Páteční kázání 26. 7. 2019 (23. dhul-qiʽda 1440 H)   

šejch Usama Aldiri

Mešita v Praze

Vliv uctívání na chování muslima

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Všemohoucí Alláh, chvála Mu, stvořil člověka kvůli jednomu velkému cíli, pro jeden ctnostný záměr. Všemohoucí Alláh pravil: „A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali.“ (51:56) Islámské právo se vyznačuje tím, že veškeré záležitosti života muslima propojilo poutem náboženského dogmatu, aby zlepšilo jeho chování v životě, uspořádalo jeho život v prvé řadě s jeho Stvořitelem, pak se sebou samým a pak se všemi lidmi. Uctívání zahrnuje náboženské povinnosti, které jsou pilíři islámu, a další způsoby uctívání, čímž dosáhne toho, že bude dodržovat dobré mravy při jednání s druhými. Toto je důležité zejména zde, v západních zemích. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Byl jsem poslán, abych zdokonalil dobré mravy.“

Kdo se zamyslí nad těmito způsoby uctívání, zjistí, že muslima učí držet se při jednání s muslimy i nemuslimy v řeči i v jednání pozitivního vlivu, který zanechává uctívání v chování muslima, aby byla jeho duše očištěna i samotné jeho chování a aby byl povznesen díky svým mravům. Modlitba zabraňuje nemravnostem a věcem zakázaným, jak pravil Všemohoucí Alláh: „… vždyť modlitba odvrací od nemravnosti a věcí zavrženíhodných!“ (29:45) Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Koho modlitba neodvrátí od nemravnosti a věcí zavrženíhodných, ten se bude od Alláha jedině vzdalovat.“ (Velká sbírka at-Tabaráního) Povinný půst brání muslimovi dopustit se něčeho zakázaného a přemýšlet jen o svých tužbách, až se stane bohabojným, neboť půst usměrňuje chování muslima, v jeho životě se rozvíjejí dobré hodnoty, a proto Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) spojil své doporučení o bohabojnosti s doporučením týkajícím se dobrých mravů, když řekl: „Buďte bohabojní, ať jste kdekoli, konejte dobré skutky po té, co uděláte něco špatného, neboť ty druhé smažou ty první, a chovejte se dobře k lidem.“

Dalším, co potvrzuje dobrý vliv uctívání, je almužna, což je jeden z nejvýznamnějších způsobů očištění duše od lakomství, hrabivosti a sobectví a zasévá vědomí ctnosti, náklonnosti a milosti. Všemohoucí Alláh pravil: „Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a ospravedlňuješ!“ (9:103) Pouť, kterou muslim vykonává a přitom snáší veškeré útrapy cesty, doufaje, že bude pouť požehnaná, vyžaduje od muslima, aby se choval dobře k lidem, pěkně mluvil, nechoval se prostopášně a nehádal se, jak pravil Všemohoucí Alláh: „… nechť zdržuje se žen, prostopášností a hádek během pouti!“ (2:197) Jednotlivé způsoby uctívání spolu dohromady nesou významy, jako je jednota, společenství, rovnost, sblížení, soulad, přátelské chování a náklonnost, a odstraňuje společenské rozdíly. Toto se uskutečňuje prostřednictvím páteční a společné modlitby, ve shromáždění muslimů při velké pouti, společenské solidarity dáváním almužny.

Kdo chce poznat vliv uctívání na své chování v životě, musí nejprve pojmout správný úmysl s upřímnou oddaností Alláhovi, Všemohoucímu, chvála Mu.  Všemohoucí Alláh pravil: „A přitom jim bylo pouze poručeno, aby uctívali Alláha, zasvěcujíce Mu upřímně svou víru…“ (98:5) Je třeba, aby muslim činil vše pro Všemohoucího Alláha, aby sklidil ovoce uctívání, což se projeví na jeho duši, majetku i dětech. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) se zmínil o člověku, který úpěnlivě prosí Alláha s dlaněmi obrácenými k nebi, ale přitom jí a pije zakázané věci, obléká se tak, jak je to zakázáno, živí se tím, co je zakázáno. Prosby takového člověka nebudou vyslyšeny. Tím nám chtěl Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) ukázat, že uctívání v islámu musí být spojeno se skutečným životem muslima, že uctívání nejsou jen nějaké zvyky, které člověk dodržuje, nebo rituály, které provádí, nejsou to jen pohyby, které jsou vidět a které vykonávají jednotlivé části jeho těla, ale jejich vliv musí být cítit uvnitř, musí jím být zahrnuty všechny části těla, musí jimi být propojeni všichni muslimové.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě, dopřej této zemi i všem ostatním zemím stálé bezpečí.