Páteční kázání 2. 8. 2019 (1. dzu l-hidždža 1440 H)   

šejch Usama Aldiri

Mešita v Teplicích

Dary víry

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Nastal čas nejlepších dnů podle Mocného a Vznešeného Alláha, na které Všemohoucí Alláh přísahal: „Pří úsvitu a při nocích deseti!“ Jsou to požehnané dny, kdy jsou sesílány dary, brány jsou otevřené prosbám věřících – přidávejte je hojně k modlitbám, neboť čas těchto dní se nevyrovná žádnému jinému.

Věřící by měl během těchto dní vykonávat dobré skutky, jako je velká a malá pouť, pokud může, neboť Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Vykonání malé pouti odčiní hříchy spáchané mezi ní a předcházející malou poutí. Odměnou za přijatou velkou pouť není nic jiného než Ráj.“ Ten, komu byla Alláhem dána velká pouť a poctil ho tím, že tuto povinnost vykonal, vykonal ten největší čin, který může věřící během těchto dní vykonat.

Mezi další zbožné skutky patří také půst během těchto dní, anebo co člověk zvládne. Když se věřící postí byť jen jediný den pro Alláha, odvrátí Alláh jeho tvář od Ohně pekelného na sedmdesát let. Je také stanoveno připomínat si Alláha a pronášet takbír (Alláhu akbar) během těchto dní, neboť Všemohoucí Alláh řekl: „… a aby vzpomínali jména Alláhova ve dnech známých…“ Někteří vykládají „známé dny“ jako první dny měsíce dhú l-hidždža. Učenci považují za dobré hodně vzpomínat jména Alláhova na základě toho, co vyprávěl Ibn Umar (radhia lláhu anhu): „Nejdůležitějšími a nejvíce upřednostňovanými dny pro Alláha k vykonávání skutků je těchto deset dní. Proto během nich hodně pronášejte tahlíl (lá iláha illá Alláh), takbír (Alláhu akbar) a tahmíd (al hamdu lilláh).“

Muslimové, další věcí a jednou z nejdůležitějších, kterou by měl věřící během těchto dní udělat, je upřímně míněné pokání, úplné zanechání neposlušnosti, chyb a hříchů, protože neposlušnost člověka vzdaluje a poslušnost přibližuje k Alláhovi.

Během těchto dní bychom měli vykonávat hodně zbožných skutků, skutky uctívání navíc jako je modlitba, dobročinnost, jakýkoli čin, který člověka přiblíží k Alláhovi, náboženské rituály či vzájemné chování mezi lidmi, vynakládání prostředků a obdarovávání. Je spousta lidí ve špatné situaci, spousta nemocných, vdov, chudých, hladových, utlačovaných, na kterých byla spáchána křivda, kterým můžete pomoci svým majetkem, postavením nebo věděním.

Toto jsou jen některé činy, které je třeba vykonávat během těchto deseti dní. Rozumný člověk se jich snaží využít. Jsou to dny, ve kterých se znásobuje odměna. Musíme zúčtovat sami se sebou, než s námi bude zúčtováno, zvažte své skutky, než vám budou zváženy. Vězte, že Ten, který vládne smrti, nás přivedl po jiných a po nás přijdou další, musíme se mít na pozoru. Chytrý je ten, kdo zúčtovává sám se sebou (a zdržuje se špatných skutků) a snaží se pro život posmrtný, bláhový je ten, kdo se podřizuje svému chtíči a svým touhám a přeje si, aby Alláh splnil jeho marnivá přání.