Muslimská komunita zde v České republice se musí chovat pěkně, ať jde o méně či více významné věci, musejí se chovat pěkně, když mluví i když něco dělají, když berou či dávají. Bylo vám přikázáno, abyste se chovali pěkně ke všem tvorům, k lidem i ke zvířatům.

Všemohoucí Alláh přikázal pěkné chování bezvýhradně, všeobecně. Všemohoucí Alláh praví: „Konejte dobré skutky, neboť Alláh miluje ty, kdož dobré skutky konají.“ (2:195) Mocný a Vznešený Alláh praví: „Alláh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětlivi budete.“ (16:90)

Milí bratři a sestry, musíte se chovat pěkně v každé situaci ve vašem životě. Vaším heslem musí být: „Chovej se pěkně tak, jako se Alláha zachoval pěkně k tobě, neusilujte o zkaženost na Zemi, Alláh nemá rád ty, kdo jsou zkažení.“ Pěkné chování je žádoucí za každé situace, ve slovech, činech, mravech, vzájemném chování lidí. Zkaženost je zakázána ve všem, neboť Alláh nemiluje ty, kdo se dopouštějí zkaženosti.

Bratři a sestry, nejlepší věcí, kterou by měl muslim dobře ovládat je uctívání svého Pána. Aby ho prováděl tak, jak bylo stanoveno. Aby dobře prováděl modlitbu, dával almužnu, vykonal velkou pouť a postil se. Aby mluvil pěkně a dobře konal při všem, co ho přibližuje k jeho Pánovi – chvála Mu.

Způsob, jak to udělat, ukázal Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) v odpovědi na otázku, kterou mu položil Gabriel – mír s ním: „Co je to pěkné chování?“ Odpověděl: „Že budeš uctívat Alláha, jako bys ho viděl, neboť i když ho nevidíš, On vidí tebe.“

Alláh – chvála Mu – přikázal, že je třeba mluvit pěkně. Kdykoli člověk mluví, musí mluvit laskavě, pěkně, musí to být užitečné. Alláh – chvála Mu – pravil: „Řekni služebníkům Mým, aby hovořili jen to, co nejlepší je.“ (17:53) Mocný a Vznešený Alláh pravil: „Mluvte laskavě s lidmi!“ (2:83) Povinností muslima je, aby mluvil laskavě a pěkně. Aby svůj jazyk používal k tomu, co pro něho bude užitečné na tomto i na Onom světě. Aby se zdržel jakýchkoli špatných nebo ošklivých řečí. Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť mluví pěkně, anebo ať mlčí.“ (všichni se na něm shodují, vyprávění podle Abú Hurajry) Alláh přikázal pěkně mluvit při vyzývání k následování islámu, při rozhovoru i ve sporu. Alláh – chvála Mu – pravil: „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími!“ (16:125)

Dále Alláh přikázal, aby se člověk dobře choval při všem, co dělá, ať jsou to věci týkající se víry, anebo pozemské věci. Alláh – chválu Mu – pravil: „Konejte zbožné skutky, vždyť Já o všem, co činíte, dobře jsem zpraven.“ (23:51) Islám vyzývá k tomu, abychom dobře vykonávali práci, abychom byli produktivní, je to považováno za věc, která nám byla svěřena a za kterou zodpovídáme. V islámu se nevyžaduje jen vykonávání práce, ale je třeba ji dělat dobře a kvalitně, odborně a dokonale. Náš Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) nám říká, že Mocný a Vznešený Alláh má rád, když Jeho služebníci vykonávají práci dobře. Á’iša (radhia lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh má rád, když děláte nějakou práci, abyste ji dělali dobře.“ (Al Tabarání a Al Bajhaqí) To je význam pěkného chování. Není nic lepšího než pěkné chování a není lepšího člověka než ten, kdo se chová pěkně. Pěkné chování je jako pižmo, je velebené a žádané. Kdo se chová pěkně, je oblíbený u Alláha i u lidí.

Vážení bratři a sestry, k pěknému chování patří pěkné chování ke všem lidem, dobré mravy, upřímnost v jednání, plnění slibů, dávání rady, pomoc z těžké situace, pomoc slabému, pomoc tomu, kdo se dostal do úzkých, nakrmení hladovějícího, dobročinný dar potřebnému, správné vedení tápajícího, vzdělávání neznalého, usnadnění něčeho, co je pro druhého obtížné, náprava lidí… a další vznešené islámské mravy a chování.

Nejvyšším požehnáním Všemohoucího Alláha, které dá svému služebníkovi, je to, když mu dopomůže k tomu, aby dokázal sladit vykonávání toho, co po právu náleží Alláhovi, s tím, co právem náleží služebníkům Alláhovým, a tedy pěkným chováním, vynakládáním úsilí v jejich prospěch a vykonáváním toho, co je pro ně třeba.

