Páteční kázání 7. 2. 2020 (13. džumádá II. 1441 h)

 šejch Usama al-Deiri

Mešita v Praze

Šíření nemocí (koronavirus) – upozornění a rady

Chvála Alláhu. Jen Jeho uctíváme a Jeho o pomoc prosíme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha a že Muhammad (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) je Jeho služebník a posel.„Vy, kteří jste uvěřili, chraňte se před trestem Alláha a říkejte slova správná! On napraví vám vaše skutky a odpustí vám vaše hříchy; a ten, kdo poslechne Alláha a posla Jeho, ten dosáhne nesmírného vítězství.“

Služebníci Alláhovi, slýcháme čas od času o šíření nemocí a epidemií. Lidé bohužel nedbají na to, že šíření takových nemocí je zkouškou a trestem od Pána Země a nebes pro ty, kdo zanechali poslušnosti a ponořili se do různých forem potěšení. Kdo vidí tyto tresty na jiných národech, musí si z toho vzít ponaučení, navrátit se k Alláhovi s pokáním a spolehnutím se na Něho, jinak ho postihne to, co postihlo je. Alláhův trest zaměřený na jiné národy by měl vyvolat ještě větší strach z našeho Pána, aby nás netrápil, jako trápil je. Proto řekl Šu’ajb – mír s ním – ke svému lidu: „Lide můj, nechť odpor váš vůči mně na vás neuvalí hřích, abyste nebyli postiženi tím, co již postihlo lid Noemův či lid Lotův nebo lid Sálihův –  lid Lotův není od vás příliš vzdálen!“ (11:89)

Abdulláh bin Umar (radhia lláhu anhu) vyprávěl, že k nim přišel Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) a řekl: „Muhádžirové, je pět věcí, kterými budete zkoušeni a nechť Alláh nedá, abyste se s nimi setkali. Nemravnost se nikdy u lidí neukáže tak, aby se jí dopouštěli veřejně, ale mor a choroby, které předkové nikdy neznali, se mezi nimi rozšíří. Nešidí na váze a na mírách, ale postihne je hladomor, velká pohroma a útlak od vládců. Nezadržují almužnu – zakát – ale z nebes přestane pršet, kdyby nebylo zvířat, tak by ani nezapršelo. Nevypověděli úmluvu s Alláhem a dohodu s Jeho Poslem, ale Alláh umožní jejich nepřátelům, aby je přemohli a vzali si něco z jejich majetku. Dokud nebudou jejich vůdcové vládnout podle Koránu a nebudou hledat veškeré dobro v tom, co Alláh zjevil, budou bojovat mezi sebou.“ Páchání různých nemravností, veřejně, nepokrytě, je příčinou šíření nemocí. Nechť nám všem Alláh dopřeje zdraví.

Každý muslim musí vědět, že nemoci a epidemie jsou vojsky Všemohoucího Alláha: „A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána tvého.“ (74:31) Pochází tedy od Alláha – chvála Mu – z Jeho příkazu a nepochází od muslima, z jeho prostředků, moci nebo vůle, proto není možné jí spílat a proklínat. Náš Prorok zakázal nadávat a proklínat nemoc. Ve sbírce správných hadísů od Muslima se traduje podle Džábira (radhia lláhu anhu), že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) přišel k Umm as-Sáib (nebo Umm al-Masíb) a řekl jí: „Co je ti, Umm Sáib?“ Odpověděla: „Mám horečku. Ať jí Alláh nežehná.“ Řekl jí: „Nenadávej horečce. Maže pochybení lidí, jako pec odstraňuje příměsi ze železa.“ Všemohoucí Alláh zasáhne, koho chce ze Svých služebníků a čím chce, podle toho, co mu bylo Alláhem předurčeno. To vše kvůli hříchům služebníka a nedostatečnému plnění toho, co by vůči Alláhovi plnit měl. „A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily, však On mnohé odpouští.“ (42:30) Bohužel vidíte některé lidi, kteří se smějí, dělají si legraci a mají ironické poznámky k těmto nemocem nebo k těm, u koho propukly, a nemají ponětí o tom, jak je to vážná věc, a že není vyloučeno, že je to také postihne. Pokud člověk vidí někoho, kdo je postižen nemocí, měl by prosit Alláha tak, jak bylo řečeno. Umar a Abú Hurajra (radhia lláhu anhu) tradovali, že Prorok (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Kdo uvidí někoho, koho stihla nějaká pohroma, nechť řekne: ‚Chvála Alláhovi, který mě ušetřil toho, co tě postihlo, a upřednostnil mě před mnohými, které stvořil.‘ Takového člověka pohroma nepostihne.“

Vězte, služebníci Alláhovi, že nelze podceňovat šíření nepodložených zpráv za takovéto situace, lidé se budou více bát. Je třeba se obrátit na specialisty.

Všemohoucí Alláh řekl: „A když k nim dojde nějaká zpráva týkající se bezpečnosti či strach vzbuzující, tu ji hned rozhlásí.“ (4:83) Alláh ustanovil pro Své služebníky ochranu před pohromou a nemocemi, kdo ji bude dodržovat, ochrání ho Alláh před nimi za života i po něm. Alláh vás uchrání před množstvím pohrom a vy to ani nepocítíte, pokud se budete držet této ochrany. K ní patří dodržování připomínání si Alláha ráno a večer, díky tomu je člověk nejlépe chráněn před zlem, nemocemi a ďáblem. Uthmán tradoval, že Posel Alláhův (salla lláhu ʻalajhi wa sallam) řekl: „Člověku nic neublíží, když každé ráno a každý večer bude třikrát říkat: ‚Ve jménu Alláha, s Jehož jménem není způsobena žádná škoda na Zemi, ani na nebesích, a těmito jmény jsou: Všeslyšící, Vševědoucí. Tato jména vysloví třikrát.

Služebníci Alláhovi, proste Alláha úpěnlivě o to, abyste byli zdraví. Je to také rada Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), kterou dal svému strýci al-Abbásovi: „Abbási, strýci Proroka (salla lláhu ʻalajhi wa sallam), úpěnlivě pros Alláha, aby ti dal zdraví.“

Služebníci Alláhovi, připomínejte si hodně Alláha, utíkejte pod Jeho ochranu, neboť vše je v Jeho rukách.

Ó Alláhu, ochraň nás všechny, tuto zemi a všechny muslimské země před nemocemi, epidemiemi a vším zlým.