Páteční kázání 24. 5. 2019 (19. ramadán 1440 H)

 šejch Usama al-Diri  

Mešita v Teplicích

Posledních deset dní ramadánu

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi,

muslimská menšina v České republice vítá nejlepší noci z celého roku a těmi je posledních deset nocí měsíce ramadánu, které Mocný a Vznešený Alláh vyhradil pro ctnosti a odměny a hojnost dobrodiní. Áiša (radhi lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) vynakládal v posledních deseti dnech zvláštní úsilí více než kdy jindy, a zmínila se, že jakmile začalo posledních deset dní, Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) si utáhl opasek, modlil se celou noc a budil členy své rodiny na modlitbu. Toto představuje jeho (sAs) správné vedení, tedy věnovat se celou noc různým způsobům uctívání, tedy modlitbě, čtení Koránu, připomínání si Alláha, provolávání slávy Alláhovi, provolávání, že není boha kromě Alláha, provolávání chvály Alláhovi, prosbám o odpuštění, vynakládání úsilí i majetku, dobročinnosti, obdarovávání a vynakládání prostředků, dobrým mravům, vzdělávání a dalším způsobům uctívání. Je třeba, aby každý muslim během těchto dní vynakládal úsilí. Abú Hurajra vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Když muž probudí v noci svou manželku a pomodlí se spolu, budou zapsáni mezi těmi, kdo si připomínají Alláha.“ Když se pokorně skláníme při modlitbě, recitujeme verše, prosíme v modlitbách Milostivého, jsme vystaveni vánku vanoucímu od Alláha za těchto požehnaných nocí. Džábir vyprávěl, že slyšel Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), jak řekl: „Každou noc nastává chvíle, kdy Alláh splní cokoli dobrého, co si muslim přeje za svého života či na Onom světě. Tato chvíle nastává každou noc.“

Služebníci Alláhovi, mezi těmito deseti nocemi je jedna, která je lepší než tisíc měsíců, a tou je noc úradku. Všemohoucí Alláh pravil: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší.“ (97:1-3) Této noci Alláh vyhradil zvláštní postavení:

– během této noci byl seslán Korán („Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané.“ 44:3) Každý čin vykonaný během této noci je lepší, než čin vykonávaný během tisíce měsíců. Během této noci sestupují andělé s milostí, požehnáním a pokojem a se vším, co pro daný rok Alláh předurčil.

„… v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá…“ (44:4) Této noci nastává pokoj až do rozbřesku, protože andělé sestupují v zástupech od začátku noci až do rozbřesku („…A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (97:5)) Během ní Alláh odpouští tomu, kdo ji tráví v modlitbách s vírou a v očekávání odměny. Abú Hurajra (radhi lláhu anhu) vyprávěl, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo stráví noc úradku v modlitbách s vírou v srdci a v očekávání odměny, budou mu odpuštěny všechny předešlé hříchy.“ Tato noc nastává během posledních deseti nocí ramadánu, protože Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Hledejte noc úradku v posledních deseti dnech ramadánu.“ Jednou z doporučovaných prosebných modliteb za noci úradku, kterou Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) doporučoval matce věřících, Áiše (radhi lláhu anha), když se zeptala: „Posle Alláhův, jakou prosebnou modlitbu bych měla říct, když přijde noc úradku?“ Odpověděl: „Řekni ‚Ó, Alláhu jsi Odpouštějící a miluješ odpuštění, a proto mi odpusť.‘“

K těmto posledním deseti dnům patří zdržování se (itikáf) v izolaci od okolního světa, což bylo také tradicí Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Áiša (radhi lláhu anha) vyprávěla, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) se zdržoval o samotě deset posledních dnů ramadánu až do své smrti. Pak se v izolaci zdržovaly jeho manželky. Zdržování se v izolaci znamená pobývání v mešitě, zdržování se v ní, aby se člověk od všeho oprostil a zaměřil se pouze na konání činů poslušnosti vůči Alláhovi, očekávaje Jeho dobrotu a noc úradku.

Připomínáme členům muslimské menšiny almužnu u příležitosti malého svátku (zakátu l-fitr), která byla stanovena na 120 Kč za každého muslima. Nezapomínejme na to, co Alláhovi právem náleží, tedy abychom ze svého majetku odváděli almužnu.

Ó Alláhu, přijmi od nás náš půst, noční modlitby a učiň nás z těch, kdo uspějí.