Chovejte se pěkně k rodičům, buďte k nim laskaví a poslouchejte je v tom, co je uznávané jako dobré. Snažte se, aby se k nim dostalo vše, co je dobré, a aby jim nic neškodilo. Proste v modlitbách o odpuštění pro ně za jejich života i po jejich smrti. Dívejte se na ně pěkně, mluvte k nim pěkně a věnujte jim svůj úsměv… Dodržujte to, co vám doporučil váš Pán – chvála Mu: „Uložili jsme člověku být dobrý vůči rodičům.“ (29:8)

Chovejte se pěkně k příbuzným, přátelům, sousedům a potřebným, ať je to muslim nebo nemuslim. Všemohoucí Alláh – chvála Mu – praví: „Chovejte se vlídně k rodičům, příbuzným, sirotkům, chudým, sousedovi pokrevně spřízněnému i cizímu, příteli ze sousedství a jdoucímu po cestě Alláhově a těm, jimž vládne pravice! Alláh věru nemiluje ty, kdož jsou domýšliví a vychloubační.“ (4:36)

Imám Muslim traduje ve své sbírce správných hadísů podle Šurajha Al Chuzáího (NAS), že Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo věří v Alláha a v Soudný den, chová se pěkně ke svému sousedovi, kdo věří v Alláha v Soudný den, uctí svého hosta, kdo věří v Alláha a v Soudný den, nechť mluví pěkně, anebo ať pomlčí.“

Chovejte se pěkně ke svým příbuzným, buďte k nim laskaví, udržujte s nimi styky, buďte k nim milosrdní, soucitní, dělejte pro ně to, co je chvályhodné, nedělejte nic, co by jim mohlo uškodit…

Chovejte se pěkně k sousedům, respektujte je, važte si jich, konejte pro ně dobro, neškoďte jim…

Chovejte se pěkně ke svým přátelům, mějte je rádi, dávejte jim dobré rady, veďte je ke všemu, co je dobré, držte je daleko od všeho špatného…

Chovejte se pěkně ke společnosti, ve které žijete a pobýváte, respektujte její řád, dbejte na její bezpečnost, blahobyt, rozkvět, přejte jí jen dobré, žádným způsobem jí neškoďte. Narodili jste se v této zemi, nebo jste se v ní usadili, těžíte z toho dobrého, co poskytuje, jejích služeb, péče, a každý muslim by to měl oplácet vděčností a pěkným chováním.

Chovejte se pěkně k podřízeným, ctěte jejich důstojnost, respektujte jejich osobnost, dávejte jim mzdu, dříve, než vyschnou jejich zdroje, dávejte jim, co jim po právu náleží, nedávejte jim za povinnost, co jejich povinností není, nepověřujte je úkoly, na které nestačí…

Chovejte se pěkně ke všem lidem. Jednejte s nimi pěkně, buďte spolehliví, upřímní a spravedliví, veďte ty, kteří bloudí, vzdělávejte neznalé, uznávejte jejich práva, nedělejte nic, co by jim škodilo nebo co by jim ublížilo. Jednejte s nimi tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi. Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláhovi jsou nejmilejší ti, kdo jsou nejprospěšnější lidem.“ A také řekl (sallalláhuʻalajhi wa sallam): „Kdo se chce vyhnout Ohni pekelnému a vstoupit do Ráje, splní se mu jeho přání, když bude věřit v Alláha, Soudný den a bude činit lidem to, co chce, aby činili oni jemu.“ (podle Muslima)

Abú Dharr (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že mu Prorok (sallalláhuʻalajhi wa sallam) řekl: „Buď bohabojný, ať jsi kdekoli. Oplácej zlé dobrým, které to zlé smaže. Chovej se k lidem dobře.“ (podle At-Tirmídhího)

Chovejte se pěkně, i kdyby se k vám lidé pěkně nechovali. Zachová-li se k vám někdo špatně, oplaťte mu to tím, že se k němu budete chovat pěkně. Navažte znovu vztahy s tím, kdo je s vámi zpřetrhá. Odpusťte tomu, kdo vám ukřivdí. Buďte přející vůči tomu, kdo vám něco upřel. Buďte první, kdo pozdraví toho, kdo vás opustil.

To, co je pro Alláha i pro lidi dobré, dobré činy i činy zbožnosti, ve kterých nachází Alláh zalíbení, se nerovná konání špatných činů a neposlušnosti, které má Alláh v nemilosti. Dobré chování k lidem se nerovná špatnému chování vůči nim.

Všemohoucí Alláh praví: „Dobré a špatné skutky si nejsou rovné; odplácej tím, co lepší je, a hle, ten, mezi nímž a tebou bylo nepřátelství, se stane jakoby přítelem horoucím.“ (41:34)

Vězte, moji milí, že díky pěknému chování se i Všemohoucí Alláh zachová pěkně ke svému služebníkovi. Alláh – chvála Mu – praví: „Což odměnou za dobré se něco jiného, než dobré může stát?“ (55:60) Za dobré činy dá Alláh dobrou odměnu. Kdo se dobře chová ke služebníkům Alláhovým, toho Alláh odmění. Na prvním místě budou mít prospěch z dobrého chování ti, kdo se chovají pěkně sami k sobě, ti z toho budou mít užitek v tomto životě i v životě příštím. Alláh – chvála Mu – praví: „Konáte-li dobro, sami pro sebe tak činíte, a konáte-li špatné, proti sobě tak činíte.“ (17:7)

Neomezujte se, služebníci Alláhovi, v konání dobra, konejte to, co vás potěší, co vám způsobí radost na tomto i na Onom světě. Ó Alláhu, učiň nás z těch, kdo konají dobro.