Páteční kázání 8. 11. 2019 (11. rabí ´ I. 1441 H)  

šejch Usama al-Deiri   

Mešita v Praze

Prorokovy narozeniny

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Přesně v tomto měsíci, měsíci rabí‘ al-awwal, vysvitlo světlo, nadešel úsvit, narodil se nejlepší z lidí, náš pán Mohamed (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). O Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), milosti a požehnání, Vznešený a Mocný Alláh praví: „Věru Alláh již prokázal přízeň věřícím, když k nim vyslal posla u řad jejich, jenž sděluje jim znamení Jeho, očišťuje je a učí je Písmu a moudrosti, zatímco předtím byli v bludu zjevném.“ (3:164)

Je to právě Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), kterým Alláh očišťuje duše věřících a srdce muslimů, učinil jej znamením milosrdenství pro lidstvo veškeré, důkazem pro všechna stvoření, nechť mu Alláh stále navěky žehná a dá mír až do Soudného dne.

Jeho narození bylo začátkem, jeho mise úsvitem, Alláh jeho prostřednictvím vedl na správnou cestu ty, kdo zbloudili, z mála učinil mnoho, poníženým dal sílu.

Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), přítel Milosrdného, nejlepší z duší, neexistuje poslušnost vůči Alláhovi než prostřednictvím poslušnosti k němu: „Kdokoliv je poslušen posla, je poslušen i Alláha.“ (4:80) Víra není úplná bez skutečné lásky k němu. Jak řekl Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Nejste pravými věřícími, dokud vám nebudu milejší než vaše děti, vaše rodiče a všichni lidé.“

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) měl tu nejlepší morálku ze všech lidí, byl nejspolehlivější, nejpravdomluvnější, měl nejlepší duši, byl nejvelkorysejší, nejtrpělivější a nejvíce odpouštějící.

Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je nejlepší z těch, kdo kráčeli po zemi, první, komu byla otevřena nejvyšší úroveň Ráje. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) říká: „Jsem pánem synů Adamových, první, po kom se rozevře země, první přímluvce a první, jehož přímluva bude přijata.“

Je to milovaný vyvolený, zvolený posel, kterého seslal Mocný a Vznešený Alláh, aby vyvedl lid z pohanství a tmy k víře v jediného boha a k islámu, aby zachránil lidi před zabíjením se, nesvářením a hříchy a přivedl je ke spravedlnosti, vzájemné náklonnosti, souladu a šíření islámu.

Nejvýznamnějším právem, které Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) náleží, je, abychom ho poslouchali, abychom následovali jeho tradici, vykonali jeho příkazy, abychom šli jeho cestou a nechali se jím vést. Imám Málik- nechť je k němu Alláh milosrdný – říká: „Tradice je jako Noemova archa, kdo na ni nevstoupil, byl zničen, poslední z tohoto lidu se bude chovat dobře, pokud se bude chovat jako ten, kdo byl první.

Alláh ve Své vznešené Knize praví: „To, co vám dává posel, to si vezměte! Ale toho, co vám odepřel, toho se zdržujte! A bojte se Alláha, neboť Alláh je věru strašný v trestání Svém.“ (59:80)

Je třeba, aby muslimové následovali tradici Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), konali podle ní a nechali se jí vést a vytrvali v ní. (Řiďte se podle mé tradice a tradice pravověrných správně vedených chalífů. Řiďte se jí zuby nehty.) Prorok říká: „Toto je moje tradice. Kdo má k mé tradici odpor, ten ke mně nepatří.“

Služebníci Alláhovi, zeptejme se sami sebe: „V čem všem jsme konali v rozporu s tradicí? Kolik příkazů jsme porušili? Kolik hranic jsme překročili? Jak velkou část tradice jsme vypustili? Kolik zakázaného jsme udělali? Pane náš, slitování, měj s námi slitování.

Je (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) pro nás příkladem, vedením ve všech záležitostech. „A věru máte nyní v poslu Alláhovu příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Alláha a v den poslední a kdo Alláha hojně vzpomíná.“ (33:21)

Jeho (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) životopis je lékem pro duši a je to užitečné pro rozum, léčí duši, je to aplikace v praxi, aplikovaná interpretace, živoucí vzor Vznešeného Koránu, jak ho popsala matka věřících Á’iša (radhia lláhu anha), že byl chodícím Koránem.

Prorokovým (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) právem je, abychom ho milovali. Ne, abychom o tom jen mluvili, nejsou to jen vyřčené prosebné modlitby, láska k němu (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) znamená, že ho budeme poslouchat a následovat. Alláh praví ve verši zkoušky: „Rci: ‚Milujete-li Alláha, pak mne následujte a Alláh vás za to bude milovat a odpustí vám viny vaše, vždyť Alláh je odpouštějící, slitovný.“ (3:31)

Učenci a historikové se neshodují ve stanovení data narození Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Někteří říkají, že to bylo druhého dne měsíce rabí‘ al-awwal, jiní říkají, že to bylo osmého.

Ó Alláhu, ochraňuj muslimy všude na světě a učiň všechny kouty světa navždy bezpečnými.