Páteční kázání 19. 4. 2019 (14 šá´bán 1440)  

                       šejch Ahmad Rajab

Mešita v Praze

Ša’bán a příprava na ramadán

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Je moudrostí Alláhovou a Jeho milosrdenstvím, že upřednostnil některé dny před jinými a některé měsíce před jinými, abychom těchto dní využili a vykonávali v nich více zbožných činů, protože dobro a odměna z nich plynoucí je větší než jindy. Mezi tyto dny patří právě tyto dny, měsíc ša’bán, kdy očekáváme příchod ramadánu. Prosíme tedy Alláha, abychom se ho dočkali a abychom byli z těch, kdo z něj získají.

Musíme využít ša’bán a připravit se na ramadán. Tím nejlepším, čím se můžeme přiblížit k Alláhovi v těchto dnech, je pokání, abychom se káli ze všech hříchů a veškeré neposlušnosti, abychom napravili křivdy a dali každému, co mu právem náleží. To musí každý muslim vždy a tím spíše právě v tomto období. Je třeba, abyste činili pokání, prosili Alláha o odpuštění za každou neposlušnost, které jste se dopustili, za každou křivdu, které jste se dopustili vůči jinému člověku. Je třeba, abyste napravili křivdy a dali každému, co mu právem náleží, než bude pozdě. Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Obraťte se k Alláhovi s upřímným pokáním! Snad Pán váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž řeky tekou…“ (66:8) A dále: „Rci: ‚Služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupků proti sobě samým, neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh věru odpouští viny všechny – On odpouštějící je a slitovný. Obracejte se kajícně k Pánu svému a odevzdejte se do vůle Jeho, dříve než vás trest zasáhne, neboť pak vám pomoženo nebude.‘“ 39:53-54)

Anas (radhialláhu anhu) vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), jak řekl: „Alláh pravil: ‚Lidé, budete-li se ke Mně modlit a prosit Mě, odpustím vám, co jste udělali, a nebudu na to brát ohled. Lidé, kdyby vaše hříchy dosáhly až k nebesům, a pak Mě budete prosit o odpuštění, odpustím vám. Lidé, kdybyste přišli s množstvím hříchů, a pak když se se Mnou setkáte, nebudete ke Mně nikoho a nic přidružovat, dám vám stejně tolik odpuštění.‘“ (podle at-Tirmídhího) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) varuje lidi před tím, aby se na nikom nedopouštěli křivdy, a nabádá je k tomu, aby tyto křivdy napravovali a prosili o odpuštění za ně, než bude pozdě. Řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Kdo se dopustí křivdy vůči svému bratrovi a pošpiní tím jeho čest či cokoli jiného, nechť ho požádá o odpuštění nyní, než nebude mít ani dínár, ani dirham. Jestliže vykonal nějaké dobré skutky, bude mu odebrána část rovnající se objemu křivd, které napáchal. Jestliže však nemá žádné dobré skutky, budou mu přičteny k tíži špatné skutky toho, na kom se dopustil křivdy, ve stejném poměru.“ (podle al-Buchárího)

Tím nejlepším, čím se v těchto požehnaných dnech můžeme také přiblížit k Alláhovi, je očištění našich srdcí od zloby a zášti, aby nás Alláh zahrnul svou milostí a odpuštěním, neboť těm, kdo jsou ve sporu, není dopřáno odpuštění Alláhovo a to zejména v těchto požehnaných dnech. Vypráví se, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh přichází za těmi, které stvořil, v polovině ša’bánu a odpustí všem kromě těch, kdo k Němu přidružují a kdo chovají vůči někomu zášť.“ (upraveno al-Albáním) Také řekl (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Každé pondělí a čtvrtek jsou předkládány všechny činy a Mocný a Vznešený Alláh v těchto dnech odpustí každému, kdo k Němu nepřidružuje. Neodpustí však tomu, kdo chová zášť vůči někomu druhému. A říká se: ‚Nechte je, dokud se neusmíří. Nechte je, dokud se neusmíří.‘“ (podle Muslima)

Každý muslim by se měl během těchto dní také snažit vykonávat zbožné činy, tj. modlitby, půst, noční modlitby, čtení Koránu, přispívat na dobročinnost a jiné činy, které Alláh rád vidí a které Ho těší. Tento měsíc je velkou příležitostí k usmíření a odpuštění a konání dobra. Nepřipravte se o Alláhovu odměnu a odpuštění, které vám náleží v těchto požehnaných dnech, tím spíš, když se blíží požehnaný a významný měsíc, měsíc ramadán. Přivítejte ho s upřímným pokáním, napravením křivd a práv, se srdcem oproštěným od veškeré zloby, zášti a závisti. Prosím Alláha, aby nám odpustil a dopřál nám, abychom se dočkali ramadánu.