Páteční kázání 23. 8. 2019 (22. dhú l hidždža 1440 H)

 šejch Usama al-Diri      

Mešita v Praze

Spolehlivý obchodník

Chvála Alláhu. Jeho chválíme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslimové, buďte bohabojní, mějte Ho na paměti, když něco konáte, i když jste v klidu. Pojďme si připomenout Jeho slova: „… a posléze v ten den na blahobyt tázáni budete!“ (102:8) Pravdivě hovořil imám Alí (radhia lláhu anhu), když řekl: „Na tomto světě se povolené věci započítají a zakázané znamenají trest.“ Znamená to, že člověk bude dotázán, z jakého zdroje pochází majetek, který za svého života získal. Pokud ho získal povoleným způsobem, bude zachráněn a nebude potrestán, pokud ne, stihne ho trest. Bratři a sestry, během našeho života tady vidíme členy muslimské menšiny, kteří jsou obchodníci, někteří řemeslníci, jiní dělají různé jiné práce, jak to v životě chodí. Pojďme se podívat, jak náš milovaný Prorok Mohamed (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) popisuje čestného obchodníka. Řekl: „Spolehlivý obchodník bude v Soudný den s proroky, s čestnými, s mučedníky a se zbožnými.“ Také řekl: „Povinností každého muslima je chtít to, co je povolené.“ Kdo chce prodávat a kupovat, měl by se naučit, jak prodávat a kupovat správným – povoleným způsobem. Bylo potvrzeno, že Omar ibn al-Chattáb (radhia lláhu anhu) řekl: „Na našem trhu nesedí nikdo, kdo by se nevzdělal.“ Kdo se totiž nenaučí, jaká ustanovení se tohoto týkají, lze se obávat, že se dopustí lichvy, která je jedním z největších hříchů. Věřící by se měl mít na pozoru před všemi druhy lichvy, neměl by žádný podceňovat, neboť trest za lichvu je zlý.

Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Spolehlivý obchodník bude v Soudný den s proroky, s čestnými, s mučedníky.“ Je to proto, že musí bojovat sám se sebou, se svými touhami a musí je porazit, aby uzavřel smlouvy tak, jak to dovoluje islámské právo, jinak se neskryje před tím, co přislíbil Alláh tomu, kdo překročí meze. Prorok (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) řekl: „Spolehlivý obchodník bude v Soudný den s proroky, s čestnými, s mučedníky.“ Je to dobrá zpráva pro každého, kdo se zabývá obchodem, je bohabojný, vyhýbá se všemu, co Všemohoucí Alláh zakázal – obchodování se zakázanými věcmi, zradě, podvádění, falšování – a chová se čestně, když popisuje své zboží, informuje o ceně. Je to dobrá zpráva, neboť bude patřit k těm, o které není třeba mít obavy a kteří nebudou zarmouceni. Vidíme mnoho přestupků mezi členy muslimské menšiny kvůli neporozumění a neuplatňování ustanovení týkajících se obchodování a obchodního partnerství v mezích islámského práva, které zaručuje práva. Setkáváme se také s jiným typem muslimů, které nezajímá, z čeho pochází jejich majetek, a pracují s tím, co je zakázané, prodávají zakázané, živí své děti ze zakázaného a zapomínají na Prorokova (salla lláhu ʻalejhi wa sallam) slova: „Když Alláh zakázal lidu něco jíst, zakázal jim také za to přijmout cenu.“ (podle Abú Dáwúda)

Bratři a sestry, Prorok nás naučil, jak se máme nejlépe chovat. Řekl (salla lláhu ʻalejhi wa sallam): „Když se podíváte na toho, kdo je na tom materiálně lépe než vy, podívejte se také na toho, kdo je na tom hůř.“ Mnozí lidé se dívají na ty, kdo mají majetek, více než na to, co tento svět zdobí, co potěší, co je ozdobou. Někteří z nich jsou z toho smutní a snaží se za každou cenu nashromáždit majetek. Jedí ze zakázaného a je jim všechno jedno, dopouštějí se špatného jednání v rozporu s islámem a je jim to jedno. Proto se, bratři a sestry, dívejte na ty, kdo jsou na tom hůře než vy. Máte-li otrhané boty, řekněte si: „ Jiní nemají nohy.“

Ó Alláhu, dej, ať jsme ochráněni tím, co je povolené, před tím, co je zakázané, ať jsme chráněni poslušností před neposlušností, nechť jsme obohaceni díky jen Tobě, ó Nejmilosrdnější!