Páteční kázání 20. 12. 2019 (23. rabí ´ II. 1441 H)    

šejch Usama al-Deiri   

Mešita v Praze

Dobré způsoby při jednání s lidmi

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Muslim je člověk, se kterým se dobře jedná, je laskavý a přátelský, je lidem nablízku, mají ho rádi a on má rád je. Na nás je, abychom se snažili získat tyto vlastnosti. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Mám vám říct, koho se nesmí dotknout oheň pekelný?“ Odpověděli: „Ale ano, Posle Alláhův.“ Řekl: „Oheň pekelný se nesmí dotknout toho, kdo je laskavý a přátelský, je vždy k dosažení a dobře se s ním jedná.“

Komu byla odepřena láska lidí a soužití s nimi, tomu bylo odepřeno dobro. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Věřící chová náklonnost k lidem. Kdo nechová náklonnost k nikomu a náklonnost není chována k němu, ten není dobrý.“ Kdo chce žít společně s lidmi, musí se vynasnažit být k nim dobrý. Být trpělivý, když něco nedělají dobře, neprozrazovat jejich chyby, být shovívavý k jejich pochybením, nehledat na nich chyby, nenadávat a neklít. Věřící se vyjadřuje slušně, má čistou duši. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Opravdový věřící se neposmívá a nekleje, není neslušný a neuráží.“

Služebníci Alláhovi, když se zeptali Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) na opravdovou víru, vysvětlil, že spočívá v dobrém jednání s lidmi. Amr bin Abasa (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že přišel za Prorokem () a zeptal se ho: „Posle Alláhův, co je to islám?“ Odpověděl: „Islám znamená dobře mluvit a dát najíst.“ Zeptal se: „Co je to víra?“ Odpověděl: „Víra znamená trpělivost a tolerantnost.“ Zeptal se, jaký islám je lepší? Odpověděl: „Islám takového člověka, u něhož se ostatní nemusí bát jeho jazyka ani ruky.“ Zeptal se, jaká víra je lepší? Odpověděl: „Dobré mravy.“ Zeptal se, jaký odchod je lepší? Odpověděl: „Když opustíte to, co nemá rád váš Pán, Mocný a Vznešený.“ Podívejte se, služebníci Alláhovi, na islám na nejvyšší úrovni a na víru v té nejlepší podobě, jak se usadila v takovém člověku, který má co nejlepší vztah se Všemohoucím Alláhem a který se dobře chová k lidem. Dávejte si pozor, abyste mluvili s lidmi přátelsky, volte laskavá slova, co nejpříjemnější. Všemohoucí Alláh praví: „Mluvte laskavě s lidmi“, tedy buďte laskaví, přátelští.

Kdo chce dosáhnout dokonalosti ve víře, musí přát lidem to dobré, musí jim přát to, co by si sám přál. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Věřícím se člověk stává tehdy, když svému bratru ve víře přeje to, co by si sám přál.“

Když muslim jedná s lidmi, jedná moudře, když radí, sleduje tím poučení. Takto Všemohoucí Alláh radí svému Prorokovi (salla lláhu ʻalajhi wa sallam): „Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí a kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni.“ (16:125)

Islám přikazuje utvářet člověka, osidlovat země, zakazuje vzájemné boje a spory. Žádná stavba není vztyčena, žádné základy položeny, pokud existují spory a špatné smýšlení. Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Dávejte si pozor na to, jak smýšlíte, neboť smýšlení je ošidnější než řeč.“ Jednání s lidmi znamená být spravedliví, když jsou spravedliví, chválit je, když udělají něco dobře.

Všemohoucí Alláh praví: „Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Alláhem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Alláha, neboť Alláh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (5:8) Naše víra nás učí, abychom zvážili názor druhého člověka, který s námi v něčem nesouhlasí, abychom mu neupírali jeho právo. Všemohoucí Alláh praví: „… nepoškozujte v ničem lidi…“ (11:85)

Vězte, že toto jsou zásady naší víry, kterou nám dal náš Vznešený prorok Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), přičemž Všemohoucí Alláh praví: „A neposlali jsme tě leč jako znamení milosrdenství pro lidstvo veškeré.“ (21:107)Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) byl milosrdenstvím ve své duši, svými mravy, svým jednáním se všemi lidmi, těmi, kdo v něho uvěřili, i těmi, kdo mu oponovali. A když mu řekli: „Posle Alláhův, proklej modloslužebníky“, tak řekl: „Nebyl jsem poslán jako ten, kdo provolává kletby, byl jsem poslán jako milosrdenství.“ Tedy byl jsem poslán, abych přiblížil lidi Alláhovi a Jeho milosrdenství, a nebyl jsem poslán, abych je od něj vzdálil.

Je třeba, aby byl muslim k lidem milosrdný, aby je miloval, aby se snažil jim vyhovět, když něco potřebují, aby šířil dobro, náklonnost a přátelství ve své společnosti, aby pracoval na tom, aby se tato jeho společnost zlepšovala a byla silnější.

Ó Alláhu, dej, ať je naše víra dobrá, dej nám dobré mravy a dobré jednání, které Tě učiní spokojeným.