Páteční kázání 3. 1. 2020 (8. džumádá I. 1441 H) 

šejch Usama al-Deiri              

Mešita v Praze

Zpytování svědomí

Chvála Alláhu. Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel. „Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Každý muslim si musí být vědom toho, že dojde spásy pouze bohabojností, pak ať přemýšlí, proč ho Alláh stvořil, proč ho nechal vstoupit do tohoto pomíjivého světa. Vězte, že nebyl stvořen pro nic z nic. Alláh praví: „Domníváte se snad, že jsme vás stvořili jen bezúčelně?“ (23:115) Byl přiveden do tohoto světa, aby byl podroben pohromám a zkoušen, jestli je poslušen svému Pánu a přijde na věčnost, do Ráje, anebo je neposlušný a bude vystaven věčným mukám v Pekle a nešťastnému spočinutí.

Služebníci Alláhovi, muslim musí přemýšlet o tom, jaké těžkosti a překážky má před sebou, o kterých se zmiňuje Alláh ve Své Knize a které objasňuje Jeho Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam). Alláh praví: „A bojte se toho dne, v němž k Alláhovi se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno.“ (2:281) Alláh – chvála Mu – také praví (ve významu): „… v den, kdy Alláh všechny vzkřísí a oznámí jim, co vlastně dělali. Alláh dobře to spočítal, zatímco oni na to zapomněli – a Alláh svědkem je všech věcí.“ (58:6)

Muslimové, Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Moudrý člověk je ten, kdo zpytuje své svědomí, a dělá takové věci, které mu budou ku prospěchu po smrti. Pošetilý člověk je ten, kdo následuje jen své touhy a přání a doufá, že mu je Alláh splní.“

Muslimové, imám Ahmad citoval Umara bin al-Chattába (radhi lláhu anhu), který řekl: „Zpytujte své svědomí, než s vámi bude zúčtováno. Zvažte své činy, než vám budou zváženy. Je lepší, abyste zpytovali své svědomí dnes, než s vámi bude zúčtováno zítra. Ozdobte se svými činy pro den, kdy stanete před velkým zúčtováním a nic nebude skryto před Alláhem.“ Proto se říká, že duše člověka je jako zrádný společník – pokud s ním nevyrovnáte účty, uteče i s vaším majetkem.

Muslimové, když zpytujete své svědomí, podívejte se na své chyby. Zpytování svědomí vede člověka ke správným činům. Zpytování svědomí vede k tomu, že se nechlubí svými činy. Zpytování svědomí otevírá člověku brány hanby, zlomenosti a podřízenosti Alláhovi. Zpytování svědomí vede člověka k tomu, aby zjistil, co od něho Alláhovi náleží. Když člověk zpytuje své svědomí, zjistí, že spásy dojde jedině díky Alláhovu odpuštění a milosti.

Služebníci Alláhovi, přemýšlejte o slovech Mocného a Vznešeného Alláha: „Nebuďte jako ti, kdož zapomněli na Alláha a jimž On dal zapomenout na sebe samé – a toto jsou věru hanebníci.“ (59:19) Buďte, služebníci Alláhovi, těmi, kdo zvítězí, těmi, jejichž duším Alláh ukázal Svým světlem cestu k Pravdě a oni poznali, jaký je tento svět a jakou má hodnotu, a že je takový, jak praví Všemohoucí Alláh: „A v den, kdy spatří ji, bude se jim zdát, jako by v hrobech svých víc než večer či jitro nestrávili.“ (79:49)

Služebníci Alláhovi, situace muslimů si vyžaduje zamyšlení, přemýšlení, přezkoumání a nápravu. Muslimové nejsou ve svých slovech jednotní, jejich názory se různí, šíří se mezi nimi nepodložené zvěsti, někteří pletichaří proti druhým a toto zlo se mezi nimi usadilo. Každý muslim ví, že příčinou toho všeho je zanedbávání jejich víry. Napraví-li se poměry mezi muslimy a poměry mezi nimi a mezi jejich Pánem, napraví Alláh poměry mezi nimi a mezi lidmi obecně a napraví je samé. Všemohoucí Alláh praví: „Alláh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Alláhovi se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného.“ (13:11)

Prvním krokem k nápravě muslimů je náprava jednotlivce a skupiny tím, že každý bude zpytovat své svědomí předtím, než s ním zúčtuje Alláh. Je třeba, aby zpytoval své svědomí o tom, co udělal dobrého pro islám. Má v úctě Alláhovy příkazy tím, že Ho poslouchá, je pokorný, podrobuje se Jeho přikázáním a je Mu oddán? Má v úctě Alláhovy zákazy tím, že se drží daleko od toho, co Alláh zakázal, a od Jeho zloby? Má v úctě to, co Alláh ustanovil? Všemohoucí Alláh praví: „A kdo v úctě bude mít posvátné věci Alláhovy, bude to pro něj lepší u Pána jeho.“ (22:30)

Služebníci Alláhovi, otázka, která přichází na mysl mnohým z nás: „Jak mám zpytovat své svědomí?!“

Odpovědí na tuto otázku jsou slova Ibn al-Qajjima, který hovoří o tom, jak má člověk zpytovat své svědomí:

Začít tím, co je povinné. Pokud člověk zjistí, že něco dělá nedostatečně, má to napravit. Svědomí zpytujete také tím, že se podíváte na to, co je zakázané, a jestliže zjistíte, že jste se něčeho dopustili, napravte to pokáním a prosbami o odpuštění a dobrými skutky, které to odčiní. Zpytujte své svědomí o tom, čeho jste se dopustili nedbalostí, nevědomky. Napravte to připomínáním si Alláha, přiblížením se Alláhovi, Pánovi nebes a země, Pánovi mocného trůnu. Zpytujte své svědomí o tom, čeho se dopustily různé části vašeho těla, jak mluvíte, jak chodíte, co dělají vaše ruce, jak se dívají vše oči, čemu naslouchají vaše uši, co jste tím sledovali… proč jste to udělali… s jakým záměrem jste to udělali…

Buďte bohabojní, služebníci Alláhovi, služebník Alláhův má odpovědnost za všechno i za to, co slyší, na co se dívá i na co myslí, a bude na to dotázán při zúčtování. Všemohoucí Alláh praví: „… vždyť sluch, zrak i duše budou všechny žádány, aby počet vydaly.“ (17:36