Páteční kázání 26. 4. 2019 (21. šá´bán 1440)         

              Usama al-Deiri 

Mešita v Praze

Milosrdenství Alláhovo

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Milosrdenství patří k islámské morálce, ke které nás nabádá naše víra. Alláh – Sláva Mu – popsal našeho Proroka Muhammada (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) těmito slovy: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107) Vše se točí v islámu kolem milosrdenství. Islám je náboženstvím milosrdenství, jeho prorokem je prorok milosrdenství, jeho učení je postaveno na milosrdenství, protože Všemohoucí Alláh nemá v úmyslu ztěžovat lidem život, ale chce k nim být laskavý, chce, aby dosáhli dokonalosti, štěstí a správného vedení těmi nejsnazšími způsoby, které jsou Mu nejbližší – Sláva Mu. Všemohoucí Alláh zmiňuje v Koránu Své milosrdenství v mnoha verších, ba dokonce jím Svou Knihu začíná. V úvodu súry Otviratelky Alláh – Sláva Mu – praví: „Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného“. Proroci – požehnání a mír s nimi – zmiňovali milosrdenství Všemohoucího Alláha, když se k Němu modlili, neboť milosrdenství Alláha je klíčem k bráně proseb a prosebných modliteb. Mojžíš – mír s ním – zvedl své dlaně vzhůru a řekl: „Pane můj, odpusť mně i bratru mému a uveď nás do milosrdenství Svého – vždyť Tys nejslitovnější ze slitovníků!“ (7:151)A Ajjúb (Jób) – mír s ním – prosí svého Pána: „Postihlo mne neštěstí, však tys nejslitovnější ze slitovníků!“ (21:83) A Ja’qúb říká svým synům: „Což vaše ochrana bude jiná než předchozí ochrana jeho bratra? Však Alláh nejlepší je z ochránců a nejslitovnější ze slitovníků!“ (12:64)

Náš Všemohoucí Pán – Sláva Mu – si zvolil, aby si Jeho služebníci stále připomínali Jeho milosrdenství, takže když před ním stojí při modlitbě, říkají: „Chvála Alláhovi, Pánu všech světů, Milosrdnému, Slitovnému.“ Když čtou Korán, řeknou na začátku a na úvod každé súry: „Ve jménu Alláha Milosrdného, Slitovného“, aby v sobě upevnili rozsah všeobjímajícího milosrdenství Všemohoucího Alláha, aby věděli, že Alláh je Milosrdný, Slitovný a že je milosrdnější k lidem než kdokoli jiný. Vznešený Korán nám ukazuje šíři Milosrdenství Všemohoucího Alláha, abychom se jí drželi, abychom si nezoufali a abychom neztráceli víru v milosrdenství Alláha kvůli neposlušnosti a hříchům. Milosrdenství Alláha je nesmírné, všezahrnující. Všemohoucí Alláh pravil: „… milosrdenství Mé objímá všechny věci“ (7:156)

Milosrdenství Alláha dosahuje na všechno, co bylo poznáno, dosáhne i na mravence v mraveništi, na plod v břiše matky, na velrybu v moři. Abú Hurajra vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), jak řekl: „Alláh stvořil milosrdenství ze sta dílků a pro Sebe si ponechal devadesát devět dílků, na Zem seslal jeden dílek a díky tomuto dílku vládne mezi jeho stvořeními milosrdenství natolik, že kůň zvedá své kopyto, aby neublížil svému hříběti.“ (podle al-Buchárího) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Alláh má sto milosrdenství, ze kterých seslal jedno pro džiny, lidi, zvířata a hmyz a díky němu navzájem soucítí a prokazují si milosrdenství, díky němu se divoká zvěř stará o své mladé. Pro sebe si Alláh ponechal devadesát devět milosrdenství, kterými prokáže milosrdnost svým služebníkům v Soudný den.“ (podle Muslima) Pohleďte, věřící, co vše Alláhovo milosrdenství zahrnuje, jak tento jeden dílek, který seslal na Zem, zahrnuje vše na Zemi, všechny tvory.

Služebníci Alláhovi, každý muslim musí dbát na povzbuzování milosrdenství Alláhových – Sláva Mu – a musí si dát pozor, aby nebyl neposlušný, neboť to by Ho mohlo rozzlobit, což by mohlo vést ke špatným následkům na tomto i na Onom světě. Každý muslim se musí snažit chránit před muky Alláhovými a Jeho trestem. Musí pamatovat na to, že Všemohoucí Alláh je Odpouštějící a Slitovný, ale také stíhá přísným trestem každého, kdo se dopustí neposlušnosti, protiví se, sešel ze správné cesty. Velkolepost milosrdenství Alláhova je prokázána tím, že předchází jeho zlobě, což objasňuje Vznešený Korán: „Pán tvůj je odpouštějící i pln milosrdenství. Kdyby je chtěl uchvátit za to, co si vysloužili, byl by jim jistě uspíšil trest.“ (18:58)

Všemohoucí Alláh – Sláva Mu – vidí ty, kdo páchají hříchy a jsou neposlušní, popírají vše a porušují zákazy, avšak Jeho milosrdnost k nim předchází Jeho zlobě, dává jim lhůtu, aby měli šanci na pokání. Abú Hurajra vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), jak řekl: „Než Alláh stvořil všechna stvoření, napsal Knihu (kde je psáno): ‚Moje milosrdenství předcházelo mé zlobě.‘ A toto je psáno na Jeho trůnu.“ (podle al-Buchárího)

Prostředkem, jak dosáhnout milosrdenství Všemohoucího Alláha – Sláva Mu – a jak pocítit v životě člověka tato milosrdenství, je bohabojnost. Aby si člověk přivykl celou svou duší i tělem vykonávání činů uctívání a dobrému chování k druhým a to slovem i činem. Význam milosrdenství vůči druhým a laskavosti k nim se ukáže, když člověk uvidí projevy milosrdenství Všemohoucího Alláha vůči němu samému. Všemohoucí Alláh praví: „… neboť věru milosrdenství Alláhovo jest blízké pro ty, kdož dobro konají.“ (7:56) Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Slitovní mají slitování s těmi, kdo jsou milosrdní. Prokážete-li milost těm, kdo jsou na Zemi, bude Ten, kdo je na nebesích, milosrdný k vám.“ (Abú Dáwúd)

Ó Alláhu, slituj se nad námi na Zemi, pod zemí i v Soudný den.